پمپ صنعتی تکنو

  • Share it:

لیست قیمت پمپ صنعتی تکنو

پمپ صنعتی تکنو

مدل پمپنوع پمپقدرت
اسب
ارتفاع
متر
آبدهی
L/min
مکش
اینچ
رانش
اینچ
قیمت مصرف کننده
YOILP 1224BT - 16پمپ گازوئیلی تکفاز خودمکش۰.۵۱۵۶۰۱۱۳,۷۳۰,۰۰۰
YOILP 1230پمپ روغن پرده ای تکفاز ۱۴۰۰ دور۱۱۰۵۰۳/۴۳.۴۴,۴۸۰,۰۰۰
YOILP 1232پمپ روغن پرده ای تکفاز ۱۴۰۰ دور استتلییس استیل۰.۷۵۱۵۶۲۱۱۶,۳۷۰,۰۰۰
YOILP 1231 -2پمپ دنده ای تکفاز ۱۴۰۰ دور۱۱۲۰۱۵۱۱۶,۳۷۰,۰۰۰
YOILP 1224BTF 12Vپکیج گامل الکتروپمپ گازوئیل ۱۲ ولت به همراه میترانازل شیلنگ۰.۲۵۱۰۴۰۱۱۵,۹۱۰,۰۰۰
JYB - 40A - 12پکیج اتوماتیک الکتروپمپ گازوئیل ۱۲ ولت به همراه میترانازل شیلنگ۰.۲۵۱۰۴۰۱۱۷,۴۹۰,۰۰۰
YOILP 1224BTF 24Vپکیج کامل الکتروپمپ گازوئیل ۲۴ ولت به همراه میترانازل شیلنگ۰.۲۵۱۰۴۰۱۱۵,۴۹۰,۰۰۰
JYB - 40A - 24پکیج اتوماتیک الکتروپمپ گازوئیل ۲۴ ولت به همراه میترانازل شیلنگ۰.۲۵۱۰۴۰۱۱۷,۴۹۰,۰۰۰
YOILP 1224BT - 12پکیج کامل الکتروپمپ گازوئیل تکفاز به همراه میترانازل شیلنگ۰.۵۱۵۶۰۱۱۷,۱۳۰,۰۰۰
JYB - 60A -230 پکیج اتوماتیک الکتروپمپ گازوئیل تکفاز به همراه میترانازل شیلنگ۰.۵۱۵۶۰۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰
YOILP 1224C -12Vپمپ گازوئیلی DC 12 ولت ۰.۲۵۱۰۴۰۳/۴۳/۴۱,۸۸۰,۰۰۰
YOILP 1224G - 12Vپمپ گازوئیلی DC 12 ولت ۰.۳۳۱۰۵۰۱۱۱,۹۹۰,۰۰۰
YOILP 1224C - 24Vپمپ گازوئیلی DC 24 ولت ۰.۲۵۱۰۴۰۱۱۱,۸۸۰,۰۰۰
YOILP 1224G - 24Vپمپ گازوئیلی DC 24 ولت ۰.۳۳۱۰۵۰۱۱۱,۹۹۰,۰۰۰
YOILP 1003 - 13Aنازل- گان معمولی قلمیتیومی--۸۰۳/۴۳/۴۵۲۰,۰۰۰
YOILP 1003 - 13Bنازل- گان معمولی PVC --۸۰۳/۴۳/۴۳۳۰,۰۰۰
YOILP 1001 - 1نازل اتوماتیک روکش دار--۸۰۳/۴۳/۴۷۶۰,۰۰۰
YOILP 1001 -2نازل اتوماتیک روکش دار--۸۰۱۱۱,۰۹۰,۰۰۰
YOILPZYQ - 13Aنازل ضد جرقه روکش دار--۸۰۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰
YOILP 1011 - 1میتر شماره انداز ۴ رقمی قلمیتتیومی--۱۲۰۱۱۱,۸۸۰,۰۰۰
YOILP 1011 - 2میتر شماره انداز ۴ رقمی قلمیتتیومی--۱۸۰۱.۵۱.۵۲,۷۲۰,۰۰۰
YPUMP - OGM - E - 50میتر شماره انداز ۴ رقمی قلمیتتیومی--۳۰۰۲۲۱۳,۸۸۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.