شناور دیانا

شناور دیانا

شناور دیانا

شناور دیانا

لیست شناور های استیل دیانا

ردیف مشخصات مدل حداکثر ارتفاع (m) Head max قدرت (HP) خروجی (اینچ) فاز ولت قطر شناور (اینچ)
1 شناور استیل 1 اینچ 65 متری 3SDN M2/15 65 0.5 1 M 220 3
2 شناور استیل 1 اینچ 91 متری 3SDN M2/21 91 0.75 1 M 220 3
3 شناور استیل 2 اینچ 32 متری 4SDN 8/5M 32 0.75 2 M 220 4
4 شناور استیل 2 اینچ 44 متری 4SDN 8/7M 44 1 2 M 220 4
5 شناور استیل 2 اینچ 57 متری 4SDN 8/9M 57 1.5 2 M 220 4
6 شناور استیل 2 اینچ 76 متری 4SDN 8/12M 76 2 2 M 220 4
7 شناور استیل 2 اینچ 107 متری 4SDN 8/17M 107 3 2 M 220 4
8 شناور استیل 2 اینچ 126 متری 4SDN 8/20M 126 3.5 2 M 220 4
مشخصات فنی