پمپ صنعتی مارکیوس

لیست قیمت الکتروپمپ های مارکیوس

پمپ مارکیوس

مدل پمپ نوع پمپ قدرت (اسب) ارتفاع متر آبدهی M3/H مکش اینچ رانش اینج قیمت
MSP60 نیم اسب لورایی 0.5 34 2.4 1 1 تماس بگیرید
MKP62 نیم اسب معمولی 0.5 34 2.4 1 1 تماس بگیرید
MKP63 طرح جدید (سفارش اروپا) 0.6 40 2.4 1 1 تماس بگیرید
MKP80 60 متری 1 60 3 1 1 تماس بگیرید
MCP130 بشقابی برنزی 0.5 22 4.8 1 1 تماس بگیرید
MCP158-2 بشقابی استیل 1 34 5.4 1 1 تماس بگیرید
MCP170M بشقابی برنزی 1.5 38 7.2 1 1 تماس بگیرید
MJM25X جتی نوریل 0.5 28 2.4 1 1 تماس بگیرید
MJ102L جنی استیل 1 56 3.6 1 1 تماس بگیرید
MJM103X جتی نوریل 1 42 4.8 1 1 تماس بگیرید
MJDWS/1A جتی دولول 1 48 1.7 1 1 تماس بگیرید
MGA/1A پروانه باز برنزی 1 20 15 1.5 1.5 تماس بگیرید
MHF5/AM دو اینچ دو اسب 2 22 30 2 2 تماس بگیرید
MHF5/BM دو اینچ 1.5 اسب 1.5 19 30 2 2 تماس بگیرید
MHF6/B سه اینچ دو اسب 2 14 66 3 3 تماس بگیرید
MHF6/A سه اینچ سه اسب 3 18 72 3 3 تماس بگیرید
MHF6/AR 4 اینچ 3 اسب تکفاز 3 18 72 4 4 تماس بگیرید
MF32/200C 5.5 اسب 3 فاز 5.5 44 27 2 1.25 تماس بگیرید
MF32/200B 7.5 اسب 3 فاز 7.5 52 30 2 1.25 تماس بگیرید
MF32/200A 10 اسب 3 فاز 10 57 30 2 1.25 تماس بگیرید
MF40/200C 5.5 اسب 3 فاز 5.5 33 45 2.5 1.5 تماس بگیرید
MF40/200B 7.5 اسب 3 فاز 7.5 47 42 2.5 1.5 تماس بگیرید
MF40/200A 10 اسب 3 فاز 10 55 42 2.5 1.5 تماس بگیرید
MF50/160C 5.5 اسب 3 فاز 5.5 27 60 2.5 2 تماس بگیرید
MF50/160B 7.5 اسب 3 فاز 7.5 32 66 2.5 2 تماس بگیرید
MF50/160A 10 اسب 3 فاز 10 37 66 2.5 2 تماس بگیرید
2MCP25/140 دو پروانه برنزی 1.5 44 8.4 1.5 1 تماس بگیرید
2MCP25/160B دو پروانه برنزی 2 54 9.6 1.25 1 تماس بگیرید
2MCP25/160A دو پروانه برنزی 3 65 10.8 1.5 1 تماس بگیرید
مشخصات فنی