الکتروموتور شناور تاپکس استار

الکتروموتور شناور تاپکس استار

پمپ های تک شناور استیل با پروانه استیل مدل 4SP

مدل خروجی ( اینچ ) قدرت ( HP ) ارتفاع ( متر ) آبدهی ( لیتر / دقیقه ) قیمت
پمپ تک شناور 4SPM3/18 1-1.4 1.5 106-48 10-70 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SPM3/25 1-1.4 2 148-67 10-70 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SPM3/33 1-1.4 3 195-89 10-70 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SPM5/12 1-1.4 1.5 74-27 10-110 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SPM5/17 1-1.4 2 104-38 10-110 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SPM5/25 1-1.4 3 153-56 10-110 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SP5/33 1-1.4 4 202-74 10-110 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SP5/44 1-1.4 5.5 270-99 10-110 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SP8/15 2 3 84-43 20-180 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SP8/18 2 4 100-51 20-180 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SP8/25 2 5.5 140-71 20-180 تماس بگیرید
پمپ تک شناور 4SP8/36 2 7.5 206-106 20-180 تماس بگیرید

الکترو موتور های شناور

مدل قدرت ( H/P ) ولتاژ سایز بدنه قیمت
موتور شناور 4SSM 1 220 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SSM 1.5 220 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SSM 2 220 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SSM 3 220 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SS 2 380 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SS 3 380 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SS 4 380 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SS 5.5 380 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SS 7.5 380 "4 تماس بگیرید
موتور شناور 4SS 10 380 "4 تماس بگیرید
مدل قدرت ( H/P ) ولتاژ قیمت
کنترل باکس 1 220 تماس بگیرید
کنترل باکس 1.5 220 تماس بگیرید
کنترل باکس 2 220 تماس بگیرید
کنترل باکس 3 220 تماس بگیرید
کنترل باکس 4 380 تماس بگیرید
کنترل باکس 5.5 380 تماس بگیرید
کنترل باکس 7.5 380 تماس بگیرید

 الکترو پمپ های شناور 4SKM با پروانه بنز

model "out HP ( H ( m V ( Q ( L/M قیمت
4SKM 100 "1 1 52-5 220 5-45 تماس بگیرید
4SKM 150 "1 1.5 89-7 220 5-45 تماس بگیرید
4SKM 200 "1 2 99-12 220 5-45 تماس بگیرید

 الکتروپمپ های شناور دو جداره فلوتر دار با پروانه استیل مدل SCMS

model "output HP ( H ( M V ( Q ( L/M قیمت
SCMS 4A "1/4 - 1 1 35 - 10 220 150 - 15 تماس بگیرید
SCMS 6A "1/4 - 1 1.5 53 - 15 220 150 - 15 تماس بگیرید
SCMS 8A "1/4 - 1 2 75 - 20 220 150 - 20 تماس بگیرید

 الکتروپمپ های شناور دو جداره فلوتر دار با پروانه پلی کربنات مدل SCM

model "output HP ( H ( M V ( Q ( L/M قیمت
SCMS 4A "1/4 - 1 1 50 - 14 220 100 - 10 تماس بگیرید
SCMS 6A "1/4 - 1 1.5 74 - 21 220 100 - 10 تماس بگیرید
SCMS 8A "1/4 - 1 2 99 - 28 220 100 - 10 تماس بگیرید

الکترو پمپ های شناور TOPEX STAR با خروجی "3

model "output HP ( H ( M V ( Q ( L/M قیمت
6SR 10/8 "3 5.5 96 - 32 380 267 - 33 تماس بگیرید
6SR 10/10 "3 7.5 139 - 45 380 267 - 33 تماس بگیرید
6SR 10/14 "3 10 194 - 63 380 267 - 33 تماس بگیرید
6SR 10/20 "3 15 277 - 91 380 267 - 33 تماس بگیرید
6SR 18/7 "3 7.5 97 - 21 380 50-450 تماس بگیرید
6SR 18/10 "3 10 124 - 27 380 50-450 تماس بگیرید
6SR 18/13 "3 15 179 - 39 380 50-450 تماس بگیرید
6SR 30/5 "3 7.5 67 - 9 380 83-667 تماس بگیرید
6SR 30/7 "3 10 94 - 13 380 83-667 تماس بگیرید
6SR 30/10 "3 15 148 - 20 380 83-667 تماس بگیرید
6SR 30/13 "3 20 178 - 50 380 83-668 تماس بگیرید
6SR 45/5 "3 10 173 - 21 380 100-1000 تماس بگیرید
6SR 45/7 "3 15 102 - 29 380 100-1000 تماس بگیرید

