کارواش های خانگی HUNDAI

  • Share it:

کارواش های خانگی HUNDAI

CARWASH-HP-1636

کارواش خانگی HUNDAI

مدلمشخصات فنیمتعلقات دستگاهقیمتتصویر
PW-1310 IM۱۳۰۰ وات
۱۰۰ بار
۵.۷ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
-
CARWASH-PW1310

CARWASH-PW1310

PW-1410 IM۱۴۰۰ وات
۱۰۰ بار
۵.۷ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
-
CARWASH-PW1410

CARWASH-PW1410

HP-1814 IM۱۸۰۰ وات
۱۴۰ بار
۶ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
۵,۹۵۰,۰۰۰
CARWASH-HP-1814

CARWASH-HP-1814

HP-2015 IM۲۰۰۰ وات
۱۵۰ بار
۶.۶ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
-
CARWASH-HP2015

CARWASH-HP2015

HP1415-PW۱۴۰۰ وات
۱۰۰ بار
۵.۵ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
۳,۲۰۰,۰۰۰
CARWASH-HP1415

CARWASH-HP1415

HP1636-PW۱۶۰۰ وات
۱۳۰ بار
۶ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
۴,۴۰۰,۰۰۰
CARWASH-HP-1636

CARWASH-HP-1636

HP1847-PW۱۸۰۰ وات
۱۴۰ بار
۶.۷ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
۵,۱۰۰,۰۰۰
CARWASH-HP1847

CARWASH-HP1847

HP2057-PW۲۰۰۰ وات
۱۵۰ بار
۶.۷ لیتر در دقیقه
۵ متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
۷,۸۵۰,۰۰۰
CARWASH-HP2057

CARWASH-HP2057

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.