پمپ PEDROLLO

  • Share it:

پمپPEDROLLO

 

پمپ PEDROLLO

پمپ PEDROLLO

پمپPEDROLLOپمپ با پروانه شعاعی PK

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم ( اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره ۷۲۷۵۳)

pedrollo PK

pedrollo PK

ردیفمدل پمپ
تک فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولمدل پمپ
سه فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولقدرت
اسب بخار
قدرت
کیلو وات
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PKm 60
(new)
کاتالوگ و مشخصات محصولPK 60کاتالوگ و مشخصات محصول۰.۳۷۰.۵۰۴۰÷۵۵÷۳۸۱۱
۲PKm 60
over load
کاتالوگ و مشخصات محصول--۰.۳۷۰.۵۰۴۰÷۵۵÷۳۸۱۱
۳PKm 80کاتالوگ و مشخصات محصولPK 80کاتالوگ و مشخصات محصول۰.۷۵۱۵۰÷۵۲۲÷۶۶۱۱
۴PKm 90کاتالوگ و مشخصات محصولPK 90کاتالوگ و مشخصات محصول۰.۷۵۱۴۰÷۵۵÷۸۲۳/۴۳/۴
۵PKm 100کاتالوگ و مشخصات محصولPK 100کاتالوگ و مشخصات محصول۱.۱۱.۵۷۰÷۵۱۵÷۸۰۱۱
۶--PK 200کاتالوگ و مشخصات محصول۱.۵۲۸۰÷۵۱۰÷۸۶۱۱
۷--PK 300کاتالوگ و مشخصات محصول۲.۲۳۹۰÷۵۱۰÷۹۵۱۱

پمپPEDROLLOپمپ با پروانه شعاعی (خودمکش) PKS

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم

pedrollo PKS

pedrollo PKS

ردیفمدل پمپ
تک فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولمدل پمپ
سه فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولقدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PKSm 60کاتالوگ و مشخصات محصولPKS 60کاتالوگ و مشخصات محصول۰.۳۷۰
۶۰
۴۰÷۵۵۰÷۳۸۱۱

پمپPEDROLLOپمپ با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ3000

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل ۱.۴۱۰۴ – IP:55 – Class H

براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم و به خاطر امنیت بیشتر با یک ورقه استنلس استیل پوشش داده شده است.

pedrollo PQ 3000

pedrollo PQ 3000

ردیفمدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
سه فاز
۱PQ 3000۲.۲۳۵÷۱۰۵۰÷۱۶۰۳/۴۳/۴***

پمپPEDROLLOپمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

بدنه پمپ: چدن – پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره ۰۰۰۱-۴۰۶۱۶۰) – (*) پروانه برنج CPm 190 و CP 190

شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

pedrollo CP-0.25-2.2-kW

pedrollo CP-0.25-2.2-kW

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱CPm130CP 130۰.۳۷۰.۵۰۸۰÷۱۰۱۴÷۲۲۱۱
۲CPm158CP 158۰.۷۵۱۹۰÷۱۰۲۵÷۳۴۱۱
۳CPm170CP 170۱.۱۱.۵۱۲۰÷۳۰۲۲÷۳۸۱/۴ ۱۱
۴CPm190CP 190۱.۵۲۱۴۰÷۳۰۲۶÷۴۶۱/۴ ۱۱
۵-CP 200۲.۲۳۱۵۰÷۳۰۳۶÷۵۵۱/۴ ۱۱

پمپPEDROLLOپمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج – (*) پروانه: چدن CP250 C و CP250 A – شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

pedrollo CP-up-to-11-kW

pedrollo CP-up-to-11-kW

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱CPm220 CCP220 C۲.۲۳۴۵۰÷۵۰۲۱÷۳۱.۵۲۲
۲CPm220 BCP220 B۳۴۴۵۰÷۵۰۲۵÷۳۷.۵۲۲
۳-CP220 A۴۵.۵۴۵۰÷۵۰۳۶÷۴۸.۵۲۲
۴-CP230 A۵.۵۷.۵۹۰۰÷۱۰۰۱۵÷۴۵.۵۲۲۲
۵-CP250 C*۷.۵۱۰۹۰۰÷۱۰۰۲۴÷۵۶۲۲
۶-CP250 A*۱۱۱۵۹۰۰÷۱۰۰۳۷÷۷۳۲۲

پمپPEDROLLOپمپ بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج –  شافت : استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
تک فاز
موجودی
سه فاز
۱CPm25/160 BCP 25/160 B۱.۱۱.۵۲۰۰÷۵۰۱۸÷۳۲.۵۱/۲ ۱۱***-
۲CPm25/160 ACP 25/160 A۱.۵۲۲۲۰÷۵۰۲۰÷۳۷۱/۲ ۱۱***-

پمپPEDROLLOپمپ سانتریفیوژ استنلس استیل AISI 304 AL_RED

بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده ۳۴۲۱۵۹-۰۰۰۳)- پروانه: استنلس استیل ۳۰۴

شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

pedrollo AL-RED_135

pedrollo AL-RED_135

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱AL-RED 135mAL-RED 135۰.۷۵۱۱۶۰÷۲۰۱۰÷۲۱۱/۴ ۱۱

پمپPEDROLLOپمپ سانتریفیوژ (آبدهی خیلی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج (*) پروانه: چدن – شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

pedrollo HF-High-Flow

pedrollo HF-High-Flow

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱HFm 6 BHF 6 B۱.۵۲۱۱۰۰÷۲۰۰۵÷۱۴.۵۳۳
۲-HF 6 A۲.۲۳۱۲۰۰÷۲۰۰۶÷۱۸.۱۳۳
۳-HF 8 B۳۴۱۲۰۰÷۲۰۰۹÷۲۱۴۴
۴-HF 20 B۳۴۱۷۰۰÷۴۰۰۲÷۱۵.۵۴۴
۵-HF 20 A۴۵.۵۱۸۰۰÷۴۰۰۲÷۱۸.۵۴۴
۶-HF 30 B۵.۵۷.۵۲۰۰۰÷۶۰۰۳÷۱۸۴۴
۷-HF 30 A۷.۵۱۰۲۲۰۰÷۶۰۰۱۸÷۲۳۴۴

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ( آبدهی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج  – شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱HFm 50AHF 50A۰.۵۵۰.۷۵۳۰۰÷۵۰۶÷۱۱.۵۱/۲ ۱۱/۲ ۱
۲HFm 51AHF 51A۰.۷۵۱۳۰۰÷۵۰۸.۴÷۲۰.۲۱/۲ ۱۱/۲ ۱
۳HFm 5BHF 5B۰.۷۵۱۵۰۰÷۱۰۰۲.۵÷۱۳.۲۲۲
۴HFm 5AHF 5A۱.۱۱.۵۶۰۰÷۱۰۰۳÷۱۳.۸۲۲
۵HFm 5AMHF 5AM۱.۵۲۵۰۰÷۱۰۰۱۰÷۲۲۲۲

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی بالا) نصب با فلنج NF

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج  – شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱NFm 129ANF 129A۱.۵۲۵۰۰÷۱۰۰۱۰÷۲۲۲۲
۲NFm 130BNF 130B۱.۵۲۱۱۰۰÷۲۰۰۵÷۱۴.۵۳۳
۳-NF 130A۲.۲۳۱۲۰۰÷۲۰۰۶÷۱۸.۱۳۳

پمپPEDROLLO-پپمپ سانتریفیوژ( دو پروانه) ۲CP

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج (*) پروانه: استنلس استیل- شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱۲cpm 25/130N*۲cp 25/130N*۰.۷۵۱۱۰۰÷۲۰۱۵÷۳۹۱/۴ ۱۱
۲۲cpm 25/140H۲cp 25/140H۱.۱۱.۵۱۰۰÷۲۰۲۴÷۵۳۱/۴ ۱۱
۳۲cpm 160/160۲cp 160/160۱.۵۲۱۱۰÷۲۰۳۰÷۶۴۱/۴ ۱۱
۴۲cpm 25/140M۲cp 25/140M۱.۱۱.۵۱۴۰÷۲۰۲۲÷۴۶۱/۲ ۱۱
۵۲cpm 25/160B۲cp 25/160B۱.۵۲۱۶۰÷۲۰۲۶÷۵۶۱/۲ ۱۱
۶-۲cp 25/160A۲.۲۳۱۸۰÷۲۰۲۸÷۶۶.۵۱/۲ ۱۱
۷۲cpm 32/200C۲cp 32/200C۳۴۲۵۰÷۴۰۳۶÷۶۶.۵۱/۲ ۱۱/۴ ۱
۸-۲cp 32/200B۴۵.۵۲۵۰÷۴۰۴۹÷۸۱۱/۲ ۱۱/۴ ۱
۹-۲cp 32/210B۵.۵۷.۵۲۵۰÷۴۰۵۶÷۹۴۲۱/۴ ۱
۱۰-۲cp 32/210A۷.۵۱۰۲۵۰÷۴۰۷۴÷۱۱۱۲۱/۴ ۱
۱۱-۲cp 40/180C۴۵.۵۳۵۰÷۱۰۰۳۵÷۶۲۲۱/۲ ۱
۱۲-۲cp 40/180B۵.۵۷.۵۴۰۰÷۱۰۰۴۶÷۷۳۲۱/۲ ۱
۱۳-۲cp 40/180A۷.۵۱۰۴۰۰÷۱۰۰۶۰÷۸۵۲۱/۲ ۱

