منابع دیافراگمی مارک rossi

  • Share it:

منابع دیافراگمی رسی rossi

مدلحداکثر تحمل فشار ( bat)دما قطر لوله ورودیقیمت (ریال)قیمت تیوب های ۱۰ بار ایتالیا
۲۴LIT۱۰ ۱۰۰, ۱۰-۸۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰
۵۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-۲,۱۰۰,۰۰۰۳۵۰,۰۰۰
۶۰LIT۱۰ ۱۰۰, ۱۰-۲,۵۵۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰
۸۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-۳,۶۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰
۱۰۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-۳,۸۵۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۱۵۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-۶,۵۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-"۱۱/۴۷,۵۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۳۰۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-"۱۱/۴۸,۵۰۰,۰۰۰۲,۶۰۰,۰۰۰
۵۰۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-"۱۱/۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۷۵۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-۲۳,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۰LIT۱۰۱۰۰, ۱۰-۳۲,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.