فروش موتور برق روبین دیزلی

  • Share it:

لیست موتور برق روبین دیزلی

RGD5000E

برندتوان kVAسوختمدلمشخصات فنینوع
Robin۲.۵ دیزلیRGD2510ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۳.۳ دیزلیRGD3310ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۵ دیزلیRGD5000ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۵ دیزلیRGD5000Eویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی

 

موتور برق روبین

موتور برق بنزینی

موتور برق بنزینی

برندتوان kVAسوختمدلمشخصات فنینوع
Robin۴.۱بنزینیRGV4100ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۷.۳بنزینیRGV7500Eویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی
Robin۱۰بنزینیRGV10100Eاستارتی
Robin۱۲بنزینیRGV12100Eویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی
Robin۱۳بنزینیRGV13100Tویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی سه فاز
Robin۶.۱بنزینیRGV6100ویژگی ها و کاتالوگ محصولهندلی
Robin۶.۱بنزینیRGV6100Eاستارتی
Robin۲.۹بنزینیRGX2900ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۳بنزینیRGX3000ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۳.۶بنزینیRGX3600ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۳.۸بنزینیRGX3800ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin۴.۸بنزینیRGX4800ویژگی ها و کاتالوگ محصول-

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.