شناور شیمجه

لیست قیمت شناور (4 sg)

قیمت اتصالات خروجی قابلیت ها (Max) ارتفاع متر قابلیت ها (Max) آبدهی (m3/h) قدرت (اسب بخار) قدرت (کیلو وات) مدل پمپ سه فاز مدل پمپ متراژ کابل تک فاز کد کالا
تماس بگیرید "2 135 9/6 4 3 4SG8/22 کابل 2/3 متری - 11131100012
تماس بگیرید "2 178 9/6 5.5 4 4SG8/29 کابل 2/3 متری - 11131100013
تماس بگیرید "2 237 108 7.5 5.5 4SG8/38 کابل 2/3 متری - 11131100014
تماس بگیرید "2 50 12/6 2 1.5 - کابل 2/3 متری 4SGm10/8 11131100015
تماس بگیرید "2 50 12/6 2 1.5 - کابل 30 متری 4SGm10/8 11131100021
تماس بگیرید "2 63 12/6 2 1.5 - کابل 2/3 متری 4SGm10/10 11131100016
تماس بگیرید "2 63 12/6 2 1.5 - کابل 30 متری 4SGm10/10 11131100022
تماس بگیرید "2 90 12/6 3 2.2 - کابل 2/3 متری 4SGm10/14 11131100017
تماس بگیرید "2 90 12/6 3 2.2 - کابل 30 متری 4SGm10/14 11131100023
تماس بگیرید "2 113 12/6 4 3 4SG 10/18 کابل 2/3 متری - 11131100024

ادامه لیست قیمت شناور (4 sg)

قیمت اتصالات خروجی قابلیت ها (Max) ارتفاع متر قابلیت ها (Max) آبدهی (m3/h) قدرت (اسب بخار) قدرت (کیلو وات) مدل پمپ سه فاز مدل پمپ متراژ کابل تک فاز کد کالا
تماس بگیرید " 1/4 1 102 3/3 1 0.75 - کابل 2/3 متری 4SGm2/14 11131100001
تماس بگیرید " 1/4 1 128 4/2 1.5 1.1 - کابل 2/3 متری 4SGm2/20 11131100002
تماس بگیرید " 1/4 1 184 3/3 2 1.5 - کابل 2/3 متری 4SGm2/25 11131100003
تماس بگیرید " 1/4 1 96 4/8 1 0.75 - کابل 2/3 متری 4SGm3/13 11131100004
تماس بگیرید " 1/4 1 59 6 1 0.75 - کابل 2/3 متری 4SGm4/8 11131100025
تماس بگیرید " 1/4 1 59 6 1 0.75 - کابل 30 متری 4SGm4/8 11131100026
تماس بگیرید " 1/4 1 74 6 1 0.75 - - 4SGm4/10 11131100027
تماس بگیرید " 1/4 1 74 6 1 0.75 - کابل 30 متری 4SGm4/10 11131100028
تماس بگیرید " 1/4 1 104 6 1.5 1.1 - کابل 2/3 متری 4SGm4/14 11131100029
تماس بگیرید " 1/4 1 104 6 1.5 1.1 - کابل 30 متری 4SGm4/14 11131100030
تماس بگیرید " 1/4 1 79 8/4 2 1.5 - کابل 2/3 متری 4SGm6/12 11131100005
تماس بگیرید " 1/4 1 102 7/2 2 1.5 - کابل 2/3 متری 4SGm6/16 11131100006
تماس بگیرید " 1/4 1 134 7/2 3 2.2 - کابل 2/3 متری 4SGm6/21 11131100007
تماس بگیرید " 1/4 1 59 8/4 1.5 1.1 - کابل 2/3 متری 4SGm6/9 11131100031
تماس بگیرید " 1/4 1 59 8/4 1.5 1.1 - کابل 30 متری 4SGm6/9 11131100032
تماس بگیرید "2 46 10/8 1 0.75 - کابل 2/3 متری 4SGm8/7 11131100008
تماس بگیرید "2 57 10/8 1.5 1.1 - کابل 2/3 متری 4SGm8/9 11131100009
تماس بگیرید "2 57 10/8 1.5 1.1 - کابل 30 متری 4SGm8/9 11131100018
تماس بگیرید "2 77 10/8 2 1.5 - کابل 2/3 متری 4SGm8/12 11131100010
تماس بگیرید "2 77 10/8 2 1.5 - کابل 30 متری 4SGm8/12 11131100019
تماس بگیرید "2 104 9/6 3 2.2 - کابل 2/3 متری 4SGm8/17 11131100011
تماس بگیرید "2 118 10/8 3 2.2 - کابل 30 متری 4SGm8/18 11131100020
تماس بگیرید "2 118 10/8 3 2.2 - کابل 2/3 متری 4SGm8/18 11131100030

شناور پروانه حلزونی ( QGY ( D (بدنه استیل)

قیمت اتصالات (خروجی) قابلیت ها Max (ارتفاع) متر قابلیت ها Max (آبدهی) m3/h قدرت (اسب بخار) قدرت (کیلو وات) مدل پمپ سه فاز مدل پمپ تک فاز کدکالا
تماس بگیرید 1/4 1 91 2.4 0.68 0.5 - 0.5 -50-QGYD1.8 11131700001

   

مشخصات فنی