موتور برق دیزلی کوپ

  • Share it:

لیست قیمت موتور برق دیزلی کوپ koop

موتور برق دیزلی کوپ

مدلمشخصات فنی (توان خروجی دائم )قیمت (ریال)
KDF 4000 XEتکفاز - open -2.8 KVA۲۲,۵۰۰,۰۰۰
KDF 6700 XEتکفاز - open -5 KVA۲۶,۵۰۰,۰۰۰
KDF 6700 XE-3سه فاز - open -5.6 KVA۲۷,۵۰۰,۰۰۰
KDF 6700 Qتکفاز - silent -5 KVA۳۲,۵۰۰,۰۰۰
KDF 6700 Q-3سه فاز - silent -5.6 KVA۳۴,۰۰۰,۰۰۰
KDF 8500 XEتکفاز - open -6 KVA۳۲,۵۰۰,۰۰۰
KDF 8500 XE-3سه فاز - open -7.5 KVA۳۵,۰۰۰,۰۰۰
KDF 8500 XE-3Dopen - (سه فاز) ۷.۵KVA
- ۶KVA (تکفاز)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
KDF 8500 Qsilent - 6KVA - تکفاز - باک بزرگ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
KDF 8500 QQsuper silent - 5.5KVA - تکفاز - ۶۵ دسی بل۴۹,۵۰۰,۰۰۰
KDF 8500 Q-3۷.۵KVA - silent - سه فاز - باک بزرگ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
KDF 8500 WE۲۰۰AMP - 2 KVA - موتور جوش / open۳۹,۰۰۰,۰۰۰
KDF 12000 XEتکفاز - ۹KVA - open۸۹,۰۰۰,۰۰۰
KDF 12000 XE-3 open - 11KVA - سه فاز۹۴,۵۰۰,۰۰۰
KDF 12000 Q silent - 9KVA - تکفاز۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
KDF 16000 XE open - 11KVA - تکفاز۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳-KDF 16000 XE open - 13.8KVA - سه فاز۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
KDF 16000 Q silent - 11KVA - تکفاز۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
KDF 16000 L XE۱۳KVA / تکفاز / ژنراتور لینز ایتالیا - موتور
KD 292 F / open / کوپله مستقیم / چرخ و دسته و باک
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
KDF 16000 L XE-3۱۶KVA / سه فاز / ژنراتور لینز ایتالیا - موتور
KD 292 F / open / کوپله مستقیم / چرخ و دسته و باک
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.