سیم ایتالیا منابع تحت فشار

لیست قیمت سیم ایتالیا منابع تحت فشار

منابع تحت فشار  

مدل مشخصات قیمت
ACSS5 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 5 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFC CE8 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 8 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFC CE12 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 12 لیتری عمودی تماس بگیرید
ACS CE24 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 24 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE35 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 45 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE50 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 50 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE60 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 60 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE80 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 80 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE100 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 100 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE150 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 150 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE200 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 200 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE300 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 300 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE500 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 500 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE CE750 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 750 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFESB CE300 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 300 لیتری افقی تماس بگیرید
AFESB CE200 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 200 لیتری افقی تماس بگیرید
AFESB CE150 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 150 لیتری افقی تماس بگیرید
AFESB CE100 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 100 لیتری افقی تماس بگیرید
AFESB CE80 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 80 لیتری افقی تماس بگیرید
AFESB CE60 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 60 لیتری افقی تماس بگیرید
AFOSB CE24 منبع تحت فشار دیافراگمی 10 بار 24 لیتری افقی تماس بگیرید
AFE/CAR-CE100 منبع تحت فشار دیافراگمی 16 بار 100 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE/CAR-CE150 منبع تحت فشار دیافراگمی 16 بار 150 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE/CAR-CE200 منبع تحت فشار دیافراگمی 16 بار 200 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE/CAR-CE300 منبع تحت فشار دیافراگمی 16 بار 300 لیتری عمودی تماس بگیرید
AFE/CAR-CE500 منبع تحت فشار دیافراگمی 16 بار 500 لیتری عمودی تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط