مشخصات کفکش استریم

  • Share it:

برای مشاوره در مورد خرید انواع کفکش استریم با ما تماس بگیرید.
شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

لیست قیمت انواع کفکش استریم

 مشخصات کارواش خانگی

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور و کفکش مارک Stream ساخت چین

مدل نوع الکتروپمپقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
QJD3-30/4-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز۰.۷۵۴۵۶۱۳۶۹۶۰۰۰
QJD2-40/7-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز۰.۷۵۵۰۴۱۳۸۰۲۷۰۰
QJD2-40/8-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز۰.۷۵۵۰۵۱۲۸۵۵۶۰۰
QJD4/10-0.75الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم۱۷۱۴.۸¼ ۱۲۸۸۲۰۰۰
QJD3-35/5-0.75الکتروپمپ شناور تکفاز۱۵۰۶۱۴۲۶۸۰۰۰
QJD2-60/10-0.75الکتروپمپ شناور تک فاز۱۷۵۴۱۴۳۱۲۰۰۰
QGD1.2-50-0.37الکتروپمپ شناور تک فاز۰.۵۷۸۱.۸۱۲۳۷۲۷۰۰
QGD1.2-100-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز۰.۷۵۱۳۳۲.۴۱۳۵۸۶۰۰۰
QGD1.8-100-0.75الکتروپمپ شناور تک فاز۱۱۵۵۲.۷۱۳۶۷۴۰۰۰
QJD3-50/10-0.75Sالکتروپمپ شناور تک فاز۱۷۰۶½ ۱۵۶۷۲۷۰۰
QGD2.5-50-0.55الکتروپمپ شناور تک فاز۰.۷۵۱۳۰۳.۶½ ۱۳۴۱۳۳۰۰
QG5-100-2.2الکتروپمپ شناور سه فاز۳۱۴۵۶.۶۲۱۰۳۵۱۰۰۰
QDX1.5-12-0.25کفکش تک فاز۰.۳۷۱۲۴۱۱۳۶۷۳۰۰
QDX1.5-17-0.37کفکش تک فاز۰.۵۱۷.۵۶۱۱۵۹۱۷۰۰
QDX1.5-25-0.55کفکش تک فاز۰.۷۵۲۵.۵۴.۵۱۱۹۷۵۶۰۰
QDX1.5-32-0.75کفکش تک فاز۱۳۲.۵۶۱۲۲۲۶۴۰۰
QDX3-30-1.1کفکش تک فاز۱.۵۳۰۹.۵۱۲۷۷۲۰۰۰
QDX3-18-0.55کفکش تک فاز۰.۷۵۱۹.۵۷.۹¼ ۱۱۹۷۵۶۰۰
QDX3-24-0.75کفکش تک فاز۱۲۵۹¼ ۱۲۲۲۶۴۰۰
QDX3-24-0.75کفکش تک فاز۰.۷۵۱۸.۵۱۵½ ۱۱۹۷۵۶۰۰
QDX8-18-0.75کفکش تک فاز۱۲۰۱۵½ ۱۲۲۲۶۴۰۰
QDX15-7-0.55کفکش تک فاز۰.۷۵۸۲۲۲۱۹۷۵۶۰۰
QDX10-16-0.75کفکش تک فاز۱۲۰۱۵۲۲۲۲۶۴۰۰
QDX15-10-0.75کفکش تک فاز۱۱۲۳۶½ ۲۲۲۲۶۴۰۰
QDX25-6-0.75کفکش تک فاز۱۹.۵۳۲۳۲۱۶۳۴۰۰
QDX40-6-1.1کفکش تک فاز۱.۵۱۰۵۲۲۲۷۷۲۰۰۰
QDX15-14-1.1کفکش تک فاز۱.۵۱۷۲۸½ ۲۲۷۷۲۰۰۰
QX6-25-1.1کفکش سه فاز۱.۵۲۵۱۶۲۳۴۱۰۰۰۰
QX10-34-2.2Tکفکش سه فاز۳۳۵۱۵۲۶۱۹۳۰۰۰
QX12.5-50-4کفکش سه فاز۵.۵۵۸۲۰۲۹۳۹۴۰۰۰
QX12.5-60-5.5کفکش سه فاز۷.۵۸۳۲۰۲۱۰۷۳۶۰۰۰

bbbbb

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش های فلوتردار مارک STream ساخت چین

