شناورهای سه فاز ( KSB ) بهار پمپ

لیست قیمت شناورهای سه فاز ( KSB ) بهار پمپ

شناور سه فاز ( KSB ) بهار پمپ

مدل خروجی ( inch ) حداکثر ارتفاع ( m ) قدرت ( hp ) تعداد پروانه قیمت
B-30-193/2 "2 30 10 2 تماس بگیرید
B-45-193/3 "2 45 10 3 تماس بگیرید
B-60-193/4 "2 60 10 4 تماس بگیرید
B-75-193/5 "2 75 10 5 تماس بگیرید
B-90-193/6 "2 90 10 6 تماس بگیرید
B-105-193/7 "2 105 12.5 7 تماس بگیرید
B-120-193/8 "2 120 12.5 8 تماس بگیرید
B-135-193/9 "2 135 17.5 9 تماس بگیرید
B-150-193/10 "2 150 17.5 10 تماس بگیرید
B-30-233/2 "3 30 10 2 تماس بگیرید
B-45-233/3 "3 45 10 3 تماس بگیرید
B-60-233/4 "3 60 10 4 تماس بگیرید
B-75-233/5 "3 75 10 5 تماس بگیرید
B-90-233/6 "3 90 12.5 6 تماس بگیرید
B-105-233/7 "3 105 17.5 7 تماس بگیرید
B-120-233/8 "3 120 17.5 8 تماس بگیرید
B-30-293/2 "4 30 10 2 تماس بگیرید
B-45-293/3 "4 45 12.5 3 تماس بگیرید
B-60-293/4 "4 60 12.5 4 تماس بگیرید
B-75-293/5 "4 75 17.5 5 تماس بگیرید
B-90-293/6 "4 90 17.5 6 تماس بگیرید
مشخصات فنی