پمپ PEDROLLO

  • Share it:

پمپPEDROLLO

 

پمپ PEDROLLO

پمپ PEDROLLO

پمپPEDROLLOپمپ با پروانه شعاعی PK

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104

براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم ( اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 72753)

pedrollo PK

pedrollo PK

ردیفمدل پمپ
تک فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولمدل پمپ
سه فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولقدرت
اسب بخار
قدرت
کیلو وات
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PKm 60
(new)
کاتالوگ و مشخصات محصولPK 60کاتالوگ و مشخصات محصول0.370.5040÷55÷3811
2PKm 60
over load
کاتالوگ و مشخصات محصول--0.370.5040÷55÷3811
3PKm 80کاتالوگ و مشخصات محصولPK 80کاتالوگ و مشخصات محصول0.75150÷522÷6611
4PKm 90کاتالوگ و مشخصات محصولPK 90کاتالوگ و مشخصات محصول0.75140÷55÷823/43/4
5PKm 100کاتالوگ و مشخصات محصولPK 100کاتالوگ و مشخصات محصول1.11.570÷515÷8011
6--PK 200کاتالوگ و مشخصات محصول1.5280÷510÷8611
7--PK 300کاتالوگ و مشخصات محصول2.2390÷510÷9511

پمپPEDROLLOپمپ با پروانه شعاعی (خودمکش) PKS

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104

براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم

pedrollo PKS

pedrollo PKS

ردیفمدل پمپ
تک فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولمدل پمپ
سه فاز
کاتالوگ و مشخصات محصولقدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PKSm 60کاتالوگ و مشخصات محصولPKS 60کاتالوگ و مشخصات محصول0.370
60
40÷550÷3811

پمپPEDROLLOپمپ با پروانه شعاعی (ارتفاع بالا) PQ3000

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج -شافت:استنلس استیل 1.4104 – IP:55 – Class H

براکت پشپ پمپ بصورت برنج جداسازی شده در آلومینیوم و به خاطر امنیت بیشتر با یک ورقه استنلس استیل پوشش داده شده است.

pedrollo PQ 3000

pedrollo PQ 3000

ردیفمدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
سه فاز
1PQ 30002.235÷1050÷1603/43/4***

پمپPEDROLLOپمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

بدنه پمپ: چدن – پروانه: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو ثبت شده تحت شماره 0001-406160) – (*) پروانه برنج CPm 190 و CP 190

شافت: استنلس استیل 1.4104

pedrollo CP-0.25-2.2-kW

pedrollo CP-0.25-2.2-kW

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1CPm130CP 1300.370.5080÷1014÷2211
2CPm158CP 1580.75190÷1025÷3411
3CPm170CP 1701.11.5120÷3022÷381/4 11
4CPm190CP 1901.52140÷3026÷461/4 11
5-CP 2002.23150÷3036÷551/4 11

پمپPEDROLLOپمپ بشقابی سانتریفیوژ CP

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج – (*) پروانه: چدن CP250 C و CP250 A – شافت : استنلس استیل 1.4104

pedrollo CP-up-to-11-kW

pedrollo CP-up-to-11-kW

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1CPm220 CCP220 C2.23450÷5021÷31.522
2CPm220 BCP220 B34450÷5025÷37.522
3-CP220 A45.5450÷5036÷48.522
4-CP230 A5.57.5900÷10015÷45.5222
5-CP250 C*7.510900÷10024÷5622
6-CP250 A*1115900÷10037÷7322

پمپPEDROLLOپمپ بشقابی سانتریفیوژ استاندارد شده CP

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج –  شافت : استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
تک فاز
موجودی
سه فاز
1CPm25/160 BCP 25/160 B1.11.5200÷5018÷32.51/2 11***-
2CPm25/160 ACP 25/160 A1.52220÷5020÷371/2 11***-

