کارواش های خانگی HUNDAI

کارواش های خانگی HUNDAI

CARWASH-HP-1636

کارواش خانگی HUNDAI

مدل مشخصات فنی متعلقات دستگاه قیمت تصویر
PW-1310 IM 1300 وات 100 بار 5.7 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب تماس بگیرید CARWASH-PW1310 CARWASH-PW1310
PW-1410 IM 1400 وات 100 بار 5.7 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب تماس بگیرید CARWASH-PW1410 CARWASH-PW1410
HP-1814 IM 1800 وات 140 بار 6 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس لانس توربو مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب فرچه شوینده دوار شلنگ جمع کن تماس بگیرید CARWASH-HP-1814 CARWASH-HP-1814
HP-2015 IM 2000 وات 150 بار 6.6 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس لانس توربو مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب فرچه شوینده دوار شلنگ جمع کن تماس بگیرید CARWASH-HP2015 CARWASH-HP2015
HP1415-PW 1400 وات 100 بار 5.5 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس لانس توربو مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب تماس بگیرید CARWASH-HP1415 CARWASH-HP1415
HP1636-PW 1600 وات 130 بار 6 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس لانس توربو مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب تماس بگیرید CARWASH-HP-1636 CARWASH-HP-1636
HP1847-PW 1800 وات 140 بار 6.7 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس لانس توربو مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب فرچه شوینده دوار شلنگ جمع کن تماس بگیرید CARWASH-HP1847 CARWASH-HP1847
HP2057-PW 2000 وات 150 بار 6.7 لیتر در دقیقه 5 متر شلنگ تفنگ و لانس لانس توربو مخزن مایع شستشو اتصالات ورودی آب فرچه شوینده دوار شلنگ جمع کن تماس بگیرید CARWASH-HP2057 CARWASH-HP2057
مشخصات فنی