مدلنوع الکترو پمپقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع(m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
QDX1.5-17-0.37F کفکش تک فاز۰.۵۲۴۶۱۱۷۲۲۶۰۰
QDX1.5-25-0.55Fکفکش تک فاز۰.۷۵۲۸۷.۲۱۲۱۰۵۴۰۰
QDX1.5-32-0.75Fکفکش تک فاز۱۳۵۷.۵۱۲۳۵۷۳۰۰
QDX3-30-1.1Fکفکش تک فاز۱.۵۳۳۷۱۲۹۰۴۰۰۰
QDX3-38-1.1Fکفکش تک فاز۱.۵۴۰۷۱۲۹۰۴۰۰۰
QDX3-18-0.55Fکفکش تک فاز۰.۷۵۲۵۸¼ ۱۲۱۰۵۴۰۰
QDX3-24-0.75Fکفکش تک فاز۱۳۰۹¼ ۱۲۳۵۷۳۰۰
QDX10-12-0.55Fکفکش تک فاز۰.۷۵۱۶۱۵½ ۱۲۱۰۵۴۰۰
QDX8-18-0.75Fکفکش تک فاز۱۲۵۱۳½ ۱۲۳۵۷۳۰۰
QDX10-16-0.75Fکفکش تک فاز۱۲۰۱۵۲۲۳۵۷۳۰۰
QDX25-6-0.75Fکفکش تک فاز۱۸۳۰۳۲۳۵۶۲۰۰
QDX40-6-1.1Fکفکش تک فاز۱.۵۹۵۵۳۲۹۰۴۰۰۰
QDX15-14-1.1Fکفکش تک فاز۱.۵۲۳۲۴۲۲۹۰۴۰۰۰

لیست قیمت کفکش های کوچک ۲۴ و ۱۲ ولتی برق مستقیم(DC)مارک Streamساخت چین

مدلقدرت (وات)ولتاژ مورد نیاز
(ولت)
حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(l/min)
دهانه خروجی
(mm)
قیمت (ریال)
BL-2524N۵۰۲۴مستقیم۵۷۰۲۵۵۸۹۶۰۰
BL-2512N۵۰۱۲مستقیم۵۷۰۲۵۵۸۹۶۰۰

