موتور برق لانسین

  • Share it:

لیست قیمت موتور برق لانسین

قیمت ( ریال )توان خروجی (prime )متعلقاتمدل
۶،۷۵۰،۰۰۰۸۵۰WهندلیLC1600j
۱۰،۵۰۰،۰۰۰۲kwهندلیLC 2500 AS
۱۲،۵۰۰،۰۰۰۲kwاستارتی ( بدون باتری )LC 2500 DAS
۱۳,۰۰۰,۰۰۰۲.۸kwهندلیLC 3500 AS
۱۴,۵۰۰,۰۰۰۲.۸kwاستارتی ( بدون باتری )LC 3500 DAS
۲۲,۰۰۰,۰۰۰۵kwهندلیLC 6500 AS
۲۲,۵۰۰,۰۰۰۵kwاستارتی ، چرخ ، دسته ، باتریLC 6500 DAS
۲۷,۰۰۰,۰۰۰۶.۵kwاستارتی ، چرخ ، دسته ، باتریLC 8000 DAS
۶۲,۰۰۰,۰۰۰۸.۵kwاستارتی ، چرخ ، دسته ، باتریLC13000

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.