منابع تحت فشار چینی

  • Share it:

لیست قیمت منابع تحت فشار چینی

ردیفمدلمشخصاتقیمت مصرف کننده
۱E002منبع تحت فشار دیافراگمی ۸ بار ۸ لیتری۳۲۰,۰۰۰
۲E003منبع تحت فشار دیافراگمی ۸ بار ۱۲ لیتری۳۸۰,۰۰۰
۳H003منبع تحت فشار دیافراگمی ۸ بار ۲۴ لیتری۴۷۰,۰۰۰
۴E006منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۳۵ لیتری۸۱۰,۰۰۰
۵C001منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۵۰ لیتری۱,۱۳۰,۰۰۰
۶C002منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۶۰ لیتری۱,۴۴۰,۰۰۰
۷C003منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۸۰ لیتری۱,۸۹۰,۰۰۰
۸C004منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۰۰ لیتری۲,۱۸۰,۰۰۰
۹C005منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۱۵۰ لیتری۴,۶۶۰,۰۰۰
۱۰C006منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۲۰۰ لیتری۵,۷۷۰,۰۰۰
۱۰C007منبع تحت فشار دیافراگمی ۱۰ بار ۳۰۰ لیتری۷,۷۷۰,۰۰۰

لیست قیمت استیل چینی

۱A003 S.Sمنبع استیل ۱۹ لیتری عمودی ۱۰ بار ۱,۲۲۰,۰۰۰
۲A004منبع استیل ۲۴ لیتری عمودی ۱۰ بار ۱,۴۱۰,۰۰۰

لیست قیمت تیوپ EPDM منابع چینی و ترکیه ای

۱ تیوپ EPDM 8 لیتری عمودی چینی۶۰,۰۰۰
۲تیوپ منبع EPDM 12_19_24 لیتری عمودی چینی۸۰,۰۰۰
۳تیوپ منبع EPDM 35 لیتری عمودی چینی۱۵۰,۰۰۰
۴تیوپ منبع EPDM 50-60 لیتری عمودی چینی۳۹۰,۰۰۰
۵تیوپ منبع EPDM 100-80 لیتری عمودی چینی۵۰۰,۰۰۰
۶تیوپ منبع EPDM 200-150 لیتری عمودی چینی۱,۳۳۰,۰۰۰
۷تیوپ منبع EPDM 100-80 لیتری عمودی ترکیه ای۸۹۰,۰۰۰
۸تیوپ منبع EPDM 12_19_24 لیتری عمودی ترکیه ای۱۱۰,۰۰۰
۹تیوپ منبع ۲۴ لیتری SE.FA طرح ایتالیا۸۰,۰۰۰
۱۰تیوپ منبع ۳۵-۵۰ لیتری SE.FA طرح ایتالیا۲۳۰,۰۰۰
۱۱تیوپ منبع ۶۰-۸۰ لیتری SE.FA طرح ایتالیا۴۳۰,۰۰۰
۱۲تیوپ منبع ۸۰ - ۱۰۰ لیتری SE.FA طرح ایتالیا۴۶۰,۰۰۰
۱۳تیوپ منبع ۱۰۰ - ۱۵۰ لیتری SE.FA طرح ایتالیا۵۳۰,۰۰۰
۱۴تیوپ منبع ۲۰۰ -۳۰۰ لیتری SE.FA طرح ایتالیا۱,۳۹۰,۰۰۰

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.