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA

بدنه پمپ:چدن – پروانه: استنلس استیل ۳۱۶- شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱NGAm 1BNGA 1B۰.۵۵۰.۷۵۳۲۵÷۵۰۶÷۱۷۱/۲ ۱۱/۲ ۱
۲NGAm 1ANGA 1A۰.۷۵۱۳۵۰÷۵۰۶÷۱۹.۵۱/۲ ۱۱/۲ ۱

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) استنلس استیل ۳۱۶ PRO_NGA

بدنه پمپ: استنلس استیل ۳۱۶ – پروانه: استنلس استیل ۳۱۶- شافت: استنلس استیل ۳۱۶

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PRO-NGAm 1BPRO-NGA 1B۰.۵۵۰.۷۵۳۲۵÷۵۰۶÷۱۷۱/۲ ۱۱/۲ ۱
۲PRO-NGAm 1APRO-NGA 1B۰.۷۵۱۳۵۰÷۵۰۶÷۱۹.۵۱/۲ ۱۱/۲ ۱

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ چند طبقه ای CR 2-4

بدنه پمپ:استنلس استیل ۳۰۴- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱۳CRm 80۳CR 80۰.۴۵۰.۶۰۸۰÷۵۵÷۳۶۱۱
۲۴CRm 80۴CR 80۰.۶۰۰.۸۵۸۰÷۵۱۰÷۴۸۱۱
۳۳CRm 100۳CR 100۰.۶۰۰.۸۵۱۲۰÷۵۵÷۳۵.۵۱۱

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JCR

بدنه پمپ:استنلس استیل ۳۰۴- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱JCRm 10HJCR 10H۰.۷۵۱۵۰÷۵۲۲÷۵۰۱/۴ ۱۱
۲JCRm 15HJCR 15H۱.۱۱.۵۵۰÷۵۳۲÷۶۷۱/۴ ۱۱
۳JCRm 10MJCR 10M۰.۷۵۱۸۰÷۵۱۹÷۴۴۱/۴ ۱۱
۴JCRm 15mJCR 15m۱.۱۱.۵۸۰÷۵۲۷÷۵۳۱/۴ ۱۱

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 2

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱JSWm 10 HJSW 10 H۰.۷۵۱۵-۵۰۲۸-۵۱۱۱
۲JSWm 15 HJSW 15 H۱.۱۱.۵۵.۵۰۳۸-۶۶۱۱
۳JSWm 10 MJSW 10 M۰.۷۵۱۵-۸۰۲۱-۴۲۱۱
۴JSWm 15 MJSW 15 M۱.۱۱.۵۵-۸۰۳۰-۵۲۱۱

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

 

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 3

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱JSWm 3 CHJSW 3 CH۱.۱۱.۵۱۰-۷۰۳۱-۶۰۱/۴ ۱ ۱
۲JSWm 3 BHJSW 3 BH۱.۵۲۱۰-۸۰۳۹-۷۰۱/۴ ۱ ۱
۳JSWm 3 AHJSW 3 AH۲.۲۳۱۰-۸۰۵۰-۹۰۱/۴ ۱ ۱
۴JSWm 3 CLJSW 3 CL۱.۱۱.۵۱۰-۱۶۰۱۵-۴۰۱/۴ ۱ ۱
۵JSWm 3 BLJSW 3 BL۱.۵۲۱۰-۱۶۰۲۲-۴۸۱/۴ ۱ ۱
۶JSWm 3 ALJSW 3 AL۲.۲۳۱۰-۱۶۰۳۵-۶۰۱/۴ ۱ ۱

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

 

