پمپ صنعتی گلانگ

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های اسنلس استیل و چدنی GLONG با مارک تکنو موتور

پمپ صنعتی glong

مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع مترآبدهی
M3/b
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
BTP-370الکترو پمپ با کالیتی تکفاز۰.۵۱۰۱۲۱.۵۱.۵۲,۲۰۰,۰۰۰
BTP-750الکترو پمپ با کالیتی تکفاز۱۱۲۱۵۱.۵۱.۵۲,۶۳۰,۰۰۰
GPM-60تیم اسب مخصوص تکلوموتور۰.۵۳۵۱.۸۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
GPM-80یک اسب ارتفاع بالا۱۵۰۲.۴۱۱۱,۹۴۰,۰۰۰
GCP-158بشقابی برنزی۱۳۲۵.۴۱۱۲,۵۳۰,۰۰۰
GCP-130بشقابی برنزی۰.۵۲۰۴۱۱۱,۶۱۰,۰۰۰
JET-100Pجتی نوریل۱۴۵۳۱۱۲,۶۴۰,۰۰۰
۱.۵SCM-20پروانه باز پلاستیکی۱۱۶۱۲۱.۵۱.۵۲,۷۱۰,۰۰۰
GCS200/2دو اینچ دو اسب تکفاز۲۲۱۲۴۲۲۳,۸۶۰,۰۰۰
GCS200/2دو اینچ دو اسب سه فاز۲۲۱۲۴۲۲۳,۶۸۰,۰۰۰
GCS300/3سه اینچ سه اسب تکفاز۳۱۶۶۰۳۳۶,۰۵۰,۰۰۰
GCS300/3سه اینچ سه اسب سه فاز۳۱۶۶۰۳۳۶,۰۵۰,۰۰۰
SGP3-30-0.75کفکش استیل فلوتردار۱۳۰۳-۲۴,۱۷۰,۰۰۰
SGP3-35-1.1کفکش استیل فلوتردار۱.۵۳۵۶-۲۴,۴۰۰,۰۰۰
SGPS20-5-0.75لجن کش استیل فلوتردار۱۱۰۲۰-۲۴,۹۱۰,۰۰۰
SGP60-5-1.1کفکش استیل تکفاز۱.۵۵۵۵-۱.۲۵۷,۳۳۰,۰۰۰
SGP80-7-1.5کفکش استیل تکفاز۲۷۵۷-۱.۲۵۸,۳۳۰,۰۰۰
SGPS10-15-1.5لجنکش استیل تکفاز فلوتردار۲۱۵۲۰-۲.۵۷,۱۰۰,۰۰۰
SGPS10-15-1.5لجنکش استیل تکفاز فلوتردار۱۲۴۳-۱۲,۳۶۰,۰۰۰
QDX3-24-0.75کفکش فلوتردار تکفاز۱۱۶۳-۱۲,۳۶۰,۰۰۰
QDX10-16-0.75کفکش فلوتردار تکفاز۱.۵۲۴۶-۲۲,۹۲۰,۰۰۰
QDX6-24-1.1کفکش تکفاز۱.۵۳۰۳-۱.۲۵۲,۹۲۰,۰۰۰
QDX3-30-1.1کفکش تکفاز۱.۵۵۴۵.۵۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰
HMP25-5Mطبقاتی استیل افقی تکفاز۳۷۰۶.۵۱.۲۵۱.۲۵۷,۲۴۰,۰۰۰
HMP35-5Mطبقاتی استیل افقی تکفاز۳۷۰۶.۵۱.۲۵۱.۲۵۷,۲۴۰,۰۰۰
VMP2-180طبقاتی استیل عمودی تک فاز۳۱۵۶۳.۵۱.۲۵۱.۲۵۱۶,۹۳۰,۰۰۰
VMP2-180طبقاتی استیل عمودی سه فاز۳۱۵۶۳.۵۱.۲۵۱.۲۵۱۶,۹۳۰,۰۰۰
VMP2-220طبقاتی استیل عمودی تک فاز۳۱۸۵۳.۵۱.۲۵۱.۲۵۱۷,۷۶۰,۰۰۰
VMP2-220طبقاتی استیل عمودی سه فاز۳۱۸۵۳.۵۱.۲۵۱.۲۵۱۷,۷۶۰,۰۰۰
VMP2-260طبقاتی استیل عمودی سه فاز۴۲۱۸۳.۵۱.۲۵۱.۲۵۲۰,۰۶۰,۰۰۰
