کنتاکتورهای مغناطیسی متاسل

  • Share it:

کنتاکتورهای مغناطیسی متاسل

 

ردیف نوع کالا مشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کنتاکتور ۶ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-6a(Coil 220 VAC)(1NO+1NC)۶۲۰۰.۰۰۰
۲کنتاکتور ۹ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-9b(Coil 220 VAC)(1NO+1NC)۹۲۳۵.۰۰۰
۳کنتاکتور ۱۲ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-12b(Coil 220 VAC)(1NO+1NC)۱۲۲۴۰.۰۰۰
۴کنتاکتور ۱۸ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-18b(Coil 220 VAC)(1NO+1NC)۱۸۳۰۰.۰۰۰
۵کنتاکتور ۲۲ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-22b(Coil 220 VAC)(1NO+1NC)۲۲۳۷۰.۰۰۰
۶کنتاکتور ۳۲ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-32a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۳۲۵۱۵.۰۰۰
۷کنتاکتور ۴۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-40a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۴۰۷۲۰.۰۰۰
۸کنتاکتور ۵۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-50a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۵۰۱.۱۵۰.۰۰۰
۹کنتاکتور ۶۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-65a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۶۵۱.۲۵۰.۰۰۰
۱۰کنتاکتور ۷۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-75a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۷۵۱.۴۰۰.۰۰۰
۱۱کنتاکتور ۸۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-85a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۸۵۱.۴۷۰.۰۰۰
۱۲کنتاکتور ۱۰۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-100a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۱۰۰۱.۹۰۰.۰۰۰
۱۳کنتاکتور ۱۳۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-130a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۱۳۰۲.۵۵۰.۰۰۰
۱۴کنتاکتور ۱۵۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-150a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۱۵۰۳.۲۵۰.۰۰۰
۱۵کنتاکتور ۱۸۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-185a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۱۸۵۲.۸۰۵.۰۰۰
۱۶کنتاکتور ۲۲۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-225a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۲۲۵۳.۵۷۵.۰۰۰
۱۷کنتاکتور ۲۶۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-265a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۲۶۵۴.۱۰۰.۰۰۰
۱۸کنتاکتور ۳۳۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-330a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۳۳۰۴.۸۰۰.۰۰۰
۱۹کنتاکتور ۴۰۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-400a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۴۰۰۵.۳۰۰.۰۰۰
۲۰کنتاکتور ۵۰۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-500a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۵۰۰۱۲.۵۰۰.۰۰۰
۲۱کنتاکتور ۶۳۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-630a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۶۳۰۱۶.۴۰۰.۰۰۰
۲۲کنتاکتور ۸۰۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-800a(Coil 220 VAC)(2NO+2NC)۸۰۰۱۸.۱۲۰.۰۰۰

 

کنتاکتورهای مغناطیسی سوسل

 

ردیف نوع کالا مشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کنتاکتور ۹ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-9(220V AC Coil) (1NO+1NC)۹۳۵۰.۰۰۰
۲کنتاکتور ۱۲ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-12(220V AC Coil) (1NO+1NC)۱۲۳۷۹.۰۰۰
۳کنتاکتور ۱۸ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-18(220V AC Coil) (1NO+1NC)۱۸۴۸۸.۰۰۰
۴کنتاکتور ۲۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-25(220V AC Coil) (1NO+1NC)۲۵۵۹۴.۰۰۰
۵کنتاکتور ۳۲ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-32(220V AC Coil) (1NO+1NC)۳۲۸۷۶.۰۰۰
۶کنتاکتور ۴۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-40(220V AC Coil) (1NO+1NC)۴۰۱.۱۰۶.۰۰۰
۷کنتاکتور ۵۰ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-50(220V AC Coil) (1NO+1NC)۵۰۱.۴۲۷.۰۰۰
۸کنتاکتور ۶۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-65(220V AC Coil) (1NO+1NC)۶۵۱.۶۳۲.۰۰۰
۹کنتاکتور ۷۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-75(220V AC Coil) (1NO+1NC)۷۵۱.۸۹۱.۰۰۰
۱۰کنتاکتور ۸۵ آمپر(بوبین ۲۲۰ ولت)MC-85(220V AC Coil) (1NO+1NC)۸۵۲.۱۲۳.۰۰۰
۱۱کنتاکتور ۹۵ آمپر(بوبین مولتی رنج)MC-95(220V AC Coil) (1NO+1NC)۹۵۲.۴۲۲.۰۰۰

 

کنتاکتور های با بوبین ولتاژ مستقیم (DC)

 

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کنتاکتور ۹ آمپر، با بوبین DCMD-9 24,110,220VDC,1NO+1NC۹۴۶۳.۰۰۰
۲کنتاکتور ۱۲ آمپر، با بوبین DCMD-12 24,110,220VDC,1NO+1NC۱۲۴۹۸.۰۰۰
۳کنتاکتور ۱۸ آمپر، با بوبین DCMD-18 24,110,220VDC,1NO+1NC۱۸۵۴۶.۰۰
۴کنتاکتور ۳۲ آمپر، با بوبین DCMD-32 110V DC,2NO+2NC۲۲۷۱۶.۰۰۰
۵کنتاکتور ۴۰ آمپر، با بوبین DCMD-40 110V DC,2NO+2NC۴۰۱.۱۳۳.۰۰۰
۶کنتاکتور ۵۰ آمپر، با بوبین DCMD-50 110V DC,2NO+2NC۵۰۱.۶۶۹.۰۰۰
۷کنتاکتور ۶۵ آمپر، با بوبین DCMD-65 110V DC,2NO+2NC۶۵۱.۹۰۹.۰۰۰
۸کنتاکتور ۷۵ آمپر، با بوبین DCMD-75 110V DC,2NO+2NC۷۵۲.۰۰۲.۰۰۰
۹کنتاکتور ۸۵ آمپر، با بوبین DCMD-85 110V DC,2NO+2NC۸۵۲.۰۵۷.۰۰۰
۱۰کنتاکتور فرمان ( با بوبین ۲۴یا ۲۲۰ ولتی )GMR -4--۲۴۵.۰۰۰

 

مینی کنتاکتورها(مغناطیسی)

 

ردیفنوع کالامشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱مینی کنتاکتور (بوبین ۲۲۰ ولت)GMC-9 M(220 V AC Coil)۹۰
۲مینی کنتاکتور (بوبین ۲۲۰ ولت)GMC-16 M(220 V AC Coil)۱۶۰

 

کنتاکتورهای مغناطیسی سوسل

 

ردیفمدلمشخصات فنی جریان (آمپر) قیمت(ریال)
۱کنتاکت کمکی دو باز(مینی کنتاکتور)AU-2M (2NO)۶-۹-۱۲-۱۶۰
۲کنتاکت کمکی دو بسته(مینی کنتاکتور)AU-2M (2NC )۶-۹-۱۲-۱۶۰
۳کنتاکت کمکی یک باز و یک بسته(مینی کنتاکتور)AU-2M (2NO+1NC)۶-۹-۱۲-۱۶۰
۴کنتاکت کمکی چهار باز(مینی کنتاکتور)AU-4M (4NO)۶-۹-۱۲-۱۶۰
۵کنتاکت کمکی دو باز و دو بسته(مینی کنتاکتور)AU-4M (2NO+2NC)۶-۹-۱۲-۱۶۰
۶کنتاکت کمکی سه باز و یک بسته(مینی کنتاکتور)AU-4M (3NO+1NC)۶-۹-۱۲-۱۶۰
۷کنتاکت کمکی یک باز و سه بسته(مینی کنتاکتور)AU-4M (1NO+3NC)۶-۹-۱۲-۱۶۰

 

تجهیزات جانبی کنتاکتور ها

 

ردیفنوع کالامشخصات فنیجریان ( آمپر)قیمت ( ریال)
۱بوبین کنتاکتور ۶ آمپر – در ولتاژهای مختلفColi:24,110,220,380 V AC۶۱۰۶.۰۰۰
۲بوبین کنتاکتور ۹ الی ۲۲ آمپر – در ولتاژهای مختلفColi:24,110,220,380 V AC۹ الی ۲۲۱۰۶.۰۰۰
۳بوبین کنتاکتور ۳۲ الی ۴۰ آمپر – در ولتاژهای مختلفColi:24,110,220,380 V AC۳۲ و ۴۰۱۰۶.۰۰۰
۴بوبین کنتاکتور ۵۰ و ۶۵آمپر – در ولتاژهای مختلفColi:24,110,220,380 V AC۵۰ و ۶۵ ۲۰۲.۰۰۰
۵بوبین کنتاکتور ۷۵ الی ۱۰۰آمپر – در ولتاژهای مختلفColi:24,110,220,380 V AC۷۵ الی ۱۰۰۳۴۴.۰۰۰
۶بوبین کنتاکتور ۱۳۰ و ۱۵۰آمپر – در ولتاژهای مختلفColi:24,110,220,380 V AC۱۳۰ و ۱۵۰۷۹۱.۰۰۰
۷بوبین کنتاکتور ۱۸۵ و ۲۲۵آمپر – ولتاژ متغییرColi:100 -240 V AC/DC۱۸۵و۲۲۵۱.۱۳۳.۰۰۰
۸بوبین کنتاکتور ۲۶۵ و ۴۰۰آمپر – ولتاژ متغییرColi:100 -240 V AC/DC۲۶۵ الی ۴۰۰۲.۱۵۲.۰۰۰
۹بوبین کنتاکتور ۵۰۰ و ۸۰۰آمپر ( ۲۲۰ ولت )Coli:220V AC/DC۵۰۰ الی ۸۰۰۴.۴۷۶.۰۰۰
۱۰محافظ بوبین ( در مقابل ضربه ولتاژ)Surge Unit (for MC6~150 A)۹ الی ۱۵۰۹۰.۰۰۰۰
۱۱کنتاکت کمکی ( یک باز و یک بسته ) (نصب از بغل)UA-1 (1NO+ 1NC)۶ الی ۱۵۰۷۷.۰۰۰
۱۲کنتاکت کمکی ( یک باز ویک بسته ) (نصب از رو )UA-2 (1NO+ 1NC)۶ الی ۱۵۰۸۰.۰۰۰
۱۳کنتاکت کمکی ( دو باز ودو بسته ) (نصب از رو )UA-4 (1NO+ 1NC)۶ الی ۱۵۰۱۱۰.۰۰۰
۱۴کنتاکت کمکی ( چهار بسته ) (نصب از رو )UA-4 (4NC)۶ الی ۱۵۰۱۱۰.۰۰۰
۱۵کنتاکت کمکی ( یک باز ویک بسته ) (نصب از بغل )AU-100(1NO+1NC)۱۸۵ الی ۸۰۰۱۴۰.۰۰۰
۱۶اینتر لاک مکانیکیUR-02۶ الی ۱۵۰۱۲۲.۰۰۰
۱۷واحد خازنی ( ۷/۹ الی ۳/۳۳ کیلو وار )AC-9 for MC9~40 A۹ الی ۴۰۲۳۰.۰۰۰
۱۸واحد خازنی (۴۰ الی ۶۲ کیلو وار )AC-50 for MC50 ~100 A۵۰ الی ۱۰۰۳۰۵.۰۰۰
۱۹محافظ (کاور) روی کنتاکتورAP-9 For Top of Contactors۹ الی ۱۵۰۱۱۰.۰۰۰
۲۰محافظ (کاور) ترمینالAP-220 for terminals۱۸۵ الی ۲۲۵۱۲۰.۰۰۰
۲۱محافظ (کاور) ترمینالAP-400 for terminals۲۶۵ الی ۴۰۰۱۳۵.۰۰۰
۲۲پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC100۳Moving+ 6 Fixed Contact۷۵ الی ۱۰۰۵۲۰.۰۰۰
۲۳پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC130۳Moving+ 6 Fixed Contact۱۳۰۱.۰۵۰.۰۰۰
۲۴پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC150۳Moving+ 6 Fixed Contact۱۵۰۱.۲۰۰.۰۰۰
۲۵پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC185۳Moving+ 6 Fixed Contact۱۸۵۱.۴۰۰.۰۰۰
۲۶پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC225۳Moving+ 6 Fixed Contact۲۲۵۱.۶۰۰.۰۰۰
۲۷پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC265۳Moving+ 6 Fixed Contact۲۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰
۲۸پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC300۳Moving+ 6 Fixed Contact۳۰۰۲.۶۸۰.۰۰۰
۲۹پلانین ثابت و متحرک کنتاکتور MC400۳Moving+ 6 Fixed Contact۴۰۰۳.۲۰۰.۰۰۰

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.