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش (مخصوص گازوئیل) CK

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱CKm 50-BPCK 50-BP۰.۲۵۰.۳۳۵-۴۰۵-۲۰۳/۴۳/۴
۲CKm 50CK 50۰.۳۷۰.۵۵-۴۰۵-۳۱۳/۴۳/۴
۳CKm 80 ECK 80 E۰.۵۵۰.۷۵۵-۵۰۱۰-۴۶۱۱
۴CKm 90 ECK 90 E۰.۷۵۱۵-۵۰۱۳-۴۹۱۱

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

Bp – دارنده سیستم by – pass

 

پمپPEDROLLO-پمپ (سانتریفیوژ) خودمکش چند طبقه ای PLURIGET

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PLURIGETm 4/100PLURIGET 4/100۰.۷۵۱۵-۱۳۰۵-۴۵۱۱
۲PLURIGETm 5/90PLURIGET 5/90۱.۱۱.۵۵-۸۰۳۳-۷۶۱/۴ ۱۱
۳PLURIGETm 6/90PLURIGET 6/90۱.۵۲۵-۸۰۴۳-۹۳۱/۴ ۱۱
۴PLURIGETm 4/130PLURIGET 4/130۱.۵۲۵-۱۳۰۳۱-۶۵۱/۴ ۱۱

بدنه پمپ:استنلس استیل و چدن- پروانه: تکنو پلیمر شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

 

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی مخصوص آب دریا(شور) PK-BZ

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PKm 60-BZPKm 60-BZ۰.۳۷۰.۵۵-۴۰۵-۳۸۱۱

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل ۳۱۶

 

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (بشقابی) مخصوص آب دریا(شور) CP-BZ

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱CPm 158-BZCP 158-BZ۰.۷۵۱۱۰-۹۰۲۵-۳۴۱۱

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل ۳۱۶

 

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی (بدنه استنلس استیل ۳۱۶) PK-I

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PKm 60-IPK 60-I۰.۳۷۰.۵۵-۴۰۵-۳۸۱۱

بدنه پمپ:استنلس استیل ۳۱۶– پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل ۳۱۶

 

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی PQ

ردیفمدل پمپ
تک فاز
کاتالوگ و مشخصات محصول مدل پمپ
سه فاز
کاتالوگ و مشخصات محصول قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱PQm 60کاتالوگ و مشخصات محصول PQ 60کاتالوگ و مشخصات محصول ۰.۳۷۰.۵۵-۴۰۵-۳۸۱۱

بدنه پمپ: چدن- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴ – ورودی از پهلو می باشد

