کفکش RMP

کفکش RMP

لیست محصولات کفکش RMP

مدل قدرت HP (اینچ) قیمت
QDX 1/5 -12 0.33 1 تماس بگیرید
QDX 1/5 -12F 0.33 1 تماس بگیرید
QDX 10-12 0.75 1/5 تماس بگیرید
QDX 10-12F 0.75 1/5 تماس بگیرید
QDX 1/5 -32 1 1 تماس بگیرید
QDX 1/5-32F 1 1 تماس بگیرید
QDX 10-16 1 2 تماس بگیرید
QDX 10-16F 1 2 تماس بگیرید
QDX 1/5-17 0.5 1 تماس بگیرید
QDX 1/5-17F 0.5 1 تماس بگیرید
QDX 1/5-25 0.75 1 تماس بگیرید
QDX 1/5-25F 0.75 1 تماس بگیرید
QDX 7-18 1 1/5 تماس بگیرید
QDX 7-18F 1 1/5 تماس بگیرید
QDX 3-24 1 1 تماس بگیرید
QDX 3-24F 1 1/5 تماس بگیرید
QDX 15-15 1/5 2 تماس بگیرید
QDX 15-15F 1/5 2 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن