بیمتال هیوندای

بیمتال هیوندای

لیست قیمت بیمتال هیوندای

نوع کالا کد فنی قیمت
رله حرارتي (بيمتال) 0/12 تا 0/18 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 0.18 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 0/18 تا 0/26 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 0.26 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 0/25 تا 0/35 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 0.35 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 0/34 تا 0/5 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 0.5 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 0/5 تا 0/7 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 0.7 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 0/6 تا 0/9 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 0.9 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 0/8 تا 1/2 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 1.2 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 1/1 تا 1/6 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 1.6 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 1/5 تا 2/1 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 2.1 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 2 تا 3 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 3 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 2/8 تا 4/2 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 4.2 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 3 تا 5 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 5 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 4 تا 6 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 6 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 5/6 تا 8آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 8 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 7 تا 10 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 10 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 9 تا 13 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 13 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 12 تا 18آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 18 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 16 تا 22 آمپر جهت كنتاكتور تا 22 آمپر HiTH22K 22 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 7 تا 10 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپر HiTH40K 10 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 9 تا 13 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپر HiTH40K 13 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 12 تا 18 آمپر جهت كنتاكتور32 و 40 آمپر HiTH40K 18 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 16 تا 22 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپر HiTH40K 22 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 18 تا 26 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپر HiTH40K 26 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 24 تا 32 آمپر جهت كنتاكتور 32 و 40 آمپر HiTH40K 32 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور32 و 40 آمپر HiTH40K 40 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 18 تا 26 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپر HiTH50K 26 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 24 تا 32 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپر HiTH50K 32 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپر HiTH50K 40 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 36 تا 50 آمپر جهت كنتاكتور 50 آمپر HiTH50K 50S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 28 تا 40 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپر HiTH90K 40 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 36 تا 50 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپر HiTH90K 50 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 45 تا 65 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپر HiTH90K 65 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 60 تا 80 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپر HiTH90K 80 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 70 تا 90 آمپر جهت كنتاكتور 65 الي 90 آمپر HiTH90K 90 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 48 تا 80 آمپر جهت كنتاكتور 110 الي 130 آمپر HiTH130K 80 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 78 تا 130 آمپر جهت كنتاكتور 110 الي 130 آمپر HiTH130K 130 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 78 تا 130 آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپر HiTH220K 130 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 108 تا 180آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپر HiTH220K 180 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 132 تا 220 آمپر جهت كنتاكتور 150 الي 220 آمپر HiTH220K 220 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 132 تا 220 آمپر جهت كنتاكتور 260 الي 300 آمپر HiTH300K 220 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 180 تا 300 آمپر جهت كنتاكتور 260 الي 300 آمپر HiTH300K 300 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 180 تا 300 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپر HiTH500K 300 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 240 تا 400 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپر HiTH500K 400 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 300 تا 500 آمپر جهت كنتاكتور 400 الي 500 آمپر HiTH500K 500 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 378 تا 630 آمپر جهت كنتاكتور 630 الي 800 آمپر HiTH800K 630 S تماس بگیرید
رله حرارتي (بيمتال) 480 تا 800 آمپر جهت كنتاكتور 630 الي 800 آمپر HiTH800K 800 S تماس بگیرید
پايه بيمتال (رابط) تيپ متوسط جهت بيمتالهاي 40 آمپر THMB 40S تماس بگیرید
پايه بيمتال (رابط) براي كنتاكتور 50 آمپر THMB 50S تماس بگیرید
پايه بيمتال (رابط) تيپ بزرگ جهت بيمتالهاي 90 آمپر THMB 90S تماس بگیرید
مشخصات فنی
مطالب مرتبط
برق اضطراری
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد