موتورهای دیزلی چینی

  • Share it:

موتورهای دیزلی چینی

موتورهای دیزلی چینی

موتورهای دیزلی چینی

لیست قیمت موتورهای دیزلی چینی

مدلدور/قدرت
(HP/rpm)
نحوه استارتتعداد سیلندرقیمت (ریال)
R185N۹/۲۲۰۰دستی۱۱۳۲۰۰۰۰۰
R185L۹/۲۲۰۰دستی۱۱۴۳۰۰۰۰۰
L16M۱۱.۵/۲۲۰۰الکتریکی۱۱۵۴۰۰۰۰۰
S195N۱۲.۵/۲۲۰۰دستی۱۱۶۵۰۰۰۰۰
S195NM۱۲.۵۲۲۰۰الکتریکی۱۱۷۶۰۰۰۰۰
S1100NM۱۵/۲۲۰۰الکتریکی۱۱۸۱۵۰۰۰۰
S1105NM۱۸/۲۲۰۰الکتریکی۱۱۸۷۰۰۰۰۰
S1110NM۲۰/۲۲۰۰الکتریکی۱۱۹۸۰۰۰۰۰
S1115NM۲۲/۲۲۰۰الکتریکی۱۲۰۳۵۰۰۰۰
S1125NM۲۵/۲۲۰۰الکتریکی۱۲۴۲۰۰۰۰۰
S1130NM۳۰/۲۲۰۰الکتریکی۱۲۵۳۰۰۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.