موتور برق کاما

  • Share it:

موتور برق کاما

 

ناممدل موتورتوان (KW)تعداد فازنوع استارت ولتاژ(V)وزن کیلوگرم
موتور برق کاماKDE 2500E۱.۷-۲تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۶۰
موتور برق کاماKDE 3500E۲.۸-۳تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۶۵
موتور برق کاماKDE 5500E۴.۲-۵تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۰۰
موتور برق کاماKDE 5500TW۴.۲-۵تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۶۵
موتور برق کاماKDE 5500E3۴.۲-۵سه فازهندلی/استارتی۳۸۰۱۰۰
موتور برق کاماKDE 6500E۴.۶-۵.۲تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۰۰
موتور برق کاماKDE 6500E3۵-۵.۲سه فازهندلی/استارتی۳۸۰۱۰۰
موتور برق کاماKDE 6500T۴.۶-۵.۲تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۶۵
موتور برق کاماKDE 6500T3۴.۶-۵.۲سه فازهندلی/استارتی۳۸۰۱۷۱
موتور برق کاماKDE 6500TW۱.۸تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۷۷
موتور برق کاماKDE 7500ME۵.۵-۵.۸تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۰۰
موتور برق کاماKDE 7500MT۵.۵-۵.۸تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۱۶۵
موتور برق کاماKDE 20E۱۶.۵تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۳۶۰
موتور برق کاماKDE 20T۱۵تکفازهندلی/استارتی۲۲۰۴۵۵

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.