موتورسازان (پرکینز تبریز)

  • Share it:

موتورسازان (پرکینز تبریز)

motorsazan-4.236-G

موتورسازان (پرکینز تبریز)

لیست قیمت محصولات موتورسازان (پرکینز تبریز)

تیپ موتورتوان دائم مکانیکی
kWm
توان دائم مکانیکی
bhp
توان دائم
kWe
توان دائم
kVa
توان اصطراری
kWe
توان اصطراری
kVa
دور
RPM
تعداد سیلندرسیستم تنفسسیستم کولینگتصویر
3/152G20.827.918.7223.420.5225.715003طبیعیآب خنک
motorsazan-3.152-G

motorsazan-3.152-G

4/244G34463138.5344315004طبیعی--
4/248
NG
گازسوز
34.646.331.1238.934.44315004طبیعی-
motorsazan-4.248-NG

motorsazan-4.248-NG

4/236G35.547.6324035.24415004طبیعیآب خنک
motorsazan-4.236-G

motorsazan-4.236-G

4/248G4053.6364536.449.54015004طبیعیآب خنک
motorsazan-4.248-G

motorsazan-4.248-G

4/244
TG1
51684557506315004توربو شارژ-
4/248
TG1
51684557506315004توربو شارژآب خنک
motorsazan-4.248-TG1

motorsazan-4.248-TG1

6/60G
(1006/6)
54.673.249.261.554.0867.615004طبیعیآب خنکmotorsazan-6.60-NG

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.