پمپ CITY PUMPS

  • Share it:

پمپ CITY PUMPS

پمپ CITY PUMPS

پمپ CITY PUMPS

پمپ با پروانه شعاعی CITY PUMPS

city pumps - ip series

city pumps – ip series

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج – شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

براکت پشت پمپ بصورت برنج جاسازی شده در آلومینیوم

ردیفمدل پمپ
تک فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
تک فاز
۱CP,IP 05M
(NEW)
۰.۷۵۱۴۰÷۵۵÷۳۸۱۱***

پمپ بشقابی سانتریفیوژ CITY PUMPS

city pumps - IC series

city pumps – IC series

بدنه پمپ: چدن – پروانه: استنلس استیل- شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
تک فاز
۱CP,IC100 HM۰.۷۵۱۹۰÷۱۰۲۵÷۳۴۱۱***

پمپ خودمکش جتی CITY PUMPS

city pumps - js series

city pumps – js series

بدنه پمپ: چدن – پروانه: برنج- شافت: استنلس استیل ۱.۴۱۰۴

ردیفمدل پمپ
تک فاز
قدرت
کیلو وات
قدرت
اسب بخار
قابلیت ها
آبدهی
لیتر/دقیقه
قابلیت ها
ارتفاع
متر
ورودی
اینچ
خروجی
اینچ
موجودی
تک فاز
۱CP,IS/10 LM۰.۷۵۱۸۰÷۵۲۱÷۴۲۱۱***
۲CP,IS/10 HM۰.۷۵۱۵۰÷۵۲۸÷۵۱۱۱***

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.