پمپPEDROLLOپمپ سانتریفیوژ استنلس استیل AISI 304 AL_RED

بدنه پمپ: استنلس استیل (اختصاصی شرکت پدرولو تحت شماره ثبت شده 342159-0003)- پروانه: استنلس استیل 304

شافت: استنلس استیل 1.4104

pedrollo AL-RED_135

pedrollo AL-RED_135

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1AL-RED 135mAL-RED 1350.751160÷2010÷211/4 11

پمپPEDROLLOپمپ سانتریفیوژ (آبدهی خیلی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج (*) پروانه: چدن – شافت: استنلس استیل 1.4104

pedrollo HF-High-Flow

pedrollo HF-High-Flow

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1HFm 6 BHF 6 B1.521100÷2005÷14.533
2-HF 6 A2.231200÷2006÷18.133
3-HF 8 B341200÷2009÷2144
4-HF 20 B341700÷4002÷15.544
5-HF 20 A45.51800÷4002÷18.544
6-HF 30 B5.57.52000÷6003÷1844
7-HF 30 A7.5102200÷60018÷2344

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ( آبدهی زیاد) HF

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج  – شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1HFm 50AHF 50A0.550.75300÷506÷11.51/2 11/2 1
2HFm 51AHF 51A0.751300÷508.4÷20.21/2 11/2 1
3HFm 5BHF 5B0.751500÷1002.5÷13.222
4HFm 5AHF 5A1.11.5600÷1003÷13.822
5HFm 5AMHF 5AM1.52500÷10010÷2222

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (آبدهی بالا) نصب با فلنج NF

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج  – شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1NFm 129ANF 129A1.52500÷10010÷2222
2NFm 130BNF 130B1.521100÷2005÷14.533
3-NF 130A2.231200÷2006÷18.133

پمپPEDROLLO-پپمپ سانتریفیوژ( دو پروانه) 2CP

بدنه پمپ:چدن – پروانه: برنج (*) پروانه: استنلس استیل- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
12cpm 25/130N*2cp 25/130N*0.751100÷2015÷391/4 11
22cpm 25/140H2cp 25/140H1.11.5100÷2024÷531/4 11
32cpm 160/1602cp 160/1601.52110÷2030÷641/4 11
42cpm 25/140M2cp 25/140M1.11.5140÷2022÷461/2 11
52cpm 25/160B2cp 25/160B1.52160÷2026÷561/2 11
6-2cp 25/160A2.23180÷2028÷66.51/2 11
72cpm 32/200C2cp 32/200C34250÷4036÷66.51/2 11/4 1
8-2cp 32/200B45.5250÷4049÷811/2 11/4 1
9-2cp 32/210B5.57.5250÷4056÷9421/4 1
10-2cp 32/210A7.510250÷4074÷11121/4 1
11-2cp 40/180C45.5350÷10035÷6221/2 1
12-2cp 40/180B5.57.5400÷10046÷7321/2 1
13-2cp 40/180A7.510400÷10060÷8521/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) NGA

بدنه پمپ:چدن – پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1NGAm 1BNGA 1B0.550.75325÷506÷171/2 11/2 1
2NGAm 1ANGA 1A0.751350÷506÷19.51/2 11/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (پروانه باز) استنلس استیل 316 PRO_NGA

بدنه پمپ: استنلس استیل 316 – پروانه: استنلس استیل 316- شافت: استنلس استیل 316

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PRO-NGAm 1BPRO-NGA 1B0.550.75325÷506÷171/2 11/2 1
2PRO-NGAm 1APRO-NGA 1B0.751350÷506÷19.51/2 11/2 1

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ چند طبقه ای CR 2-4

بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
13CRm 803CR 800.450.6080÷55÷3611
24CRm 804CR 800.600.8580÷510÷4811
33CRm 1003CR 1000.600.85120÷55÷35.511

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JCR

بدنه پمپ:استنلس استیل 304- پروانه: تکنو پلیمر- شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1JCRm 10HJCR 10H0.75150÷522÷501/4 11
2JCRm 15HJCR 15H1.11.550÷532÷671/4 11
3JCRm 10MJCR 10M0.75180÷519÷441/4 11
4JCRm 15mJCR 15m1.11.580÷527÷531/4 11