010101_copy

لیست قیمت الکتروپمپ های لجنکش مارک Streamساخت چین

مدلنوع الکتروپمپقدرت (اسب)حداکثر ارتفاع
(m)
حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
WQXD3-7-0.55لجنکش تک فازفلوتردار۰.۷۵۱۰۱۰۳۰۲۷۰۰۰
WQD6-16-0.75لجنکش تک فاز۱۲۱۲۳۲۳۰۳۶۰۰۰
WQ12-15-1.5لجنکش تک فاز۲۱۵۱۲۲۶۳۶۹۰۰۰
WQ15-9-1.1لجنکش تک فاز۱.۵۲۰۱۸۲۴۵۵۴۰۰۰
WQ7-15-1.1لجنکش تک فاز۱.۵۲۱۲۷۲۵۳۵۹۲۰۰
WQ9-22-2.2لجنکش تک فاز۳۲۵۳۶۲۶۱۴۹۰۰۰
WQS15-15-2.2لجنکش تک فاز۳۱۹۲۷۲.۵۶۱۵۰۹۰۰
WQ15-20-2.2لجنکش تک فاز۳۲۸۳۰۲.۵۶۵۱۲۰۰۰
WQ15-30-3لجنکش تک فاز۴۴۲۳۶۲.۵۸۰۶۳۰۰۰
WQS25-7-1.5لجنکش تک فاز۲۱۲۳۶۳۵۹۵۱۰۰۰
WQ25-7-1.5لجنکش تک فاز۲۱۲۳۶۳۵۹۵۱۰۰۰
WQAS25-7-1.5CBلجنکش تک فاز۲۱۳۲۴۳۶۸۰۹۰۰۰
WQ18-15-1.5لجنکش تک فاز۲۱۵۱۸۳۵۴۱۲۰۰۰
WQ27-15-2.2لجنکش تک فاز۳۱۵۲۷۲.۵۶۸۰۹۰۰۰
WQAS25-10-2.2CBلجنکش تک فاز۳۱۵۳۶۲.۵۷۵۴۶۰۰۰
WQ25-10-1.5لجنکش تک فاز۲۱۶۳۶۲.۵۴۷۳۰۰۰۰
WQS25-10-2.2لجنکش تک فاز۳۱۷۳۶۳۷۵۴۶۰۰۰
WQ45-22-7.5لجنکش تک فاز۱۰۲۶۵۴۳۱۶۴۳۴۰۰۰
WQ20-22-4لجنکش تک فاز۵.۵۳۲۳۶۳۱۱۷۴۸۰۰۰
WQ30-30-5.5لجنکش تک فاز۷.۵۳۸۴۸۳۱۱۲۵۳۰۰۰
WQ60-10-4لجنکش تک فاز۵.۵۱۶۷۲۴۱۱۳۳۰۰۰۰
WQS35-10-3لجنکش تک فاز۴۱۶۴۲۴۷۸۱۰۰۰۰
WQS50-10-4لجنکش تک فاز۵.۵۲۰۴۸۴۱۱۰۸۸۰۰۰
WQAS65-12-5.5CBلجنکش تک فاز۷.۵۲۱۷۲۴۱۷۱۴۹۰۰۰
WQ80-15-7.5لجنکش تک فاز۱۰۲۴۹۰۵۱۹۹۸۷۰۰۰
WQ100-10-7.5لجنکش تک فاز۱۰۱۶۱۰۸۶۱۹۹۸۷۰۰۰
WQ130-15-11لجنکش تک فاز۱۵۲۳۳۱۰۶۳۴۲۱۰۰۰۰
WQ180-11-11لجنکش تک فاز۱۵۲۰۳۰۰۶۳۶۶۴۸۰۰۰
WQ180-15-15لجنکش تک فاز۲۰۲۵۳۵۰۶۳۶۳۳۳۰۰۰
WQ180-20-18.5لجنکش تک فاز۲۵۳۰۴۰۰۶۴۷۷۲۹۰۰۰
WQ250-11-15لجنکش تک فاز۲۰۱۹۴۰۰۸۳۸۰۷۱۰۰۰
WQ250-15-18.5لجنکش تک فاز۲۵۲۳۴۳۰۸۴۷۵۹۷۰۰۰

222

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا مارک Streamساخت چین

مدلنوع الکترپمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (inch)قیمت (ریال)
SPA6-28/2-1.1کفکش بدنه چدن۱.۵۳۰۱۵۲۳۵۲۰۰۰۰
SPA6-28/2-1.1Fکفکشبدنه استیل فلوتردار۱.۵۳۰۱۵۲۳۶۴۱۰۰۰
SPA6-28/2-1.1Aکفکشبدنه استیل۱.۵۳۰۱۵۲۴۷۹۶۰۰۰
SPA6-28/2-1.1FSSکفکشبدنه استیل فلوتردار۱.۵۳۰۱۵۲۴۹۳۹۰۰۰
SPA6-39/3-1.5Aکفکشبدنه استیل۲۴۲۱۴.۴۲۴۳۴۵۰۰۰
SPA6-39/3-1.5AFSSکفکشبدنه استیل فلوتردار۲۴۲۱۴.۴۲۴۴۷۷۰۰۰
SPA6-32-1.5SSکفکشبدنه استیل۲۳۴۱۳½ ۱۳۴۲۱۰۰۰
SPA6-32-1.5 FSSکفکشبدنه استیل فلوتردار۲۳۴۱۳½ ۱۴۹۳۹۰۰۰
SPA1100کفکش چدن۱.۵۹۳۵۳۳۰۴۹۲۰۰
SVS370Fکفکش تکفازفلوتردار استیل خروجی بالا۰.۵۵۹۱۳۲۱۵۲۳۵۰۰
V750لجن کش تمام استیل۱۱۲۱۸۲۳۰۹۶۵۰۰
V750Fلجن کشبدنه استیل فلوتردار۱۱۲۱۸۲۲۹۲۱۶۰۰
V1300Dلجن کش تمام استیل۱.۷۵۱۲۱۸۲۳۱۶۰۳۰۰
V1300DFلجن کشبدنه استیل فلوتردار۱.۷۵۱۲۱۸۲۳۳۳۶۳۰۰
V1500لجن کش تمام استیل۲۲۲۱۶½ ۱۳۳۴۸۴۰۰
VN1500لجن کش تمام استیل۲۲۲۱۶½ ۱۶۶۹۹۰۰۰
V2200کفکش بدنه استیل۳۱۷۴۲۳۵۸۴۱۰۰۰
SPP- 370Fکفکش پلاستیکی۰.۵۸۸.۴¼ ۱۱۵۲۳۵۰۰
SPA-1.5-1000کفکش بدنه چدن خروجی بالا۱.۳۶۲۵۸.۱۲۴۳۰۴۳۰۰
SPA-1.5-1000Fکفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار۱.۳۶۲۵۸.۱۲۴۳۵۱۶۰۰
SPA-2-1500کفکش بدنه چدن خروجی بالا۲۲۸۱۱.۱۲۴۵۹۰۳۰۰
SPA-2-1500Fکفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار۲۲۸۱۱.۱۲۴۷۱۴۶۰۰
SPA-3-2200کفکش بدنه چدن خروجی بالا۳۳۵۷۲۴۷۱۹۰۰۰
SPA-3-2200Fکفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار۳۳۵۷۲۵۲۲۹۴۰۰
SPA4-70/6-2.2شناور۳۸۲۱۰۲۷۹۰۹۰۰۰
SPA7-37/4-2.2شناور۳۵۵۱۲۲۶۴۳۵۰۰۰
SPA10-30/2-2.2شناور۳۴۹۱۸۲۶۰۲۱۴۰۰

