کفکش دیانا

  • Share it:

کفکش دیانا

کفکش دیانا

کفکش دیانا

 

لیست کفکش های دیانا

ردیفمشخصاتمدلحداکثر ارتفاع (m)
Head max
حداکثر آبدهی (m3/h)
Q max
قدرت-کیلو وات (KW)قدرت -اسب بخار (HP)خروجی (اینچ)فازولت فلوتر
float switch
۱کفکش بدنه پلاستیکی ۶ متریQDX-6-5-0.25۶۵۰.۲۵۰.۳۳۱/۲ ۱M۲۲۰+
۲کفکش بدنه پلاستیکی ۸ متریQDX-9-7-0.4۸۷۰.۴۰.۵۵۱/۲ ۱M۲۲۰+
۳کفکش بدنه استیل ۸ متریSDX-0.8۸۱۰۰.۷۵۱۱/۴ ۱
۱
M۲۲۰+
۴کفکش یک اینچ ۲۰ متریQDX-1.5-17-0.37۲۰۵۰.۳۷۰.۵۱M۲۲۰-
+
۵کفکش یک اینچ ۲۸ متریQDX-1.5-25-0.55۲۸۶۰.۵۵۰.۷۵۱M۲۲۰-
+
۶کفکش یک اینچ ۳۵ متریQDX-1.5-32-0.75۳۵۷۰.۷۵۱۱M۲۲۰-
+
۷کفکش یک اینچ ۴۲ متریQDX-1.5-38-1.1۴۲۸۱.۱۱.۵۱M۲۲۰-
+
۸کفکش ۱/۴ ۱ اینچ ۱۵ متریQDX-10-12-0.55۱۵۱۰۰.۵۵۰.۷۵۱/۴ ۱M۲۲۰-
+
۹کفکش ۱/۴ ۱ اینچ ۲۸ متریQDX-7-26-1.1۲۸۱۸۱.۱۱.۵۱/۴ ۱M۲۲۰-
+
۱۰کفکش ۲ اینچ ۱۰ متریQDX-15-7-0.55۱۵۲۵۰.۵۵۰.۷۵۲M۲۲۰-
+
۱۱کفکش ۲ اینچ ۱۹ متریQDX-10-16-0.75۱۹۲۵۰.۷۵۱۲M۲۲۰-
+
۱۲کفکش ۲ اینچ ۲۵ متریQDX-10-22-1.1۲۵۲۵۱.۱۱.۵۲M۲۲۰-
+
۱۳کفکش ۲ اینچ ۳۵ متریQDX-6-32-1.5۳۵۱۹۱.۵۲۲M۲۲۰-
+
۱۴کفکش ۳ اینچ ۱۱ متریQDX-45-9-1.5۱۱۴۵۱.۵۲۳M۲۲۰-
+
۱۵کفکش استیل ۲ اینچ ۳۰ متریDN-S6-28/2-1.1۳۰۱۵۱.۱۱.۵۲M۲۲۰-
+
۱۶کفکش استیل ۲ اینچ ۴۲ متریDN-S6-39/3-1.5۴۲۱۵۱.۵۲۲M۲۲۰-
+
۱۷کفکش استیل ۲ اینچ ۵۰ متریDN-S6-45/4-2.2۵۰۱۰۲.۲۳۲M۲۲۰-
+
۱۸کفکش لوله بالا یک اینچ ۹۰ متریQD3-96-6-2.2۹۰۶۲.۲۳۱M۲۲۰-
۱۹کفکش لوله بالا ۱/۴ ۱ اینچ ۶۰ متریQD6-68-6-2.2۶۰۱۰۲.۲۳۱/۴
۱
M۲۲۰-
۲۰کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۴۰ متریQD10-40-3-2.2۴۰۱۰۲.۲۳۲M۲۲۰-
۲۱کفکش لوله بالا ۲ اینچ ۳۲ متریQD12-32-2-1.5۳۲۱۲۱.۵۲۲M۲۲۰-
۲۲کفکش لوله بالا ۳ اینچ ۱۵ متریQD25-15-2-1.5۱۵۲۵۱.۵۲۳M۲۲۰-

لیست کفکش های شناور SCM دیانا

ردیفمشخصاتمدلحداکثر ارتفاع (m)
Head max
حداکثر آبدهی (m3/h)
Q max
قدرت-کیلو وات (KW)قدرت -اسب بخار (HP)خروجی (اینچ)فازولت فلوتر
float switch
۱کفکش شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۳۲ متریSCM 403۳۲۸۰.۵۵۰.۷۵۱/۴ ۱M۲۲۰+
۲کفکش شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۴۳ متریSCM 404۴۳۸۰.۷۵۱۱/۴ ۱M۲۲۰+
۳کفکش شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۵۵ متریSCM 405۵۵۸۰.۹۱.۲۱/۴ ۱M۲۲۰+
۴کفکش شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۶۵ متریSCM 406۶۵۸۱.۱۱.۵۱/۴ ۱M۲۲۰+
۵کفکش شناور استیل ۱/۴ ۱ اینچ ۷۵ متریSCM 407۷۵۸۱.۵۲۱/۴ ۱M۲۲۰+

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.