فروش موتور برق هوندا المکس دیزلی

  • Share it:

لیست و کاتالوگ موتور برق هوندا  المکس دیزلی

 

هوندا المکس دیزلی

برندتوان حداکثر kvaسوختمدلمشخصات فنینوع
Elemax۷.۵دیزلSHX8000Diویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۷دیزلSH07Dویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۸.۸دیزلSH11Dویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۱۱دیزلSHX12000Diویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۱۳دیزلSH15Dویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۱۶دیزلSHT15Dویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۲۱دیزلSH20Dویژگی ها و کاتالوگ محصول
Elemax۴۰۰۰دیزلSHT25Dویژگی ها و کاتالوگ محصول

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.