موتورسازان (پرکینز تبریز)

  • Share it:

موتورسازان (پرکینز تبریز)

motorsazan-4.236-G

موتورسازان (پرکینز تبریز)

لیست قیمت محصولات موتورسازان (پرکینز تبریز)

تیپ موتورتوان دائم مکانیکی
kWm
توان دائم مکانیکی
bhp
توان دائم
kWe
توان دائم
kVa
توان اصطراری
kWe
توان اصطراری
kVa
دور
RPM
تعداد سیلندرسیستم تنفسسیستم کولینگتصویر
۳/۱۵۲G۲۰.۸۲۷.۹۱۸.۷۲۲۳.۴۲۰.۵۲۲۵.۷۱۵۰۰۳طبیعیآب خنک
motorsazan-3.152-G

motorsazan-3.152-G

۴/۲۴۴G۳۴۴۶۳۱۳۸.۵۳۴۴۳۱۵۰۰۴طبیعی--
۴/۲۴۸
NG
گازسوز
۳۴.۶۴۶.۳۳۱.۱۲۳۸.۹۳۴.۴۴۳۱۵۰۰۴طبیعی-
motorsazan-4.248-NG

motorsazan-4.248-NG

۴/۲۳۶G۳۵.۵۴۷.۶۳۲۴۰۳۵.۲۴۴۱۵۰۰۴طبیعیآب خنک
motorsazan-4.236-G

motorsazan-4.236-G

۴/۲۴۸G۴۰۵۳.۶۳۶۴۵۳۶.۴۴۹.۵۴۰۱۵۰۰۴طبیعیآب خنک
motorsazan-4.248-G

motorsazan-4.248-G

۴/۲۴۴
TG1
۵۱۶۸۴۵۵۷۵۰۶۳۱۵۰۰۴توربو شارژ-
۴/۲۴۸
TG1
۵۱۶۸۴۵۵۷۵۰۶۳۱۵۰۰۴توربو شارژآب خنک
motorsazan-4.248-TG1

motorsazan-4.248-TG1

۶/۶۰G
(۱۰۰۶/۶)
۵۴.۶۷۳.۲۴۹.۲۶۱.۵۵۴.۰۸۶۷.۶۱۵۰۰۴طبیعیآب خنکmotorsazan-6.60-NG

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.