کفکش سایر

  • Share it:

لیست قیمت مدل های مختلف کفکش سایر

کفکش سایر

مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
MBS-B-7کفکش استیل تکفاز۳۹۶۹-۱.۲۵۲۰,۳۹۰,۰۰۰
MBSX-4کفکش استیل تکفاز۱۵۸۴.۲-۱.۲۵۱۳,۴۴۰,۰۰۰
MBSX-5کفکش استیل تکفاز۱.۲۷۲۴.۲-۱.۲۵۱۳,۹۳۰,۰۰۰
MBSX-6کفکش استیل تکفاز۱.۵۸۸۴.۲-۱.۲۵۱۴,۸۸۰,۰۰۰
MBS-Y/6کفکش استیل تکفاز۱.۵۸۰۶.۳-۱.۲۵۱۴,۸۸۰,۰۰۰
MBS-Y/7کفکش استیل تکفاز۲۹۴۶.۳-۱.۲۵۱۵,۹۲۰,۰۰۰
MBSH-B-7طبقاتی استیل عمودی۳۹۶۹۱.۲۵۱.۲۵۲۱,۱۵۰,۰۰۰
MBSH-C-7طبقاتی استیل عمودی۴.۵۹۰۱۸۱.۲۵۱.۲۵۲۴,۸۷۰,۰۰۰
MBSH-C-9طبقاتی استیل عمودی۵.۵۱۱۳۱۸۱.۲۵۱.۲۵۲۶,۱۳۰,۰۰۰
TEX2Tلجن کش سه فاز۲۱۱۳۰-۲۱۷,۳۳۰,۰۰۰
PD804لجن کش سه فاز۶۲۲۹۰-۳۵۳,۷۹۰,۰۰۰
PD2100لجن کش سه فاز ۴ اینچ۱۰۱۶۱۹۵-۴۹۸,۲۵۰,۰۰۰
PD9200لجن کش سه فاز ۶ اینچ۲۰۲۰۳۴۸-۶۱۹۶,۵۳۰,۰۰۰
PD756لجن کش سه فاز ۳۱۸۴۵-۲.۵۳۲,۴۰۰,۰۰۰
CL95-1.5موتور شناور ۴ اینچ استیل سه فاز، تکفاز۱.۵----۶,۸۵۰,۰۰۰
CL95-2موتور شناور ۴ اینچ استیل سه فاز، تکفاز۲----۷,۹۰۰,۰۰۰
CL95-3موتور شناور ۴ اینچ استیل سه فاز، تکفاز۳----۹,۶۹۰,۰۰۰
CL95-4موتور شناور ۴ اینچ استیل روغنی سه فاز۴----۱۰,۴۶۰,۰۰۰
CL95-5.5موتور شناور ۴ اینچ استیل روغنی سه فاز۵.۵----۱۲,۹۴۰,۰۰۰
CL95-7.5موتور شناور ۴ اینچ استیل روغنی سه فاز۷.۵----۱۴,۹۳۰,۰۰۰
CL95-10موتور شناور ۴ اینچ استیل روغنی سه فاز۱۰----۱۹,۹۱۰,۰۰۰
CL140-7.5موتور شناور ۶ اینچ استیل روغنی سه فاز۷.۵----۲۵,۲۵۰,۰۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.