کمپرسور باد مفیدی

کمپرسور 100 لیتری مفیدی

کمپرسور 100 لیتیری مفیدی

لیست محصولات کمپرسور 100 لیتری مفیدی

مدل نوع کپرسور مخزن تعداد سیلندر bar/psi قدرت (HP) ظرفیت هوادهی(L/min) قیمت
100 لیتر CMI 100-50-H 50 1 116 / 8 1 300 تماس بگیرید
100 لیتر CMI 100-75-H 75 1 116 / 8 1 300 تماس بگیرید


کمپرسور 200 لیتری مفیدی

کمپرسور 200 لیتری مفیدی

لیست محصولات کمپرسور 200 لیتری مفیدی 

مدل نوع کپرسور مخزن تعداد سیلندر bar/psi قدرت (HP) ظرفیت هوادهی(L/min) قیمت
200 لیتر CMI 200-75-H 75 2 116 / 8 1.5 200 تماس بگیرید
200 لیتر CMI 200-150-H 100 2 116 / 8 1.5 200 تماس بگیرید


کمپرسور 300 لیتری مفیدی 

کمپرسور 300 لیتری مفیدی

لیست محصولات کمپرسور 300 لیتری مفیدی

مدل نوع کپرسور مخزن تعداد سیلندر bar/psi قدرت (HP) ظرفیت هوادهی(L/min) قیمت
300 لیتر CMI 300-75-H 75 2 116 / 8 2 300 تماس بگیرید
300 لیتر CMI 300-150-H 150 2 116 / 8 2 300 تماس بگیرید
300 لیتر CMI 300-250-H 250 2 116 / 8 2 300 تماس بگیرید
300 لیتر CMI 300-250-V 250 2 116 / 8 2 300 تماس بگیرید
مشخصات فنی