22

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا مارکStream ساخت چین

مدلنوع الکتروپمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی(m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
SKQ90015کفکش بدنه استیل خروجی بالا۱.۲۳۶۶۱۳۰۲۵۰۰۰
SVS20-11-1.5کفکش بدنه استیل خروجی بغل۲۱۸۲۸۲۵۲۲۵۰۰۰
SPS8-40/3-2.2کفکش بدنه استیل خروجی بالا۳۴۴۲۰۳۸۲۷۲۰۰۰
SPS5-60/4-2.2کفکش بدنه استیل خروجی بالا۳۶۴۱۰۲۸۶۵۷۰۰۰
SPS5-30/3-1.1کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل۱.۵۴۰۱۰۲۴۷۴۱۰۰۰
SPS5-40/4-1.5کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل۲۵۰۱۰۲۵۳۴۶۰۰۰
SPS5-50/5-2.2کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل۳۷۰۱۰۲۷۵۷۸۰۰۰
SPS3-65/6-2.2کفکش بدنه آلومینیم خروجی بغل۳۹۰۶¼ ۱۷۸۹۸۰۰۰

لیست قیمت الکتروپمپهای کفکش و فواره ای استینلس استیل مارکSTREAM ساخت چین

مدلنوع پمپتوان (W)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر اّبدهی (l/min)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
Q40054کفکش تکفاز استیل فلوتردار۴۰۰۶.۵۱۲۵¼ ۱ ,۱۱۴۳۵۵۰۰
Q55054کفکش تکفاز استیل فلوتردار۵۵۰۷.۵۱۴۲¼ ۱ ,۱۱۵۱۵۸۰۰
Q75054کفکش تکفاز استیل فلوتردار۷۵۰۸.۵۱۸۴¼ ۱ ,۱۱۵۹۵۰۰۰
Q90054کفکش تکفاز استیل فلوتردار۹۰۰۹۲۱۷¼ ۱ ,۱۱۷۶۸۸۰۰
Q1100B54کفکش تکفاز استیل فلوتردار۱۱۰۰۱۱۲۵۸½۱ ,¼ ۱ ,۱۱۹۴۹۲۰۰
Q20040شناور دیافراگمی۲۰۰۴۵۱۷۱/۲۹۲۴۰۰۰
Q30040شناور دیافراگمی۳۰۰۵۵۲۳.۵۱/۲۱۱۳۳۰۰۰
HYP15-028پمپ فواره پلاستیکی تکفاز۲۸۱.۶۲۰۱/۲۵۷۸۶۰۰
HYP36-050پمپ فواره پلاستیکی تکفاز۵۰۲.۵۳۵۱/۲۷۴۴۷۰۰
HYP80-120پمپ فواره پلاستیکی تکفاز۱۲۰۴.۲۶۰۱۱۲۲۷۶۰۰
HYP36-050Bپمپ فواره استیل تکفاز۵۰۲.۳۳۰۱/۲۸۹۱۰۰۰
HYP80-120Bپمپ فواره استیل تکفاز۱۲۰۴۶۰۱/۲۱۳۴۲۰۰۰
OP400AI01Tپمپ گازوئیل ۲۴ ولت۴۰۰۱۵۵۳۳/۴۲۶۶۲۰۰۰
OP600BI01Tپمپ گازوئیل تکفاز۶۰۰۲۵۶۰۱۱۸۸۳۲۰۰
نازل و شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگنازل ساده و یک متر شیلنگ۳/۴۶۴۲۴۰۰