الکترو موتور های شناور 6S سه فاز

Model HP V A قیمت
موتور شناور 6S 5.5 380 8.5 تماس بگیرید
موتور شناور 6S 7.5 380 11.5 تماس بگیرید
موتور شناور 6S 10 380 15 تماس بگیرید
موتور شناور 6S 15 380 22 تماس بگیرید
موتور شناور 6S 20 380 30 تماس بگیرید

الکترو پمپ های شناور تاپکس استار

Model HP V (Q (L/M out ( H (m قیمت
4SSM 3/13 1 220 10-80 1-1.4 29-91 تماس بگیرید
4SSM 3/13 1.5 220 10-80 1-1.4 27-126 تماس بگیرید
4SSM 3/18 2 220 10-80 1-1.4 33-154 تماس بگیرید
4SSM 3/22 3 220 10-80 1-1.4 45-210 تماس بگیرید
4SSM 3/30 1 220 10-100 1-1.4 23-70 تماس بگیرید
4SSM 4/10 1.5 220 10-100 1-1.4 32-98 تماس بگیرید
4SSM 4/14 2 220 10-100 1-1.4 41-126 تماس بگیرید
4SSM 4/18 3 220 10-100 1-1.4 55-168 تماس بگیرید
4SSM 4/24 4 380 10-100 1-1.4 73-224 تماس بگیرید
4/32 4SS 5.5 380 20-140 1-1.4 91-280 تماس بگیرید
4/40 4SS 1 220 20-140 2 14-59 تماس بگیرید
4SSM 6/9 1.5 220 20-140 2 27-74 تماس بگیرید
4SSM 6/11 2 220 20-140 2 34-95 تماس بگیرید
4SSM 6/15 3 220 20-140 2 49-136 تماس بگیرید
4SSM 6/20 4 380 20-140 2 63-176 تماس بگیرید
6/26 4SS 5.5 380 20-180 2 83-231 تماس بگیرید
6/34 4SS 1.5 220 20-180 2 17-55 تماس بگیرید
4SSM 8/9 2 220 20-180 2 22-73 تماس بگیرید
4SSM 8/12 3 220 20-180 2 31-110 تماس بگیرید
4SSM 8/17 4 380 20-180 2 44-147 تماس بگیرید
8/23 4SS 5.5 380 20-180 2 53-177 تماس بگیرید
8/29 4SS 7.5 380 20-180 2 70-232 تماس بگیرید
8/38 4SS 10 380 30-240 2 83-275 تماس بگیرید
8/45 4SS 1.5 220 30-240 2 10-42 تماس بگیرید
4SSM 10/7 2 220 30-240 2 14-59 تماس بگیرید
4SSM 10/10 3 220 30-240 2 20-83 تماس بگیرید
4SSM 10/14 4 380 30-240 2 26-107 تماس بگیرید
10/18 4SS 5.5 380 30-240 2 32-131 تماس بگیرید
10/22 4SS 7.5 380 30-270 2 40-166 تماس بگیرید
10/28 4SS 2 220 30-271 2 10-48 تماس بگیرید
4SSM 12/12 3 220 30-270 2 15-72 تماس بگیرید
12/16 4SS 4 380 30-270 2 21-96 تماس بگیرید
12/20 4SS 5.5 380 30-270 2 26-120 تماس بگیرید
12/26 4SS 7.5 380 30-270 2 33-156 تماس بگیرید
12/32 4SS 10 380 30-270 2 41-192 تماس بگیرید
4SSM 16/9 3 220 50-350 2 19-52 تماس بگیرید
16/12 4SS 4 380 50-350 2 26-70 تماس بگیرید
16/16 4SS 5.5 380 50-350 2 35-93 تماس بگیرید
16/20 4SS 7.5 380 50-350 2 43-116 تماس بگیرید
16/24 4SS 10 380 50-350 2 50-133 تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
تلفات الکتروموتور ها
امروزه یکی از مهم ترین انرژی های مورد استفاده بشر انرژی الکتریسیته می باشد. با تبدیل انرژی الکتریسیته می توان انرژی های مختلف نظیر انرژی های گرمایی و مکانیکی و مورد نیاز زندگی را به دست آورد. تبدیل این انرژی به وسیله تجهیزات مختلفی صورت می گیرد.