کفکش پلاستیکی و استیل AMC چین

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های  کفکش پلاستیکی و استیل AMC چین

شناور AMC چین

مدل پمپنوع پمپقدرت
(اسب)
ارتفاع
(متر)
آبدهی
M3/H
خروجی
اینچ
قیمت مصرف کننده
Q400118کفکش پلاستیکی فلوتردار خروجی بالا۰.۵۵۱۱۴۳.۴۱,۳۹۰,۰۰۰
Q550118کفکش پلاستیکی فلوتردار خروجی بالا۰.۷۵۲۰۵۳.۴۱,۵۰۰,۰۰۰
Q75050کفکش پلاستیکی فلوتردار۱۸.۵۱۲.۵۱.۲۵۱,۶۱۰,۰۰۰
Q750B38لجنکش پلاستیکی فلوتردار۱۸۱۳۱.۲۵۱,۶۱۰,۰۰۰
Q750103کفکش نیمه استیل فلوتردار خروجی بالا۱۸.۵۱۲.۵۱.۲۵۱,۶۱۰,۰۰۰
Q1000101کفکش نیمه استیل فلوتردار۱.۴۱۶۱۳۲۲,۲۸۰,۰۰۰
Q1300B69لجنکش استیل فلوتردار۱.۷۵۱۱۲۳۲۲,۳۳۰,۰۰۰
Q1000103کفکش استیل فلوتردار خروجی بالا۱.۴۴۰۵.۵۱۲,۶۱۰,۰۰۰
MH1300پمپ طبقاتی افقی استیل ۱.۱۵۵۰۵.۴۱۴,۲۴۰,۰۰۰
FP058پمپ فواره با نازلهای مختلف۰.۰۷۷۳۲۱.۲۹۴۰,۰۰۰

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش تک و سه فاز پروانه استیل AMC چینی

مدل پمپنوع پمپقدرت
(اسب)
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
خروج
اینچ
قیمت مصرف کننده
QDX1.5-16-0.37کفکش تکفاز۰.۵۱۶۱.۵۱۱,۵۹۰,۰۰۰
QDX3-30-0.75کفکش تکفاز فلوتردار۱۳۰۳۱۲,۳۶۰,۰۰۰
QDX10-16-0.75کفکش تکفاز فلوتردار۱۱۶۱۰۲۲,۳۶۰,۰۰۰
QDX3-38-1.1کفکش تکفاز فلوتردار۱.۵۳۸۳۱۲,۹۲۰,۰۰۰
QDX10-20-1.1کفکش تکفاز فلوتردار۱.۵۲۰۱۰۲۲,۹۲۰,۰۰۰
QDX15-15-1.1کفکش تکفاز فلوتردار۱.۵۱۵۱۵۲.۵۲,۹۲۰,۰۰۰
QDX6-24-1.1کفکش تکفاز فلوتردار۱.۵۲۴۶۱.۵۲,۹۲۰,۰۰۰
QDX35-10-1.5کفکش تکفاز فلوتردار۲۱۰۳۵۳۳,۴۷۰,۰۰۰
QDX45-9-1.5کفکش تکفاز فلوتردار۲۹۴۵۴۳,۴۷۰,۰۰۰
QDX15-20-1.5کفکش تکفاز فلوتردار۲۲۰۱۵۲.۵۳,۴۷۰,۰۰۰
SPA3-48کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۱.۵۵۰۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
SPA3-65کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۲۷۰۶۱۴,۶۶۰,۰۰۰
SPA6-28کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۱.۵۳۰۱۵۲۴,۲۲۰,۰۰۰
SPA6-39کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۲۴۰۱۵۲۴,۷۷۰,۰۰۰
SPA6-65کفکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۳۷۰۱۵۲۶,۴۴۰,۰۰۰
SGPS20-5-0.75لجنکش تکفاز تمام استیل فلوتردار۱۷۱۶۲۴,۹۱۰,۰۰۰
V750Fلجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۱۱۶۱۸۲۳,۳۳۰,۰۰۰
V1100Fلجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۱.۵۱۶۱۰۲۴,۱۶۰,۰۰۰
V1500Fلجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۲۲۲۱۶۲۵,۲۷۰,۰۰۰
V2200Fلجنکش تکفاز نیمه استیل فلوتردار۳۹۴۲۳۶,۱۱۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.