ژنراتور ار ام پی RMP

  • Share it:

ژنراتور ار ام پی RMP

 ژنراتور های ار ام پی عرضه شده توسط شرکت مهندسی آبا دیزل

قدرت ( KW ) قدرت ( KVA )
۱۸۲۲.۵
۲۲۲۷.۵
۲۵۳۱
۳۰۳۷.۵
۳۴۴۲.۵
۴۰۵۰
۴۸۶۰
۵۸۷۲.۵
۶۸۸۵
۸۰۱۰۰
۹۱۱۱۴
۱۰۰۱۲۵
۱۱۲۱۴۰
۱۲۰۱۵۰
۱۲۸۱۶۰
۱۴۰۱۷۵
۱۴۸۱۸۵
۱۶۰۲۰۰
۲۰۰۲۵۰
۲۳۶۲۹۵
۶۰۳۲۵
۳۰۴۳۸۰
۳۶۰۴۵۰
۴۰۰۵۰۰
۴۸۰۶۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.