شناور پدرولا

شناور پدرولا

شناور پدرولا

شناور استیل 4BLOCK2

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل  1.4104 - به همراه 20 متر کابل

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4BLOCKm 2/10 4BLOCK 2/10 0.55 0.75 20-100 44-17 1/4 1
2 4BLOCKm 2/13 4BLOCK 2/13 0.75 1 20-100 56-23 1/4 1
3 4BLOCKm 2/20 4BLOCK 2/20 1.1 1.5 20-100 88-35 1/4 1

شناور استیل 4BLOCK4

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل  1.4104 - به همراه 20 متر کابل

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4BLOCKm 4/7 4BLOCK 4/7 0.55 0.75 20-100 44-17 1/4 1
2 4BLOCKm 4/9 4BLOCK 4/9 0.75 1 20-100 56-23 1/4 1
3 4BLOCKm 4/14 4BLOCK 4/14 1.1 1.5 20-100 88-35 1/4 1

شناور استیل 4BLOCK6

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل  1.4104 - به همراه 20 متر کابل

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4BLOCKm 6/4 4BLOCK 6/4 0.55 0.75 25-150 26-11 1/4 1
2 4BLOCKm 6/6 4BLOCK 6/6 0.75 1 25-150 38-17 1/4 1
3 4BLOCKm 6/9 4BLOCK 6/9 1.1 1.5 25-150 58-26 1/4 1

شناور پدرولا

شناور پدرولا - سری 4SR

شناور استیل 4SR1.5

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR1.5m/17-PD 4SR1.5/17-PD 0.75 1 5-45 102-30 1/4 1
2 4SR1.5m/32-PD 4SR1.5/32-PD 1.5 2 5-45 193-58 1/4 1
3 4SR1.5m/46-PD 4SR1.5/46-PD 2.2 3 5-45 277-83 1/4 1

شناور استیل 4SR4

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR4m/9-PD 4SR4/9-PD 0.75 1 20-100 56-23 1/4 1
2 4SR4m/14-PD 4SR4/14-PD 1.1 1.5 20-100 88-35 1/4 1
3 4SR4m/18-PD 4SR4/18-PD 1.5 2 20-100 112-45 1/4 1
4 4SR4m/26-PD 4SR4/26-PD 2.2 3 20-100 162-63 1/4 1

شناور استیل 4SR6

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR6m/4-PD 4SR6/4-PD 0.55 0.75 25-150 26-11 2
2 4SR6m/6-PD 4SR6/6-PD 0.75 1 25-150 38-17 2
3 4SR6m/9-PD 4SR6/9-PD 1.1 1.5 25-150 58-26 2
4 4SR6m/13-PD 4SR6/13-PD 1.5 2 25-150 83-35 2
5 4SR6m/17-PD 4SR6/17-PD 2.2 3 25-150 107-45 2
6 - 4SR6/23-PD 3 4 25-150 148-67 2

شناور استیل 4SR8

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR8m/4-PD 4SR8/4-PD 0.75 1 40-200 26-10 2
2 4SR8m/7-PD 4SR8/7-PD 1.1 1.5 40-200 46-16 2
3 4SR8m/9-PD 4SR8/9-PD 1.5 2 40-200 58-21 2
4 4SR8m/13-PD 4SR8/13-PD 2.2 3 40-200 85-30 2
5 - 4SR8/17-PD 3 4 40-200 110-40 2
6 - 4SR8/23-PD 4 5.5 40-200 150-53 2

شناور استیل 4SR10

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR10m/5 4SR10/5 1.1 1.5 50-250 31-10 2
2 4SR10m/7 4SR10/7 1.5 2 50-250 43-15 2
3 4SR10m/10 4SR10/10 2.2 3 50-250 62-20 2
4 - 4SR10/15 3 4 50-250 92-30 2
5 - 4SR10/20 4 5.5 50-250 123-40 2
6 - 4SR10/26 5.5 7.5 50-250 160-52 2
7 - 4SR10/35 7.5 10 50-250 216-70 2

شناور استیل 4SR12

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 4SR12m/4 4SR12/4 1.1 1.5 20-300 24-8 2
2 4SR12m/6 4SR12/6 1.5 2 50-300 37-14 2
3 4SR12m/9 4SR12/9 2.2 3 50-300 55-22 2
4 - 4SR12/22 5.5 7.5 50-300 135-53 2
5 - 4SR12/29 7.5 10 50-300 176-71 2

شناور استیل 6SR27

بدنه : استنلس استیل - پروانه : تکنو پلیمر - شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیف مدل پمپ (تک فاز) مدل پمپ (سه فاز) قدرت (کیلو وات) قدرت (اسب بخار) آبدهی (لیتر بر دقیقه) ارتفاع (متر) خروجی (اینچ)
1 - 6SR27/8 9.2 12.5 100-600 106-35 3
2 - 6SR27/10 11 15 100-600 132-44 3
3 - 6SR27/12 13 17.5 100-600 159-53 3

شناور با پروانه شعاعی  4SK

بدنه : استنلس استیل - پروانه : برنج - شافت : استنلس استیل   1.4104 - قطر : 99.5 - همراه 20 متر کابل با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع شناور پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید گروه صنعتی پدرولا

مشخصات فنی