۲۵VMP2-8X24طبقاتی استیل عمودی سه فاز۵.۵۱۹۲۲۱۱۱۹,۹۷۰,۰۰۰
VMP4-140طبقاتی استیل عمودی سه فاز۳۱۲۳۸۱.۲۵۱.۲۵۱۷,۷۶۰,۰۰۰
VMP4-190طبقاتی استیل عمودی سه فاز۵.۵۱۶۶۸۱.۲۵۱.۲۵۱۹,۹۸۰,۰۰۰
VMP4-220طبقاتی استیل عمودی سه فاز۵.۵۱۹۰۸۱.۲۵۱.۲۵۲۰,۸۳۰,۰۰۰
۴۰VMP6-8X20طبقاتی استیل عمودی سه فاز۱۰۱۶۰۶۱.۵۱.۵۳۳,۵۲۰,۰۰۰
VMP8-200طبقاتی استیل عمودی سه فاز۱۰۲۰۸۱۲۱.۵۱.۵۳۶,۳۰۰,۰۰۰
VMP16-80طبقاتی استیل عمودی سه فاز۱۰۱۰۵۲۲۲۲۳۲,۷۵۰,۰۰۰
VMP16-120طبقاتی استیل عمودی سه فاز۱۵۱۵۵۲۲۲۲۴۹,۹۵۰,۰۰۰
VMP16-160طبقاتی استیل عمودی سه فاز۲۰۲۰۵۲۲۲۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰
VMP32-60طبقاتی استیل عمودی سه فاز۱۵۱۱۰۴۰۳۳۵۴,۳۹۰,۰۰۰
VMP32-80طبقاتی استیل عمودی سه فاز۲۰۱۵۰۴۰۳۳۵۹,۳۹۰,۰۰۰
VMP32-100طبقاتی استیل عمودی سه فاز۲۵۱۸۰۴۰۳۳۶۱,۸۳۰,۰۰۰
VMP32-120طبقاتی استیل عمودی سه فاز۳۰۲۱۶۴۰۳۳۷۵,۹۲۰,۰۰۰
VMP20-140طبقاتی استیل عمودی سه فاز۲۰۱۹۲۲۸۲۲۵۴,۰۶۰,۰۰۰
VMP20-170طبقاتی استیل عمودی سه فاز۲۵۲۳۴۲۸۲۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰
GTP70/037Dاستیل ۳۰۴ بشقابی تک فاز۰.۵۱۶۷۱.۲۵۱۴,۴۴۰,۰۰۰
GTP70/055Dاستیل ۳۰۴ بشقابی تک فاز۰.۷۵۱۹۷۱.۲۵۱۴,۶۶۰,۰۰۰
GTP70/0.75استیل رنگ بشقابی تک فاز۱۲۵۷۱.۲۵۱۴,۹۸۰,۰۰۰
GTP120/110استیل ۳۰۴ بشقابی تک فاز۱.۵۲۶۱۰.۸۱.۲۵۱۵,۶۹۰,۰۰۰
GTP200/110استیل ۳۰۴ بشقابی تک فاز۱.۵۲۱۱۵.۶۱.۵۱۵,۸۴۰,۰۰۰
GTP200/150استیل ۳۰۴ بشقابی سه فاز۲۲۶۱۵.۶۱.۵۱۶,۱۹۰,۰۰۰
۲GTP70/150استیل ۳۰۴ دو پروانه تک فاز۲۵۴۶۱.۲۵۱۸,۵۵۰,۰۰۰
۲GTP70/150استیل ۳۰۴ دو پروانه سه فاز۲۵۴۶۱.۲۵۱۸,۲۳۰,۰۰۰
DWO150Dاستیل پروانه باز تکفاز۲۱۳۳۳۲۲۷,۲۲۰,۰۰۰
DWO200Dاستیل پروانه باز تکفاز۲۱۳۴۲۲۲۷,۷۷۰,۰۰۰
DWO200استیل پروانه باز سه فاز۲۱۳۴۲۲۲۷,۷۷۰,۰۰۰
DWO300استیل پروانه باز سه فاز۲۱۵۵۷۲.۵۲۹,۴۴۰,۰۰۰
DWO400استیل پروانه باز سه فاز۴۱۸۶۶۲.۵۲۱۰,۵۵۰,۰۰۰
GZA65-50-125/2.2استیل ۳۰۴ سه فاز۳۱۵۳۹۲.۵۲۱۱,۶۴۰,۰۰۰
GZA50-32-160/2.2استیل ۳۰۴ سه فاز۳۲۶۲۴۲۱.۲۵۱۱,۶۴۰,۰۰۰
GZA50-32-160/3استیل ۳۰۴ سه فاز۴۳۵۲۴۲۱.۲۵۱۲,۵۴۰,۰۰۰
GZA50-32-200/4استیل ۳۰۴ سه فاز۵.۵۴۰۲۴۲۱.۲۵۱۴,۷۲۰,۰۰۰
GZA65-40-160/4استیل ۳۰۴ سه فاز۵.۵۲۸۴۲۲.۵۲۱۴,۷۲۰,۰۰۰
مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
M3/h
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
GZA65-50-160/5.5استیل ۳۰۴ سه فاز۷.۵۳۶۴۲۲.۵۲۱۸,۳۲۰,۰۰۰
GZA50-32-200/5.5استیل ۳۰۴ سه فاز۷.۵۵۰۲۴۲۱.۲۵۱۸,۳۲۰,۰۰۰
GZA80-65-160/7.5استیل ۳۰۴ سه فاز۱۰۳۰۷۲۳۲.۵۱۹,۴۹۰,۰۰۰
GZA65-40-200/7.5استیل ۳۰۴ سه فاز۱۰۴۵۴۲۲.۵۱.۵۱۹,۴۹۰,۰۰۰
JS100پمپ جت استناس استیل تکفاز۱۴۵۳۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰
JP100پمپ جت با کالیتی تکفاز۱۴۵۳۱۱۲,۵۲۰,۰۰۰
FCP-750Sاستخری یک اسب تکفاز۱۱۷۱۷۲۲۳,۶۳۰,۰۰۰
FCP-1100S2استخری ۱/۵ اسب تکفاز۱.۵۱۹۲۰۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰
FCP-1500Sاستخری ۲ اسب تکفاز۲۱۹۳۰۲.۵۲.۵۶,۳۳۰,۰۰۰
FCP-2200Sاستخری ۳ اسب تکفاز۳۲۱۳۳۲.۵۲.۵۷,۱۰۰,۰۰۰
FCP-2200Sاستخری ۴ اسب سه فاز۳۲۱۳۳۲.۵۲.۵۷,۱۰۰,۰۰۰
GHE 55 80پمپ فلنجی سه فاز۵.۵۲۰۹۰۳۲.۵۱۰,۳۶۰,۰۰۰
GHE 75 80پمپ فلنجی سه فاز۷.۵۲۱۱۲۰۳۲.۵۱۱,۷۲۰,۰۰۰
GHE 100 80پمپ فلنجی سه فاز۱۰۲۳۱۴۰۳۲.۵۱۳,۳۲۰,۰۰۰
IDL4-120کفکش صنعتی استیل سه فاز۳۱۰۵۸-۱.۵۱۲,۷۷۰,۰۰۰
GD40/037Dاستیل سیرکولاتور تکفاز۰.۵۸۱۲۱.۲۵۱.۲۵۶,۹۹۰,۰۰۰
GD40/075Dاستیل سیرکولاتور تکفاز۱۱۷۱۵۱.۲۵۱.۲۵۷,۹۴۰,۰۰۰
GD50/075Dاستیل سیرکولاتور تکفاز۱۱۰۱۹۲۲۸,۴۴۰,۰۰۰
GD40/075استیل سیرکولاتور سه فاز۱۱۷۱۵۱.۲۵۱.۲۵۷,۹۴۰,۰۰۰
GD50/075استیل سیرکولاتور سه فاز۱۱۰۱۹۲۲۸,۴۴۰,۰۰۰
GD50/110استیل سیرکولاتور سه فاز۱.۵۱۴۲۴۲۲۹,۹۹۰,۰۰۰
GD50/150استیل سیرکولاتور سه فاز۲۲۰۲۴۲۲۱۰,۵۵۰,۰۰۰
YOS25/8-160پمپ سیر کولاتور ۱ اینچ۲۰۵w۸۴۱۱۲,۷۲۰,۰۰۰
YOS50/9-185پمپ سیر کولاتور ۲ اینچ۳۰۵w۹۱۱۲۲۳,۰۲۰,۰۰۰
HT5238سرجار و استخری کوچک----۱.۵۴۰۰,۰۰۰
HT5538سرجار و استخری بزرگ----۱.۵۵۰۰,۰۰۰
۷۵۴۸BUدسته تلسکوپی جارو ۵ متری-۵---۸۳۰,۰۰۰
۶۳۵۹BUدسته تلسکوپی جارو ۶ متری-۶---۱,۰۰۰,۰۰۰
PL350مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک--۵۱.۵۱.۵۴,۶۰۰,۰۰۰
PL500مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک--۱۱۱.۵۱.۵۶,۶۰۰,۰۰۰
PL650مخزن و فیلترشلی همراه با شیر اتوماتیک--۱۶۱.۵۱.۵۷,۹۹۰,۰۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.