کفکش دوجداره رادپمپ

  • Share it:

کفکش دوجداره رادپمپ

کفکش دوجداره رادپمپ

کفکش دوجداره رادپمپ

رادپمپ

رادپمپ

 

 

لیست قیمت کفکش دوجداره رادپمپ

مشخصاتمدلولتاژحداکثر آمپرحداکثر ارتفاعحداکثر آبدهی
لیتر بر دقیقه
دهانه
اینچ
قیمت برای مصرف کننده
بدون فوتر
قیمت برای مصرف کننده
فوتردار
کفکش دو جداره پروانه استیل۴.۱تک فاز۴۱۴۲۰۰۱,۱.۴-۷.۶۶۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۴.۳تک فاز۵.۳۳۵۱۲۰۱,۱.۴۷.۶۱۰.۰۰۰۸.۰۶۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۴.۴تک فاز۶.۵۴۵۱۲۰۱,۱.۴۷.۹۱۰.۰۰۰۸.۳۶۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۴.۵تک فاز۷.۴۵۵۱۲۰۱,۱.۴۸.۲۱۰.۰۰۰۸.۶۶۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۴.۶تک فاز۸.۲۶۵۱۲۰۱,۱.۴۹.۴۳۰.۰۰۰۹.۸۸۰.۰۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۴.۸تک فاز۱۲۹۰۱۲۰۱,۱.۴۱۱.۵۵۰.۰۰۰-
کفکش دو جداره پروانه استیل۶.۱تک فاز۵۱۲۴۲۰۲۷.۳۰۰.۰۰۰۷.۷۵۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۶.۲تک فاز۶.۳۲۸۲۷۰۲۷.۹۹۰.۰۰۰۸.۴۴۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۶.۳تک فاز۸.۹۳۸۲۷۰۲۹.۱۵۰.۰۰۰۹.۶۰۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۶.۴تک فاز۱۱۴۸۲۷۰۲۱۰.۵۵۰.۰۰۰-
کفکش دو جداره پروانه استیل۶.۵تک فاز۱۲.۵۵۸۲۹۰۲۱۰.۹۸۰.۰۰۰-
کفکش دو جداره پروانه استیل۶.۶تک فاز۱۴.۵۶۸۲۹۰۲۱۱.۴۱۰.۰۰۰-
کفکش دو جداره پروانه استیل۹.۱تک فاز۷.۵۱۳۷۵۰۳-۹.۲۰۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۹.۲تک فاز۸.۸۲۲۵۵۰۳۱۰.۲۰۰.۰۰۰۱۰.۶۵۰.۰۰۰
کفکش دو جداره پروانه استیل۹.۳تک فاز۱۴۳۳۵۵۰۳۱۲.۲۰۰.۰۰۰-
کفکش دو جداره پروانه استیل۹.۵تک فاز۱۴۴۴۴۳۰۳۱۳.۱۹۰.۰۰۰-

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.