پمپ خانگی دیانا

  • Share it:

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا

پمپ خانگی دیانا – لیست قیمت پمپ های خانگی دیانا

مدل
Model
مشخصات
Specification
ارتفاع
H
[M]
آبدهی
Q
L/min
کیلو وات
KW
اسب بخار
HP
ورودی
Inlet Inch
خروجی
Outlet
inch
قیمت
ریال
PM-45کوچک ۰.۵ اسب۵-۴۰۱۰-۴۰۰.۳۷۰.۵۱۱
PM-80کوچک ۱ اسب۵-۵۵۱۰-۵۵۰.۷۵۱۱۱
CM-50بشقابی ۰.۵ اسب۲۰-۵۰۱۰-۸۰۰.۳۷۰.۵۱۱
CM-100بشقابی ۱ اسب۸-۳۲۱۰-۱۱۰۰.۷۵۱۱۱
CM-100 -Sبشقابی استیل ۱ اسب۵-۳۴۱۰-۱۴۵۰.۷۵۱۱/۴ ۱۱
CAM-100جت ۱ اسب۲۷-۴۷۱۰-۵۰۰.۷۵۱۱۱
CB-160دو پروانه ۱.۵ اسب۱۹-۴۵۱۴-۱۰۵۱.۱۱.۵۱/۴ ۱۱
CB-210دو پروانه ۲ اسب۱۰-۵۴۱۰-۱۳۰۱.۵۲۱/۴ ۱۱
CB-300دو پروانه ۳ اسب۱۵-۶۵۶۰-۱۵۰۲.۲۳۱.۵۱/۴ ۱
CM 100/1.5۱.۵ اینچ ۱ اسب پروانه باز۱۰-۲۰۵۰-۲۶۰۰.۷۵۱۱/۵۱/۵
AP -100دو لول مکش بالا۱۰-۴۰
مکش:۲۱
۱۰-۴۳۰.۷۵۱۱/۴ ۱۱
CS -100/2۲ اینچ ۱ اسب۵-۱۲۱۰۰-۳۰۰۰.۷۵۱۲۲
CS -150/2۲ اینچ ۱.۵ اسب۸-۱۳۱۰۰-۷۰۰۱.۱۱.۵۲۲
CS -200/2۲ اینچ ۲ اسب۹-۱۴۱۰۰-۹۰۰۱.۵۲۲۲
CS -200/3۳ اینچ ۲ اسب۵-۱۵۱۰۰-۹۵۰۱.۵۲۳۳
CS -300/3۳ اینچ ۳ اسب۷-۱۷۱۰۰-۱۰۰۰۲.۲۳۳۳
CH -200/2۲ اینچ ۲ اسب ارتفاع بالا۸-۲۹۱۰۰-۵۰۰۱.۵۲۲۲
CH -300/2۲ اینچ ۳ اسب ارتفاع بالا۱۳-۳۲.۵۱۰۰-۵۰۰۲.۲۳۲۲
DN-1100/FP۱.۵ اسب
استخری فیلتردار
۸-۱۸۱۰۰-۳۰۰۱.۱۱.۵۱.۵۱.۵
DN-1500/FP۲ اسب
استخری فیلتردار
۷-۱۹۱۰۰-۴۰۰۱.۵۲۱.۵۱.۵
DN-40DP/24Vپمپ ۳/۴ اینچ
گازوئیل ۲۴ ولت
۱۰۴۰۰.۱۸-۳/۴۳/۴
DN-40DP/12Vپمپ ۳/۴ اینچ
گازوئیل ۱۲ ولت
۱۰۴۰۰.۱۸-۳/۴۳/۴

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.