پمپ صنعتی مارکیوس

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های مارکیوس

پمپ مارکیوس

مدل پمپنوع پمپقدرت (اسب)ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
مکش
اینچ
رانش
اینج
قیمت مصرف کننده
MSP60نیم اسب لورایی۰.۵۳۴۲.۴۱۱۱,۵۳۰,۰۰۰
MKP62نیم اسب معمولی۰.۵۳۴۲.۴۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰
MKP63طرح جدید
(سفارش اروپا)
۰.۶۴۰۲.۴۱۱۱,۲۱۰,۰۰۰
MKP80۶۰ متری۱۶۰۳۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰
MCP130بشقابی برنزی۰.۵۲۲۴.۸۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰
MCP158-2بشقابی استیل۱۳۴۵.۴۱۱۲,۷۱۰,۰۰۰
MCP170Mبشقابی برنزی۱.۵۳۸۷.۲۱۱۳,۴۷۰,۰۰۰
MJM25Xجتی نوریل۰.۵۲۸۲.۴۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰
MJ102Lجنی استیل۱۵۶۳.۶۱۱۲,۶۴۰,۰۰۰
MJM103Xجتی نوریل۱۴۲۴.۸۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰
MJDWS/1Aجتی دولول۱۴۸۱.۷۱۱۳,۱۷۰,۰۰۰
MGA/1Aپروانه باز برنزی۱۲۰۱۵۱.۵۱.۵۴,۲۲۰,۰۰۰
MHF5/AMدو اینچ دو اسب۲۲۲۳۰۲۲۳,۶۳۰,۰۰۰
MHF5/BMدو اینچ ۱.۵ اسب۱.۵۱۹۳۰۲۲۴,۷۶۰,۰۰۰
MHF6/Bسه اینچ دو اسب۲۱۴۶۶۳۳۶,۸۷۰,۰۰۰
MHF6/Aسه اینچ سه اسب۳۱۸۷۲۳۳۶,۸۷۰,۰۰۰
MHF6/AR۴ اینچ ۳ اسب تکفاز۳۱۸۷۲۴۴۷,۰۵۰,۰۰۰
MF32/200C۵.۵ اسب ۳ فاز۵.۵۴۴۲۷۲۱.۲۵۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MF32/200B۷.۵ اسب ۳ فاز۷.۵۵۲۳۰۲۱.۲۵۱۳,۸۸۰,۰۰۰
MF32/200A۱۰ اسب ۳ فاز۱۰۵۷۳۰۲۱.۲۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰
MF40/200C۵.۵ اسب ۳ فاز۵.۵۳۳۴۵۲.۵۱.۵۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MF40/200B۷.۵ اسب ۳ فاز۷.۵۴۷۴۲۲.۵۱.۵۱۳,۸۸۰,۰۰۰
MF40/200A۱۰ اسب ۳ فاز۱۰۵۵۴۲۲.۵۱.۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰
MF50/160C۵.۵ اسب ۳ فاز۵.۵۲۷۶۰۲.۵۲۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MF50/160B۷.۵ اسب ۳ فاز۷.۵۳۲۶۶۲.۵۲۱۳,۸۸۰,۰۰۰
MF50/160A۱۰ اسب ۳ فاز۱۰۳۷۶۶۲.۵۲۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۲MCP25/140دو پروانه برنزی۱.۵۴۴۸.۴۱.۵۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۲MCP25/160Bدو پروانه برنزی۲۵۴۹.۶۱.۲۵۱۷,۲۴۰,۰۰۰
۲MCP25/160Aدو پروانه برنزی۳۶۵۱۰.۸۱.۵۱۷,۹۷۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.