کمپرسور اسکرو ميكاس | MICAS

کمپرسور های هوا اسکرو سری C

کمپرسور های هوا اسکرو سری C

کمپرسور های هوا اسکرو سری C

لیست محصولات کمپرسور های هوا اسکرو سری C

مدل توان الکترو موتور (HP) توان الکتروموتور (Kw) سطح صدا (db) وزن (kg) قیمت
HSS 7.5 10 7.5 65 455 تماس بگیرید
HSS 11 15 11 65 470 تماس بگیرید
HSS 15 20 15 65 520 تماس بگیرید
HSS 18 25 20 72 700 تماس بگیرید
HSS 22 30 22 72 750 تماس بگیرید

کمپرسور های هوا اسکرو سری CFD

کمپرسور های هوا اسکرو سری CFD

کمپرسور های هوا اسکرو سری CFD

لیست محصولات کمپرسور های هوا اسکرو سری CFD

مدل توان الکترو موتور (HP) توان الکتروموتور (Kw) سطح صدا (db) وزن (kg) قیمت
HSS 7.5 10 7.5 65 470 تماس بگیرید
HSS 11 15 11 65 495 تماس بگیرید
HSS 15 20 15 65 540 تماس بگیرید
HSS 18 25 20 72 725 تماس بگیرید
HSS 22 30 22 72 770 تماس بگیرید

کمپرسور های هوا اسکرو کوپل تسمه ای سری B

کمپرسور های هوا اسکرو کوپل تسمه ای سری B

کمپرسور های هوا اسکرو کوپل تسمه ای سری B

لیست محصولات کمپرسور های هوا اسکرو کوپل تسمه ای سری B

مدل توان الکترو موتور (HP) توان الکتروموتور (Kw) سطح صدا (db) وزن (kg) قیمت
HSS 11 15 11 65 289 تماس بگیرید
HSS 15 20 15 65 300 تماس بگیرید
HSS 18 25 18.5 65 450 تماس بگیرید
HSS 22 30 22 69 500 تماس بگیرید
HSS 30 40 30 70 870 تماس بگیرید
HSS 37 50 37 70 920 تماس بگیرید
HSS 45 60 45 73 1185 تماس بگیرید
HSS 55 75 55 73 1250 تماس بگیرید
HSS 75 100 75 74 1455 تماس بگیرید
HSS 90 125 90 70 1495 تماس بگیرید
HSS 110 150 110 71 1625 تماس بگیرید
HSS 132 180 132 76 2850 تماس بگیرید
HSS 160 220 160 76 3150 تماس بگیرید
HSS 200 270 200 78 4359 تماس بگیرید

کمپرسور های هوا اسکرو سری D

کمپرسور اسکرو میکاس سری D

کمپرسور اسکرو میکاس سری D

لیست محصولات کمپرسور اسکرو سری D

مدل توان الکترو موتور (HP) توان الکتروموتور (Kw) سطح صدا (db) وزن (kg) قیمت
HSS 7.5 10 7.5 62 205 تماس بگیرید
HSS 11 15 11 65 289 تماس بگیرید
HSS 15 20 15 65 300 تماس بگیرید
HSS 18 25 18.5 65 450 تماس بگیرید
HSS 22 30 22 69 500 تماس بگیرید
HSS 30 40 30 70 870 تماس بگیرید
HSS 37 50 37 70 920 تماس بگیرید
HSS 45 60 45 73 1185 تماس بگیرید
HSS 55 75 55 73 1250 تماس بگیرید
HSS 75 100 75 74 1455 تماس بگیرید
HSS 90 125 90 70 1495 تماس بگیرید
HSS 110 150 110 71 1625 تماس بگیرید
HSS 132 180 132 76 2850 تماس بگیرید
HSS 160 220 160 76 3150 تماس بگیرید
HSS 200 270 200 78 4359 تماس بگیرید
HSS 250 340 250 78 4750 تماس بگیرید
HSS 315 430 315 80 5480 تماس بگیرید
مشخصات فنی