لیست قیمت الکتروپمپ های کفکش ،شناورو لجن کش استیل مارک Stream

مدلنوع الکتروپمپقدرت (hp)ارتفاع (m)آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
SCM3کفکش شناور ۵ اینچ۰.۷۵۳۳۵.۴¼ ۱۴۲۵۷۰۰۰
SCM4کفکش شناور ۵ اینچ۱۴۴۵.۴¼ ۱۴۵۵۴۰۰۰
SCM5کفکش شناور ۵ اینچ۱.۲۵۵۵۵.۴¼ ۱۴۸۷۳۰۰۰
SCM6کفکش شناور ۵ اینچ۱.۵۶۶۵.۴¼ ۱۵۲۱۴۰۰۰
SCM7کفکش شناور ۵ اینچ۱.۷۵۷۷۵.۴¼ ۱۵۰۸۰۳۰۰
SCM8کفکش شناور ۵ اینچ۲۸۸۵.۴¼ ۱۵۸۷۴۰۰۰
SVM1001شناور ۴ اینچ تک پروانه۱۴۴۲.۷۱۳۲۲۳۰۰۰
SVM1002شناور ۴ اینچ دو پروانه۲۹۰۲.۷۱۴۳۴۵۰۰۰
SWSD55/35Tلجنکش تکفاز چدن فلوتردار۰.۷۵۸۲۰۲۳۴۲۱۰۰۰
SWSD55/35لجن کش تکفازاستیل فلوتردار۰.۷۵۸.۵۱۹۲۴۰۴۷۰۰۰
SWSD75/35Tلجنکش تکفاز چدن فلوتردار۱۹.۵۲۴۲۳۷۱۸۰۰۰
SWSD75/35لجن کش تکفازاستیل فلوتردار۱۱۰۲۴۲۴۶۰۹۰۰۰
SWVSD55Fلجنکش تکفاز چدن فلوتردار۰.۷۵۱۰۱۸۲۲۹۰۴۰۰۰
SWVSD75Fلجنکش تکفاز چدن فلوتردار۱۱۲۲۱۲۳۳۳۳۰۰۰
SWVSD110Fلجنکش تکفاز چدن فلوتردار۱.۵۱۳۲۷۲۴۱۵۸۰۰۰

6SR_M

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور استیل مارکStream ساخت چین

