موتورسازان (پرکینز تبریز)

  • Share it:

موتورسازان (پرکینز تبریز)

motorsazan-4.236-G

موتورسازان (پرکینز تبریز)

لیست قیمت محصولات موتورسازان (پرکینز تبریز)

تیپ موتورتوان دائم مکانیکی
kWm
توان دائم مکانیکی
bhp
توان دائم
kWe
توان دائم
kVa
توان اصطراری
kWe
توان اصطراری
kVa
دور
RPM
تعداد سیلندرسیستم تنفسسیستم کولینگتصویرمشخصات فنی
۳/۱۵۲G۲۰.۸۲۷.۹۱۸.۷۲۲۳.۴۲۰.۵۲۲۵.۷۱۵۰۰۳طبیعیآب خنک
motorsazan-3.152-G

motorsazan-3.152-G

ویژگی ها و کاتالوگ محصول
۴/۲۴۴G۳۴۴۶۳۱۳۸.۵۳۴۴۳۱۵۰۰۴طبیعی---
۴/۲۴۸
NG
گازسوز
۳۴.۶۴۶.۳۳۱.۱۲۳۸.۹۳۴.۴۴۳۱۵۰۰۴طبیعی-
motorsazan-4.248-NG

motorsazan-4.248-NG

ویژگی ها و کاتالوگ محصول
۴/۲۳۶G۳۵.۵۴۷.۶۳۲۴۰۳۵.۲۴۴۱۵۰۰۴طبیعیآب خنک
motorsazan-4.236-G

motorsazan-4.236-G

ویژگی ها و کاتالوگ محصول
۴/۲۴۸G۴۰۵۳.۶۳۶۴۵۳۶.۴۴۹.۵۴۰۱۵۰۰۴طبیعیآب خنک
motorsazan-4.248-G

motorsazan-4.248-G

ویژگی ها و کاتالوگ محصول
۴/۲۴۴
TG1
۵۱۶۸۴۵۵۷۵۰۶۳۱۵۰۰۴توربو شارژ--
۴/۲۴۸
TG1
۵۱۶۸۴۵۵۷۵۰۶۳۱۵۰۰۴توربو شارژآب خنک
motorsazan-4.248-TG1

motorsazan-4.248-TG1

ویژگی ها و کاتالوگ محصول
۶/۶۰G
(۱۰۰۶/۶)
۵۴.۶۷۳.۲۴۹.۲۶۱.۵۵۴.۰۸۶۷.۶۱۵۰۰۴طبیعیآب خنکmotorsazan-6.60-NG ویژگی ها و کاتالوگ محصول

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.