لیست قیمت بیمتال هیوندای

  • Share it:

بیمتال هیوندای

 

لیست قیمت بیمتال هیوندای

 

نوع کالاکد فنیقیمت (ریال)
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۱۲ تا ۰/۱۸ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 0.18 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۱۸ تا ۰/۲۶ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 0.26 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۲۵ تا ۰/۳۵ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 0.35 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۳۴ تا ۰/۵ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 0.5 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۵ تا ۰/۷ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 0.7 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۶ تا ۰/۹ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 0.9 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۰/۸ تا ۱/۲ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 1.2 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱/۱ تا ۱/۶ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 1.6 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱/۵ تا ۲/۱ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 2.1 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲ تا ۳ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 3 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲/۸ تا ۴/۲ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 4.2 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۳ تا ۵ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 5 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۴ تا ۶ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 6 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۵/۶ تا ۸آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 8 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۷ تا ۱۰ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 10 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۹ تا ۱۳ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 13 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۲ تا ۱۸آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 18 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۶ تا ۲۲ آمپر جهت کنتاکتور تا ۲۲ آمپرHiTH22K 22 S۲۷۹,۵۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۷ تا ۱۰ آمپر جهت کنتاکتور ۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 10 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۹ تا ۱۳ آمپر جهت کنتاکتور ۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 13 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۲ تا ۱۸ آمپر جهت کنتاکتور۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 18 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۶ تا ۲۲ آمپر جهت کنتاکتور ۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 22 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۸ تا ۲۶ آمپر جهت کنتاکتور ۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 26 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲۴ تا ۳۲ آمپر جهت کنتاکتور ۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 32 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲۸ تا ۴۰ آمپر جهت کنتاکتور۳۲ و ۴۰ آمپرHiTH40K 40 S۴۳۶,۸۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۸ تا ۲۶ آمپر جهت کنتاکتور ۵۰ آمپرHiTH50K 26 S۴۹۵,۳۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲۴ تا ۳۲ آمپر جهت کنتاکتور ۵۰ آمپرHiTH50K 32 S۴۹۵,۳۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲۸ تا ۴۰ آمپر جهت کنتاکتور ۵۰ آمپرHiTH50K 40 S۴۹۵,۳۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۳۶ تا ۵۰ آمپر جهت کنتاکتور ۵۰ آمپرHiTH50K 50S۴۹۵,۳۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲۸ تا ۴۰ آمپر جهت کنتاکتور ۶۵ الی ۹۰ آمپرHiTH90K 40 S۶۵۰,۰۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۳۶ تا ۵۰ آمپر جهت کنتاکتور ۶۵ الی ۹۰ آمپرHiTH90K 50 S۶۵۰,۰۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۴۵ تا ۶۵ آمپر جهت کنتاکتور ۶۵ الی ۹۰ آمپرHiTH90K 65 S۶۵۰,۰۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۶۰ تا ۸۰ آمپر جهت کنتاکتور ۶۵ الی ۹۰ آمپرHiTH90K 80 S۶۵۰,۰۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۷۰ تا ۹۰ آمپر جهت کنتاکتور ۶۵ الی ۹۰ آمپرHiTH90K 90 S۶۵۰,۰۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۴۸ تا ۸۰ آمپر جهت کنتاکتور ۱۱۰ الی ۱۳۰ آمپرHiTH130K 80 S۱,۲۰۹,۰۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۷۸ تا ۱۳۰ آمپر جهت کنتاکتور ۱۱۰ الی ۱۳۰ آمپرHiTH130K 130 S۱,۳۶۲,۴۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۷۸ تا ۱۳۰ آمپر جهت کنتاکتور ۱۵۰ الی ۲۲۰ آمپرHiTH220K 130 S۱,۶۴۳,۲۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۰۸ تا ۱۸۰آمپر جهت کنتاکتور ۱۵۰ الی ۲۲۰ آمپرHiTH220K 180 S۱,۶۴۳,۲۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۳۲ تا ۲۲۰ آمپر جهت کنتاکتور ۱۵۰ الی ۲۲۰ آمپرHiTH220K 220 S۱,۶۴۳,۲۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۳۲ تا ۲۲۰ آمپر جهت کنتاکتور ۲۶۰ الی ۳۰۰ آمپرHiTH300K 220 S۲,۱۰۲,۱۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۸۰ تا ۳۰۰ آمپر جهت کنتاکتور ۲۶۰ الی ۳۰۰ آمپرHiTH300K 300 S۲,۱۰۲,۱۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۱۸۰ تا ۳۰۰ آمپر جهت کنتاکتور ۴۰۰ الی ۵۰۰ آمپرHiTH500K 300 S۳,۰۵۷,۶۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۲۴۰ تا ۴۰۰ آمپر جهت کنتاکتور ۴۰۰ الی ۵۰۰ آمپرHiTH500K 400 S۳,۰۵۷,۶۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۳۰۰ تا ۵۰۰ آمپر جهت کنتاکتور ۴۰۰ الی ۵۰۰ آمپرHiTH500K 500 S۳,۰۵۷,۶۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۳۷۸ تا ۶۳۰ آمپر جهت کنتاکتور ۶۳۰ الی ۸۰۰ آمپرHiTH800K 630 S۵,۱۸۳,۱۰۰
رله حرارتی (بیمتال) ۴۸۰ تا ۸۰۰ آمپر جهت کنتاکتور ۶۳۰ الی ۸۰۰ آمپرHiTH800K 800 S۵,۱۸۳,۱۰۰
پایه بیمتال (رابط) تیپ متوسط جهت بیمتالهای ۴۰ آمپرTHMB 40S۱۷۰,۳۰۰
پایه بیمتال (رابط) برای کنتاکتور ۵۰ آمپرTHMB 50S۱۸۲,۰۰۰
پایه بیمتال (رابط) تیپ بزرگ جهت بیمتالهای ۹۰ آمپرTHMB 90S۲۲۴,۹۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.