لجن کش شیمجه

لجن کش شیمجه

لجن کش ( WQDAS)

قیمت اتصالات (خروجی) قابلیت ها Max (ارتفاع) متر قابلیت ها Max (آبدهی) m3/h قدرت (اسب بخار) قدرت (کیلو وات) مدل پمپ سه فاز مدل پمپ تک فاز کدکالا
تماس بگیرید "2 11 20 1 0.75 - WQDAS10-7-0.75 CB 11132100001

لجن کش همراه با گریندر ( خرد کن ) - (50WGD)

قیمت اتصالات (خروجی) قابلیت ها Max (ارتفاع) متر قابلیت ها Max (آبدهی) m3/h قدرت (اسب بخار) قدرت (کیلو وات) مدل پمپ سه فاز مدل پمپ تک فاز کدکالا
تماس بگیرید "2 13/5 11 1 0.75 - 50WQD7-70-0.75 Qg 11131400001
تماس بگیرید "2 16 14 1.5 1.1 - 50WQD8-10-1.1 Qg 11131400002
تماس بگیرید "2 21/5 16/5 2 1.5 50WQ10-15-1.5 Qg - 11131400003
تماس بگیرید "2 27/5 18 3 2.2 50WQ12-18-2.2 Qg - 11131400004

(QD10)

قیمت اتصالات (خروجی) قابلیت ها Max (ارتفاع) متر قابلیت ها Max (آبدهی) m3/h قدرت (اسب بخار) قدرت (کیلو وات) مدل پمپ سه فاز مدل پمپ تک فاز کدکالا
تماس بگیرید "2 29 20 2 1.5 - QD10-26/2-1.5 J 11130900001
تماس بگیرید "2 43 21 2.5 1.8 - QD12-36/3-1.8 J 11130900002
تماس بگیرید "2 38 20 2 1.5 - QD10-30/3-1.5 J 11130900003
تماس بگیرید "2 44 22 3 2.2 - QD10-40/3-2.2 J 11130900004

مشخصات فنی