دستگاه تصفیه آب

Water purifier

مشخصات دستگاه های تصفیه آب موجودی شرکت و همچنین قیمت آنها در زیر آورده شده است.

 دستگاه تصفیه آب - ليست قيمت دستگاه ھای چندمرحله ایARO  تصفيه آب خانگی AQUA2 (مشترک )

مدل مشخصات قیمت
AQUA QUICK 03 دستگاه سه مرحله ای رسوب گير و کلرگير زيرسينکی + شير مخصوص آب 2 عدد فیلتر خازنی، ا عدد فیلتر ( PP - FRN1 Micron) تماس بگیرید
ARO TRIPLEX دستگاه 5مرحله ای رسوب گير و کلرگير زيرسينکی + شير مخصوص آب و منبع تحت فشار ، ممبران دار 50GPD 1فيلتر کربنی + ١ عدد فيلتر 1ميکرون + 1عدد فيلتر 5 ميکرون تماس بگیرید
ARO TRIPLEX Plus دستگاه 5مرحله ای رسوب گير و کلرگير زيرسينکی + شير مخصوص آب و منبع تحت فشار ، ممبران دار 50GPD به ھمراه پمپ مخصوص آب 1فيلتر کربنی + ١ عدد فيلتر 1ميکرون + 1عدد فيلتر 5 ميکرون تماس بگیرید
ARO DIRECT OS دستگاه تصفيه آب 0.5lit/min رسوب گير و کلرگير بالای سينکی، ممبران دار 100GPD بدون منبع ھمراه پمپ مخصوص آب ( 1 عدد فيلتر کربنی Aqua Quick 1 عدد فيلتر PP-Aqua Quick 1 Micron 1 عدد فیلتر PP-Aqua Quick 10 Micron تماس بگیرید
کارتريج کربنی ARO DIRECT و AQUA QUICK تماس بگیرید
کارتريج رسوب گير ARO DIRECT و AQUA QUICK (PP-1Micron) تماس بگیرید
کارتريج رسوب گير ARO Triplex Plus و ARO Triplex (PP-5Micron) تماس بگیرید
کارتريج خطی ARO Triplex Plus و ARO Triplex تماس بگیرید
ممبران ARO Triplex Plus و ARO Triplex 50 GPD تماس بگیرید
کارتريج کربنی ARO Triplex Plus و TRO Triplex Plus TOP-CTO-E تماس بگیرید
پارچ کلرگير و ذره گير AQUA-Pitcher تماس بگیرید
کارتريج پارچ AQUA-Pitcher تماس بگیرید

 دستگاه تصفیه آب -ليست قيمت دستگاه ھای تک مرحله ای تصفيه آب خانگی AQUA

مدل مشخصات حجم آب خروجی (lit/min) قیمت(ریال)
AQUA Select Carbon ست کامل فيلتر تصفيه کربنی شير آب 0.8 تماس بگیرید
AQUA Select Ceramic ست کامل فيلتر تصفيه سراميکی شير آب 1.5 تماس بگیرید
.... کارتريج کربن ( ٢عدد)-Select .... تماس بگیرید
.... کارتريج سراميکی تکی - Select .... تماس بگیرید
SALVALAVATRICE - G 3/4" رسوب گير ماشينھای شستشو 8/10 تماس بگیرید
SALVALAVATRICE - G 3/4" بسته ھای پلی فسفات 500GR .... تماس بگیرید
AQUA Top CTO - E تصفيه آب تکی مرحله ای کاھش کلر 4 تماس بگیرید
AQUA Top Ceramic تصفيه آب ضد باکتری 2 تماس بگیرید
AQUA TOP FRN 1 micron تصفيه آب رسوب گير و ذرات 25 تماس بگیرید
.... کارتريج TOP- Ceramic .... تماس بگیرید
.... کارتريج TOP- FRN-ARO TIPLEX - ARO TIPLEX Plus .... تماس بگیرید
... بسته کردن فيلتر ھاFRN-ARO TIPLEX - ARO TIPLEX Plus .... تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط