کارواش خانگی تکنو موتور

  • Share it:

لیست قیمت کارواش خانگی تکنو موتور

ردیفمدل پمپشرحقدرت
( وات )
حداکثرفشار
( بار )
آبدهی
L/min
قیمت مصرف کننده
۱APW-VKA-110کارواش خانگی تکفاز۱۹۰۰۱۶۵۶۳،۵۰۰،۰۰۰
۲APW-VKA-130کارواش خانگی تکفاز۲۵۰۰۱۹۵۷۴،۸۸۰،۰۰۰
۳APW-VKA-150کارواش خانگی تکفاز۳۰۰۰۲۲۵۷۵،۵۰۰،۰۰۰
۴ABW-HG-90Gکارواش پرتال خانگی۱۸۵۰۹۰۵.۷۲،۲۲۰،۰۰۰
۵AP-C280PAکارواش تکفاز مه پاش۱۳۰۰۹۵۹۸،۳۸۰،۰۰۰
۶AGW-200کارواش صنعتی کوپله روی شاسی با موتور بنزینی گیربکس۵۰۰۰۲۲۰۹.۳۱۲،۹۱۰،۰۰۰
۷۳W2-1812Bکارواش صنعتی بدون موتور با شیر فشارشکن۵۵۰۰۲۰۶۱۳.۲۶،۸۴۰،۰۰۰
۸۳W2-1810Bکارواش صنعتی بدون موتور با شیر فشارشکن۵۵۰۰۲۴۸۱۱۷،۰۸۰،۰۰۰
۹۳W2-1814Bکارواش صنعتی بدون موتور با شیر فشارشکن۷۵۰۰۲۴۸۱۵.۵۷،۳۳۰،۰۰۰
۱۰AG-375لانس کارواش خانگی-۲۰۰۷۳۹۰،۰۰۰
۱۱WPG03لانس کارواش خانگی-۲۷۵۲۵۶۷۰،۰۰۰
۱۲WPG05لانس کارواش خانگی-۳۵۰۴۰۷۲۰،۰۰۰
۱۳PCM02کف پاش کوچکقابل تنظیم--۷۰۰،۰۰۰
۱۴PCM01توربو نازل سرامیکی-۲۵۰۱۸۶۷۰،۰۰۰
۱۵N0ZZLEنازل استلس استیل چینی-۳۵۰۲۲۹۰،۰۰۰
۱۶NOZZLEنازل مه پاش برنجی چینیصفر درجه۱۰۰۷۷۰،۰۰۰
۱۷AL-EDDY-Cدستگاه زمین شور---۶۷۰،۰۰۰
۱۸سرلانس کارواش خانگی---۷۲۰،۰۰۰
۱۹شلنگ یک لاسیم کارواش خانگی چینی۵ متری--۲۸۰،۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.