کفکش stream سری SQD

کفکش stream سری SQD

کفکش stream سری SQD


لیست قیمت کفکش stream سری SQD

مدل توان (HP) فشار نامی (m) آبدهی نامی (l/min) دهانه خروجی (mm) نوع ولتاژ قیمت
SQD 1/5 - 12 - 0/75(IR) 0.33 13 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 1/5 - 17 - 0/37(IR) 0.5 18 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 1/5 - 17 - 0/37F(IR) 0.5 18 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 1/5 - 25 - 0/55(IR) 0.75 25 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 1/5 - 25 - 0/55F(IR) 0.75 25 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 1/5 - 32- 0/75(IR) 1 32 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 1/5 - 32- 0/75F(IR) 1 32 25 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 3 - 24 - 0/75(IR) 1 25 50 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 3 - 30 - 1/1(IR) 1.5 30 50 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 3 - 30 - 1/1F(IR) 1.5 30 50 25 تکفاز تماس بگیرید
SQD 6 - 16 - 0/75(IR) 1 18 133 38 تکفاز تماس بگیرید
SQD 10 - 16 - 0/75(IR) 1 16 167 38 تکفاز تماس بگیرید
SQD 10 - 16 - 0/76F(IR) 1 16 167 38 تکفاز تماس بگیرید
SQD 25 - 12 - 0/75(IR) 1 6 500 76 تکفاز تماس بگیرید
SQD 25 - 12 - 0/75(IR) 1 6 500 76 تکفاز تماس بگیرید
SQD 40 - 12 - 0/75(IR) 1.5 7 667 76 تکفاز تماس بگیرید
SQD 40 - 12 - 0/75(IR) 1.5 7 667 76 تکفاز تماس بگیرید
مشخصات فنی
مشخصات فنی
وزن