مدلمعادل lowaraنوع موتور قدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
۴SDM4/9۴GS07Mتکفاز۱۶۵۴.۸¼ ۱۵۲۵۰۳۰۰
۴SDM4/10۴GS07Mتکفاز۱۷۲۴.۸¼ ۱۵۲۸۰۰۰۰
۴SDM4/13۴GS11Mتکفاز۱.۵۹۴۴.۸¼ ۱۶۳۲۵۰۰۰
۴SDM4/14۴GS11Mتکفاز۱.۵۱۰۱۴.۸¼ ۱۶۳۸۰۰۰۰
۴SDM4/17۴GS15Mتکفاز۲۱۲۳۴.۸¼ ۱۷۶۱۵۳۰۰
۴SDM4/18۴GS15Mتکفاز۲۱۳۰۴.۸¼ ۱۷۷۰۰۰۰۰
۴SDM4/24۴GS22Mتکفاز۳۱۷۴۴.۸¼ ۱۸۷۳۴۰۰۰
۴SD4/30۴GS30Mسه فاز۴۲۱۷۴.۸¼ ۱۱۰۰۱۰۰۰۰
۴SDM6/11۶GS11Mتکفاز۱.۵۷۲۶½ ۱۶۶۲۴۰۰۰
۴SDM6/12۶GS11Mتکفاز۱.۵۷۹۶½ ۱۶۵۰۱۰۰۰
۴SDM6/14۶GS15Mتکفاز۲۹۱۶½ ۱۷۵۹۰۰۰۰
۴SDM6/15۶GS15Mتکفاز۲۹۸۶½ ۱۷۹۶۴۰۰۰
۴SDM6/16۶GS15Mتکفاز۲۱۱۱۶½ ۱۸۶۳۵۰۰۰
۴SDM6/18۶GS22Mتکفاز۳۱۱۸۶½ ۱۹۷۴۶۰۰۰
۴SDM6/19۶GS22Mتکفاز۳۱۲۵۶½ ۱۹۸۲۳۰۰۰
۴SDM6/21۶GS22Mتکفاز۳۱۳۸۶½ ۱۹۹۰۰۰۰۰
۴SD6/24۶GS30Mسه فاز۴۱۶۱۶½ ۱۱۱۲۴۲۰۰۰
۴SDM10/6۸GS07Mتکفاز۱۳۲۱۰.۸۲۹۸۰۰۰۰۰
۴SD10/6۸GS07Tسه فاز۱۳۲۱۰.۸۲۵۳۴۶۰۰۰
۴SDM10/8۸GS11Mتکفاز۱.۵۴۶۱۰.۸۲۶۶۵۵۰۰۰
۴SDM10/10۸GS15Mتکفاز۲۵۴۱۰.۸۲۷۷۱۱۰۰۰
۴SD10/12۸GS22Tسه فاز۳۷۲۱۰.۸۲۱۰۰۵۴۰۰۰
۴SDM10/14۸GS22Mتکفاز۳۷۶۱۰.۸۲۱۰۲۰۸۰۰۰
۴SDM10/18۸GS30Mتکفاز۴۹۷۱۰.۸۲۸۸۴۴۰۰۰
۴SD10/17۸GS30Tسه فاز۴۹۲۱۰.۸۲۸۰۶۳۰۰۰
۴SD10/18۸GS30Tسه فاز۴۹۷۱۰.۸۲۸۱۴۰۰۰۰
۴SD10/19۸GS30Tسه فاز۴۱۱۵۱۰.۸۲۹۳۹۴۰۰۰
۴SD10/21۸GS40Tسه فاز۵.۵۱۱۴۱۰.۸۲۹۹۸۸۰۰۰
۴SD10/23۸GS22Tسه فاز۷.۵۱۵۲۱۰.۸۲۱۱۲۵۳۰۰۰
۴SD10/24۸GS55Tسه فاز۷.۵۱۵۲۱۰.۸۲۱۱۹۳۵۰۰۰

لیست قیمت الکتروموتورهای موتورهای شناور روغنی قابل سیم پیچی ۴ اینچ مارکStream ساخت چین

توان (HP)توان (KW)نوع ولتاژ برق قیمت (ریال)
۱۰.۷۵تکفاز۲۲۴۴۰۰۰
۱.۵۱.۱تکفاز۲۵۷۴۰۰۰
۲۱.۵تکفاز۲۹۷۰۰۰۰
۳۲.۲تکفاز۴۰۷۰۰۰۰
۱.۵۱.۱سه فاز۲۳۳۷۵۰۰
۲۱.۵سه فاز۲۷۵۰۰۰۰
۳۲.۲سه فاز۳۳۸۸۰۰۰
۴۳سه فاز۴۱۲۵۰۰۰
۵.۵۴سه فاز۵۱۱۵۰۰۰
۷.۵۵.۵سه فاز۶۰۵۰۰۰۰
۱۰۷.۵سه فاز۷۹۷۵۰۰۰

