گیربکس هاي حلزونی شرکت نوین کاران ممتاز

لیست قیمت مربوط به تاریخ فروردین ماه سال 1401 می باشد.

با توجه به نوسانات ارز احتمال تغییر قیمت وجود دارد.

  تیپ/مدل              VF         MVF          VF.FC       MVF.FC
49 9/900/000 10/950/000 10/375/000 11/880/000
62 13/200/000 15/600/000 14/760/000 16/700/000
86  18/870/000 21/540/000 19/920/000 22/800/000
110  38/750/000  41/230/000 41/230/000 44/250/000
130  55/750/000  60/580/000 60/580/000 64/900/000
150  77/750/000  84/500/000 84/130/000 91/130/000
185  115/630/000     124/375/000      124/375/000    132/000/000
210  210/050/000  229/500/000  229/500/000   246/250/000  

قیمت ها به ریال می باشد.

  • براي گیربکس کامل چدن 86 مبلغ  1/500/000 ریال اضافه می گردد. 

  • براي گیربکس پوسته چدن 86 مبلغ 900/000 ریال اضافه می گردد. 

  • براي گیربگس کامل چدن 62 مبلغ 1/000/000 ریال اضافه می گردد. 

  • براي گیربکس پوسته چدن 62 مبلغ 550/000   ریال اضافه می گردد.

مشخصات فنی