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
مشخصات و کاتالوگ محصولقدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
۱Fm 32/160 CF 32/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۱.۵۲۱۰۰-۳۵۰۱۴-۲۴۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۲Fm 32/160 BF 32/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۲.۲۳۱۰۰-۴۰۰۱۷-۳۰۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۳-F 32/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۳۴۱۰۰-۴۵۰۲۴-۳۷۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۴-F 32/200 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۴۵.۵۱۰۰-۴۵۰۳۱.۵-۴۴۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۵-F 32/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۵.۵۷.۵۱۰۰-۵۰۰۳۶-۵۱۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۶-F 32/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۷.۵۱۰۱۰۰-۵۰۰۴۴-۵۷۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۷-F 32/200 BHمشخصات و کاتالوگ محصول۳۴۱۰۰-۳۰۰۳۷-۴۵۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۸-F 32/200 AHمشخصات و کاتالوگ محصول۴۵.۵۱۰۰-۳۲۰۴۴-۵۵۵۰
۲ اینچ
۳۲
۱/۴ ۱ اینچ
۹Fm 40/160 CF 40/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۲.۲۳۱۰۰-۶۰۰۱۴-۲۷۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۰-F 40/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۳۴۱۰۰-۶۰۰۲۰-۳۲۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۱-F 40/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۴۵.۵۱۰۰-۷۰۰۲۰-۳۸۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۲-F 40/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۵.۵۷.۵۱۰۰-۷۰۰۲۸-۴۷۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۳-F 40/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۷.۵۱۰۱۰۰-۷۰۰۴۱-۵۵۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۴-F 40/250 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۹.۲۱۲.۵۱۰۰-۷۰۰۴۷-۶۴۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۵-F 40/250 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۱۱۵۱۰۰-۷۰۰۵۵-۷۱۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۶-F 40/250 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۱۰۰-۷۰۰۷۲-۸۸۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰
۱/۲ ۱ اینچ
۱۷Fm 50/125 CF 50/125 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۲.۲۳۳۰۰-۱۲۰۰۶-۱۷.۵۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۱۸-F 50/125 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۳۴۳۰۰-۱۲۰۰۹-۲۰.۷۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۱۹-F 50/125 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۴۵.۵۳۰۰-۱۲۰۰۱۳-۲۳.۵۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۰-F 50/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۴۵.۵۳۰۰-۱۰۰۰۱۶-۲۷۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۱-F 50/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۵.۵۷.۵۳۰۰-۱۱۰۰۲۱-۳۲۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۲-F 50/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۷.۵۱۰۳۰۰-۱۱۰۰۲۷-۳۷۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۳-F 50/200 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۱۱۱۵۴۰۰-۱۷۰۰۳۰-۴۴۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۴-F 50/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۴۰۰-۱۷۰۰۳۸-۵۲۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۵-F 50/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۱۸.۵۲۵۴۰۰-۱۸۰۰۴۵-۶۱۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۶-F 50/200 ARمشخصات و کاتالوگ محصول۲۲۳۰۴۰۰-۱۸۰۰۶۹-۵۳۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۷-F 50/250 Dمشخصات و کاتالوگ محصول۹.۲۱۲.۵۳۰۰-۹۰۰۳۲-۵۱۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۸-F 50/250 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۱۱۱۵۳۰۰-۹۰۰۴۲-۵۹۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۲۹-F 50/250 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۳۰۰-۱۰۰۰۵۹-۷۲۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۳۰-F 50/250 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۱۸.۵۲۵۳۰۰-۱۰۰۰۷۳-۸۵۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۳۱-F 50/250 ARمشخصات و کاتالوگ محصول۲۲۳۰۳۰۰-۱۰۰۰۸۳-۹۵۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۵۰
۲ اینچ
۳۲-F 65/125 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۴۵.۵۶۰۰-۱۸۰۰۱۱-۱۶۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۳-F 65/125 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۵.۵۷.۵۶۰۰-۲۰۰۰۱۳-۱۸۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۴-F 65/125 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۷.۵۱۰۶۰۰-۲۲۰۰۱۸-۲۳۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۵-F 65/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۹.۲۱۲.۵۶۰۰-۲۲۰۰۲۲-۳۲۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۶-F 65/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۱۱۵۶۰۰-۲۴۰۰۲۳-۳۶.۵۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۷-F 65/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۶۰۰-۲۴۰۰۲۸-۴۰.۵۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۸-F 65/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۴۰۰-۲۰۰۰۳۵.۵-۴۵۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۳۹-F 65/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۱۸.۵۲۵۴۰۰-۲۱۰۰۴۰-۵۱۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۰-F 65/200 ARمشخصات و کاتالوگ محصول۲۲۳۰۴۰۰-۲۱۰۰۴۶-۵۷۸۰
۳ اینچ
۶۵
۱/۲ ۲ اینچ
۴۱-F 80/160 Dمشخصات و کاتالوگ محصول۱۱۱۵۵۰۰-۴۰۰۰۱۰-۲۵۱۰۰
۴ اینچ
۸۰
۳ اینچ
۴۲-F 80/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۵۰۰-۴۰۰۰۱۵-۳۰۱۰۰
۴ اینچ
۸۰
۳ اینچ
۴۳-F 80/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۸.۵۲۵۵۰۰-۴۰۰۰۲۰-۳۵۱۰۰
۴ اینچ
۸۰
۳ اینچ
۴۴-F 80/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۲۲۳۰۵۰۰-۴۰۰۰۲۵-۴۰۱۰۰
۴ اینچ
۸۰
۳ اینچ
۴۵-F 100/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول۱۵۲۰۱۰۰۰-۵۰۰۰۱۲-۲۸۱۲۵
۵ اینچ
۱۰۰
۴ اینچ
۴۶-F 100/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول۱۸.۵۲۵۱۰۰۰-۵۵۰۰۱۳-۳۲۱۲۵
۵ اینچ
۱۰۰
۴ اینچ
۴۷-F 100/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول۲۲۳۰۱۰۰۰-۶۰۰۰۱۵-۳۵۱۲۵
۵ اینچ
۱۰۰
۴ اینچ

 

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع لجن کش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید

گروه صنعتی پدرولا

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.