ژنراتور مکالته ساخت کشور ایتالیا

  • Share it:

ژنراتور مکالته

مدلتوانقیمت (ریال)
ECO28-1L/4۲۰KVA۴۵۶۵۰۰۰۰
ECO28-2L/4۲۵KVA۴۹۵۰۰۰۰۰
ECO28-VL/4۳۰KVA۴۸۰۰۰۰۰۰
ECO32-2S/4۳۵KVA۵۶۱۰۰۰۰۰
ECO32-3S/4۴۰KVA۶۰۵۰۰۰۰۰
ECO32-1L/4۵۰KVA۶۶۰۰۰۰۰۰
ECO32-2L/4۶۰KVA۷۰۴۰۰۰۰۰
ECO32-3L/4۷۰KVA۷۵۹۰۰۰۰۰
ECP34-1S۸۵KVA۹۶۸۰۰۰۰۰
ECP34-2S۱۰۵KVA۱۰۷۸۰۰۰۰۰
ECP34-1L۱۳۰KVA۱۱۳۳۰۰۰۰۰
ECP34-2L۱۵۰KVA۱۲۳۷۵۰۰۰۰
ECO38-1S۱۸۰KVA۱۴۵۲۰۰۰۰۰
ECO38-2S۲۰۰KVA۱۴۸۵۰۰۰۰۰
ECO38-3S۲۲۵KVA۱۵۴۰۰۰۰۰۰
ECO38-1L۲۵۰KVA۱۷۰۵۰۰۰۰۰
ECO38-2L۳۰۰KVA۱۸۷۰۰۰۰۰۰
ECO38-3L۳۵۰KVA۲۰۹۰۰۰۰۰۰
ECO40-1S۴۰۰KVA۲۸۰۵۰۰۰۰۰
ECO40-2S۴۵۰KVA۳۰۲۵۰۰۰۰۰
ECO40-3S۵۰۰KVA۳۰۹۱۰۰۰۰۰
ECO40-3S۵۵۰KVA۳۴۶۵۰۰۰۰۰
ECO401.5L۶۲۰KVA۳۹۶۰۰۰۰۰۰
ECO402L۶۸۰KVA۴۰۱۵۰۰۰۰۰

 لیست قیمت ژنراتور مکالته

ردیفمدل ژنراتورتوان KVAولتاژ خروجی (V)وزن (kg)تثبیت کننده ولتاژقیمت واحد (ریال)
۱S15W-75/A۲.۱۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۱۲.۴خازنی۶۶۰۰۰۰۰
۲S16W-75/A۲.۵۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۱۴.۳خازنی۶۹۳۰۰۰۰
۳S16W-90/A۳.۵۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۱۶.۱خازنی۸۴۲۶۰۰۰
۴S16W-130/A۵۱۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۱خازنی۸۸۰۰۰۰۰
۵S16W-150/A۵.۷۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۳.۷خازنی۹۳۵۰۰۰۰
۶S16F-150/A۵.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۸خازنی۹۷۹۰۰۰۰
۷S16F-180/A۶.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۳۱خازنی۱۲۱۰۰۰۰۰
۸S20W-95/A۶۱۵/۲۳۰ تکفاز۲۷.۴خازنی۱۲۶۵۰۰۰۰
۹S20W-110/A۷۱۵/۲۳۰ تکفاز۳۰.۵خازنی۱۳۲۰۰۰۰۰
۱۰S20W-130/A۸.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۳۴.۹خازنی۱۳۸۶۰۰۰۰
۱۱S20FS-130/A۸.۵۱۵/۲۳۰ تکفاز۴۱.۷خازنی۱۳۸۶۰۰۰۰
۱۲S20FS-160/A۱۰۱۵/۲۳۰ تکفاز۴۸.۷خازنی۱۴۳۰۰۰۰۰
۱۳S20F-200/A۱۲۱۵/۲۳۰ تکفاز۵۶.۵خازنی۱۵۴۰۰۰۰۰
۱۴T20FS-130/A۱۰۲۳۰/۴۰۰ سھ فاز۴۸.۷خازنی۱۶۵۰۰۰۰۰
۱۵T20FS-160/A۱۲.۵۲۳۰/۴۰۰ سھ فاز۵۵.۷خازنی۱۵۶۵۰۰۰۰
۱۶T20F-200/A۱۵۲۳۰/۴۰۰ سھ فاز۶۳.۵خازنی۱۸۵۳۵۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.