پمپ آب پدرولا مدل F 32/160c

پمپ آب پدرولا مدل F 32/160c