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 2

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1JSWm 10 HJSW 10 H0.7515-5028-5111
2JSWm 15 HJSW 15 H1.11.55.5038-6611
3JSWm 10 MJSW 10 M0.7515-8021-4211
4JSWm 15 MJSW 15 M1.11.55-8030-5211

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104

 

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش JSW 3

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1JSWm 3 CHJSW 3 CH1.11.510-7031-601/4 1 1
2JSWm 3 BHJSW 3 BH1.5210-8039-701/4 1 1
3JSWm 3 AHJSW 3 AH2.2310-8050-901/4 1 1
4JSWm 3 CLJSW 3 CL1.11.510-16015-401/4 1 1
5JSWm 3 BLJSW 3 BL1.5210-16022-481/4 1 1
6JSWm 3 ALJSW 3 AL2.2310-16035-601/4 1 1

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 1.4104

 

پمپPEDROLLO-پمپ خودمکش (مخصوص گازوئیل) CK

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1CKm 50-BPCK 50-BP0.250.335-405-203/43/4
2CKm 50CK 500.370.55-405-313/43/4
3CKm 80 ECK 80 E0.550.755-5010-4611
4CKm 90 ECK 90 E0.7515-5013-4911

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز (با مکانیکال سیل مخصوص مواد نفتی شافت: استنلس استیل 1.4104

Bp – دارنده سیستم by – pass

 

پمپPEDROLLO-پمپ (سانتریفیوژ) خودمکش چند طبقه ای PLURIGET

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PLURIGETm 4/100PLURIGET 4/1000.7515-1305-4511
2PLURIGETm 5/90PLURIGET 5/901.11.55-8033-761/4 11
3PLURIGETm 6/90PLURIGET 6/901.525-8043-931/4 11
4PLURIGETm 4/130PLURIGET 4/1301.525-13031-651/4 11

بدنه پمپ:استنلس استیل و چدن- پروانه: تکنو پلیمر شافت: استنلس استیل 1.4104

 

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی مخصوص آب دریا(شور) PK-BZ

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PKm 60-BZPKm 60-BZ0.370.55-405-3811

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316

 

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ (بشقابی) مخصوص آب دریا(شور) CP-BZ

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1CPm 158-BZCP 158-BZ0.75110-9025-3411

بدنه پمپ:برنز- پروانه: برنج شافت: استنلس استیل 316

 

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی (بدنه استنلس استیل 316) PK-I

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PKm 60-IPK 60-I0.370.55-405-3811

بدنه پمپ:استنلس استیل 316– پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 316

 

پمپPEDROLLO-پمپ پروانه شعاعی PQ

ردیفمدل پمپ
تک فاز
کاتالوگ و مشخصات محصول مدل پمپ
سه فاز
کاتالوگ و مشخصات محصول قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1PQm 60کاتالوگ و مشخصات محصول PQ 60کاتالوگ و مشخصات محصول 0.370.55-405-3811

