کفکش جهان پمپ

کفکش جان پمپ

نوع دستگاه مدل سیستم ارتفاع ( m ) اینچ
کفکش ABAD کفگردی 120 "2
کفکش ABAD کفگردی 100 "2
کفکش ABAD کفگردی 80 "2
کفکش ABAD کفگردی 100 "3
کفکش ABAD کفگردی 80 "3
کفکش ABAD کفگردی 60 "3
کفکش ABAD کفگردی 60 "4
کفکش ABAD کفگردی 45 "4
کفکش TZRM بلبیرینگی 95 "2
کفکش TZRM بلبیرینگی 75 "2
کفکش TZRM بلبیرینگی 50 "2
کفکش TZRM بلبیرینگی 40 "3
کفکش ABYAR بلبیرینگی 90 "2
کفکش ABYAR بلبیرینگی 70 "2
کفکش ABYAR بلبیرینگی 48 "2
کفکش ABYAR بلبیرینگی 28 "2
کفکش ABYAR بلبیرینگی 7 "3
کفکش ABYAR بلبیرینگی 38 "3
کفکش ABYAR بلبیرینگی 38 "3
کفکش ABYAR بلبیرینگی 40 "4
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن