کمپرسور پیستونی شیمجه

  • Share it:

لیست قیمت کمپرسور پیستونی شیمجه

کمپسور پیستونی شیجهه

(PRIC(RialBARpower
اسب بخار
LitTYPEکد کالاردیف
۳,۶۰۰,۰۰۰۸۲۲۴SCBM 9031۶۲۰۰۰۱۰۰۰۰۱۱
۴,۴۲۰,۰۰۰۸۲۵۰SCBM 9033۶۲۰۰۰۲۰۰۰۰۱۲
۴,۱۰۰,۰۰۰۸۲.۵۲۴SCBM 9021۶۲۰۰۰۱۰۰۰۰۲۳
۴,۸۵۰,۰۰۰۸۲.۵۵۰SCBM 9027۶۲۰۰۰۲۰۰۰۰۲۴

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.