فروش موتور برق روبین بنزینی

  • Share it:

موتور برق روبین

موتور برق بنزینی

موتور برق بنزینی

برندتوان kVAسوختمدلمشخصات فنینوع
Robin4.1بنزینیRGV4100ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin7.3بنزینیRGV7500Eویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی
Robin10بنزینیRGV10100Eاستارتی
Robin12بنزینیRGV12100Eویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی
Robin13بنزینیRGV13100Tویژگی ها و کاتالوگ محصولاستارتی سه فاز
Robin6.1بنزینیRGV6100ویژگی ها و کاتالوگ محصولهندلی
Robin6.1بنزینیRGV6100Eاستارتی
Robin2.9بنزینیRGX2900ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin3بنزینیRGX3000ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin3.6بنزینیRGX3600ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin3.8بنزینیRGX3800ویژگی ها و کاتالوگ محصول-
Robin4.8بنزینیRGX4800ویژگی ها و کاتالوگ محصول-

 

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.