ژنراتور HUUTOAN

  • Share it:

ژنراتور huutoan

 

مشخصات فنیRPM
ژنراتور ۲.۸ کیلووات تکفاز HTA 2.8S۱۵۰۰
ژنراتور ۴ کیلووات تکفاز HTA 4.0S۱۵۰۰
ژنراتور ۶.۵ کیلووات تکفاز HTA 6.5S۱۵۰۰
ژنراتور ۶.۵ کیلووات سه فاز HTA 6.5T۱۵۰۰
ژنراتور ۹ کیلووات تکفاز HTA 9.0S۱۵۰۰
ژنراتور ۹ کیلووات سه کفاز HTA 9.0T۱۵۰۰
ژنراتور ۱۲.۵ کیلووات تکفاز HTA 12.5S۱۵۰۰
ژنراتور ۱۲.۵ کیلووات سه فاز HTA 12.5T۱۵۰۰
ژنراتور ۱۵ کیلووات تکفاز HTA 15S۱۵۰۰
ژنراتور ۱۵ کیلووات تسه فاز HTA 15T۱۵۰۰

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.