بدنه پمپ: چدن- پروانه: برنز -شافت: استنلس استیل 1.4104 – ورودی از پهلو می باشد

پمپPEDROLLO-پمپ سانتریفیوژ استاندارد (فلنج دار) F

بدنه پمپ:چدن- پروانه: برنز شافت: استنلس استیل 1.4104

ردیفمدل پمپ
تک فاز
مدل پمپ
سه فاز
مشخصات و کاتالوگ محصولقدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
1Fm 32/160 CF 32/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول1.52100-35014-2450
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
2Fm 32/160 BF 32/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول2.23100-40017-3050
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
3-F 32/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول34100-45024-3750
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
4-F 32/200 Cمشخصات و کاتالوگ محصول45.5100-45031.5-4450
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
5-F 32/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول5.57.5100-50036-5150
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
6-F 32/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول7.510100-50044-5750
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
7-F 32/200 BHمشخصات و کاتالوگ محصول34100-30037-4550
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
8-F 32/200 AHمشخصات و کاتالوگ محصول45.5100-32044-5550
2 اینچ
32
1/4 1 اینچ
9Fm 40/160 CF 40/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول2.23100-60014-2765
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
10-F 40/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول34100-60020-3265
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
11-F 40/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول45.5100-70020-3865
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
12-F 40/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول5.57.5100-70028-4765
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
13-F 40/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول7.510100-70041-5565
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
14-F 40/250 Cمشخصات و کاتالوگ محصول9.212.5100-70047-6465
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
15-F 40/250 Bمشخصات و کاتالوگ محصول1115100-70055-7165
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
16-F 40/250 Aمشخصات و کاتالوگ محصول1520100-70072-8865
1/2 2 اینچ
40
1/2 1 اینچ
17Fm 50/125 CF 50/125 Cمشخصات و کاتالوگ محصول2.23300-12006-17.565
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
18-F 50/125 Bمشخصات و کاتالوگ محصول34300-12009-20.765
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
19-F 50/125 Aمشخصات و کاتالوگ محصول45.5300-120013-23.565
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
20-F 50/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول45.5300-100016-2765
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
21-F 50/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول5.57.5300-110021-3265
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
22-F 50/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول7.510300-110027-3765
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
23-F 50/200 Cمشخصات و کاتالوگ محصول1115400-170030-4465
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
24-F 50/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول1520400-170038-5265
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
25-F 50/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول18.525400-180045-6165
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
26-F 50/200 ARمشخصات و کاتالوگ محصول2230400-180069-5365
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
27-F 50/250 Dمشخصات و کاتالوگ محصول9.212.5300-90032-5165
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
28-F 50/250 Cمشخصات و کاتالوگ محصول1115300-90042-5965
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
29-F 50/250 Bمشخصات و کاتالوگ محصول1520300-100059-7265
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
30-F 50/250 Aمشخصات و کاتالوگ محصول18.525300-100073-8565
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
31-F 50/250 ARمشخصات و کاتالوگ محصول2230300-100083-9565
1/2 2 اینچ
50
2 اینچ
32-F 65/125 Cمشخصات و کاتالوگ محصول45.5600-180011-1680
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
33-F 65/125 Bمشخصات و کاتالوگ محصول5.57.5600-200013-1880
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
34-F 65/125 Aمشخصات و کاتالوگ محصول7.510600-220018-2380
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
35-F 65/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول9.212.5600-220022-3280
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
36-F 65/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول1115600-240023-36.580
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
37-F 65/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول1520600-240028-40.580
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
38-F 65/200 Bمشخصات و کاتالوگ محصول1520400-200035.5-4580
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
39-F 65/200 Aمشخصات و کاتالوگ محصول18.525400-210040-5180
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
40-F 65/200 ARمشخصات و کاتالوگ محصول2230400-210046-5780
3 اینچ
65
1/2 2 اینچ
41-F 80/160 Dمشخصات و کاتالوگ محصول1115500-400010-25100
4 اینچ
80
3 اینچ
42-F 80/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول1520500-400015-30100
4 اینچ
80
3 اینچ
43-F 80/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول18.525500-400020-35100
4 اینچ
80
3 اینچ
44-F 80/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول2230500-400025-40100
4 اینچ
80
3 اینچ
45-F 100/160 Cمشخصات و کاتالوگ محصول15201000-500012-28125
5 اینچ
100
4 اینچ
46-F 100/160 Bمشخصات و کاتالوگ محصول18.5251000-550013-32125
5 اینچ
100
4 اینچ
47-F 100/160 Aمشخصات و کاتالوگ محصول22301000-600015-35125
5 اینچ
100
4 اینچ

 

با استفاده از آدرس زیر می توانید در مورد انواع لجن کش پدرولا اطلاعات بیشتری کسب کنید

گروه صنعتی پدرولا

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.