لیست قیمت الکتروپمپ های شناور ۶ اینچ استیل مارک Stream

مدلنوع الکتروپمپقدرت (hp)ارتفاع (m)آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
۶SR18/4شناور ۶ اینچ۵.۵۷۲۲۷۳۱۰۹۴۵۰۰۰
۶SR18/5شناور ۶ اینچ۵.۵۷۲۲۷۳۱۱۵۳۹۰۰۰
۶SR18/6شناور ۶ اینچ۷.۵۸۶۲۷۳۱۳۰۲۴۰۰۰
۶SR18/7شناور ۶ اینچ۷.۵۱۰۱۲۷۳۱۴۳۶۶۰۰۰
۶SR18/9شناور ۶ اینچ۱۰۱۳۰۲۷۳۱۵۸۲۹۰۰۰
۶SR18/11شناور ۶ اینچ۱۲.۵۱۵۸۲۷۳۱۷۲۹۲۰۰۰
۶SR18/13شناور ۶ اینچ۱۵۱۸۷۲۷۳۱۸۸۴۳۰۰۰
۶SR18/14شناور ۶ اینچ۱۵۱۸۷۲۷۳۲۰۳۲۸۰۰۰
۶SR18/18شناور ۶ اینچ۲۰۲۵۹۲۷۳۲۵۴۷۶۰۰۰
۶SR18/19شناور ۶ اینچ۲۰۲۶۰۲۷۳۲۵۵۷۵۰۰۰
۶SR18/22شناور ۶ اینچ۲۵۳۱۶۲۷۳۲۵۶۳۰۰۰۰
۶SR30/6شناور ۶ اینچ۱۰۸۶۴۰۳۱۴۸۵۰۰۰۰
۶SR30/8شناور ۶ اینچ۱۰۱۱۴۴۰۳۱۶۴۱۲۰۰۰
۶SR30/11شناور ۶ اینچ۱۵۱۵۷۴۰۳۱۸۴۸۰۰۰۰
۶SR30/13شناور ۶ اینچ۱۷.۵۱۸۶۴۰۳۱۹۸۰۰۰۰۰
۶SR30/15شناور ۶ اینچ۲۰۲۱۴۴۰۳۱۸۸۳۲۰۰۰
۶SR30/18شناور ۶ اینچ۲۵۲۵۷۴۰۳۱۹۷۷۸۰۰۰
۶SR30/21شناور ۶ اینچ۳۰۳۰۰۴۰۳۲۴۶۱۸۰۰۰
۶SR60/5شناور ۶ اینچ۱۵۷۶۷۲۴۱۴۴۶۵۰۰۰
۶SR60/7شناور ۶ اینچ۲۰۱۰۷۷۲۴۱۷۴۹۰۰۰۰
۶SR60/9شناور ۶ اینچ۲۵۱۳۷۷۲۴۲۰۰۵۳۰۰۰
۶SR60/10شناور ۶ اینچ۳۰۱۵۳۷۲۴۲۲۹۰۲۰۰۰
۶SR60/13شناور ۶ اینچ۴۰۱۹۸۷۲۴۲۸۰۵۰۰۰۰

لیست قیمت پمپهای کفکش شناور ارتفاع بالا مارک Streamساخت چین

مدلقدرت (HP)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی (m³/h)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
QX10-70-4۵۷۰۱۰۲۹۴۷۱۰۰۰
QX15-60Z-5.5۷.۵۶۰۱۵۲۹۹۵۵۰۰۰
QX12.5-80-5.5۷.۵۸۰۱۲.۵۲۱۰۵۱۶۰۰۰
QX20-80-7.5۱۰۸۰۲۰۲۱۲۸۵۹۰۰۰
QX12.5-100-7.5۱۰۱۰۰۱۲.۵۲۱۴۵۰۹۰۰۰
QX40-40-7.5۱۰۴۰۴۰۲۱۵۴۴۴۰۰۰
QX20-100-9.2۱۲.۵۱۰۰۲۰۲۱۸۳۳۷۰۰۰
QX12.5-120-9.2۱۲.۵۱۲۰۱۲.۵۲۱۸۳۳۷۰۰۰
QXN20-99/3-11۱۵۹۹۲۰۲.۵۱۹۵۶۹۰۰۰
QXN40-60/2-13۱۸۶۰۴۰۲۲۵۲۸۹۰۰۰
QXN60-60/2-18.5۲۵۶۰۶۰۲۲۷۴۷۸۰۰۰
QXN30-150/3-25۳۴۱۵۰۳۰۳۲۸۳۱۴۰۰۰
QXN60-90/3-25۳۴۹۰۶۰۴۳۱۹۵۵۰۰۰
QXN40-100/3-18.5۲۵۱۰۰۴۰۳۲۷۶۱۰۰۰۰
QX12.5-55-4T۵.۵۶۲۲۰۲۱۰۳۵۱۰۰۰

برای مشاوره در مورد خرید انواع کفکش استریم با ما تماس بگیرید.
شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.