پمپ صنعتی مارکیوس

  • Share it:

لیست قیمت الکتروپمپ های مارکیوس

پمپ مارکیوس

مدل پمپنوع پمپقدرت (اسب)ارتفاع
متر
آبدهی
M3/H
مکش
اینچ
رانش
اینج
قیمت مصرف کننده
MSP60نیم اسب لورایی۰.۵۳۴۲.۴۱۱۱,۵۳۰,۰۰۰
MKP62نیم اسب معمولی۰.۵۳۴۲.۴۱۱۱,۱۱۰,۰۰۰
MKP63طرح جدید
(سفارش اروپا)
۰.۶۴۰۲.۴۱۱۱,۲۱۰,۰۰۰
MKP80۶۰ متری۱۶۰۳۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰
MCP130بشقابی برنزی۰.۵۲۲۴.۸۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰
MCP158-2بشقابی استیل۱۳۴۵.۴۱۱۲,۷۱۰,۰۰۰
MCP170Mبشقابی برنزی۱.۵۳۸۷.۲۱۱۳,۴۷۰,۰۰۰
MJM25Xجتی نوریل۰.۵۲۸۲.۴۱۱۱,۶۷۰,۰۰۰
MJ102Lجنی استیل۱۵۶۳.۶۱۱۲,۶۴۰,۰۰۰
MJM103Xجتی نوریل۱۴۲۴.۸۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰
MJDWS/1Aجتی دولول۱۴۸۱.۷۱۱۳,۱۷۰,۰۰۰
MGA/1Aپروانه باز برنزی۱۲۰۱۵۱.۵۱.۵۴,۲۲۰,۰۰۰
MHF5/AMدو اینچ دو اسب۲۲۲۳۰۲۲۳,۶۳۰,۰۰۰
MHF5/BMدو اینچ ۱.۵ اسب۱.۵۱۹۳۰۲۲۴,۷۶۰,۰۰۰
MHF6/Bسه اینچ دو اسب۲۱۴۶۶۳۳۶,۸۷۰,۰۰۰
MHF6/Aسه اینچ سه اسب۳۱۸۷۲۳۳۶,۸۷۰,۰۰۰
MHF6/AR۴ اینچ ۳ اسب تکفاز۳۱۸۷۲۴۴۷,۰۵۰,۰۰۰
MF32/200C۵.۵ اسب ۳ فاز۵.۵۴۴۲۷۲۱.۲۵۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MF32/200B۷.۵ اسب ۳ فاز۷.۵۵۲۳۰۲۱.۲۵۱۳,۸۸۰,۰۰۰
MF32/200A۱۰ اسب ۳ فاز۱۰۵۷۳۰۲۱.۲۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰
MF40/200C۵.۵ اسب ۳ فاز۵.۵۳۳۴۵۲.۵۱.۵۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MF40/200B۷.۵ اسب ۳ فاز۷.۵۴۷۴۲۲.۵۱.۵۱۳,۸۸۰,۰۰۰
MF40/200A۱۰ اسب ۳ فاز۱۰۵۵۴۲۲.۵۱.۵۱۴,۹۹۰,۰۰۰
MF50/160C۵.۵ اسب ۳ فاز۵.۵۲۷۶۰۲.۵۲۱۲,۷۷۰,۰۰۰
MF50/160B۷.۵ اسب ۳ فاز۷.۵۳۲۶۶۲.۵۲۱۳,۸۸۰,۰۰۰
MF50/160A۱۰ اسب ۳ فاز۱۰۳۷۶۶۲.۵۲۱۴,۹۹۰,۰۰۰
۲MCP25/140دو پروانه برنزی۱.۵۴۴۸.۴۱.۵۱۵,۲۹۰,۰۰۰
۲MCP25/160Bدو پروانه برنزی۲۵۴۹.۶۱.۲۵۱۷,۲۴۰,۰۰۰
۲MCP25/160Aدو پروانه برنزی۳۶۵۱۰.۸۱.۵۱۷,۹۷۰,۰۰۰

پیشنهاد میکنم از مطالب زیر دیدن کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.