مشخصات موتوربرق بنزینی استریم

  • Share it:

مشخصات موتوربرق بنزینی

مشخصات موتوربرق بنزینی استریم

لیست قیمت موتورژنراتورهای هوندا دایشین ساخت ژاپن (جدید)

مدلقدرت (KVA)قیمت (ریال)
SEA3000Ha۲.۲۱۴۴۱۰۰۰۰
SEB3000Ha۲.۲۱۶۰۶۰۰۰۰
SEB7000Ha۵.۵۳۱۹۰۰۰۰۰
SEB7000HSa۵.۵۳۹۶۰۰۰۰۰

لیست قیمت موتورژنراتورهای (موتور برق) بنزینیSTREAM سریYM

مدلتوان دائم (W)توان اضطراری (w)قیمت (ریال)
YMG1000X۸۵۰۱۰۰۰۴۵۱۰۰۰۰
YMG2500X۲۰۰۰۲۵۰۰۶۷۱۰۰۰۰
YMG3000X۲۵۰۰۲۸۰۰۷۰۴۰۰۰۰
YMG6000E۵۰۰۰۶۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰
YMG6500E۵۵۰۰۶۵۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰
YMG7000X۶۰۰۰۷۰۰۰۱۵۴۰۰۰۰۰
YMG7000E۶۰۰۰۷۰۰۰۱۷۶۰۰۰۰۰
YMD6700TA۵۵۰۰۶۵۰۰۲۹۷۰۰۰۰۰
YMD6700TA3۵۵۰۰۶۵۰۰۳۰۸۰۰۰۰۰

ژنراتور های YMG6000E و YMG6500E و YMG7000E بصورت چرخدار و دارای استارتر برقی می باشند.

موتور ژنراتور های دیزل YMD6700TA تکفاز و YMD6700TA سه فاز ،استارتی با آمپرمتر دیجیتال و چرخدار میباشند

قیمت موتورژنراتورهای بنزینیSTREAM سریAH_HA

مدلتوان موتور (HP)توان دائم (W)توان اضطراری (W)قیمت (ریال)
AG-HA-950D۲۶۳۰۷۰۰
AG-HA-2500۵.۵۲۰۰۰۲۳۰۰
AG-HA-3000۶.۵۲۵۰۰۲۸۰۰
AG-HA-6500۱۳۵۰۰۰۵۵۰۰
ناممدلتوان دائمتوان اضطراریفاز
موتور برق streamYMG1000X۸۵۰ W۱۰۰۰ Wتک
موتور برق streamYMG2500X۲۰۰۰ W۲۵۰۰ Wتک
موتور برق streamYMG3000X۲۵۰۰ W۲۸۰۰ Wتک
موتور برق streamYMG6000E۵۰۰۰ W۶۰۰۰ Wتک
موتور برق streamYMG6500E۵۵۰۰ W۶۵۰۰ Wتک
موتور برق streamYMG7000E۶۰۰۰ W۷۰۰۰ Wتک
موتور برق streamYMD6700TA۵۵۰۰ W۶۵۰۰ Wتک
موتور برق streamYMD6700TA3۵۵۰۰ W۶۵۰۰ Wسه

برای مشاهده ی محصولات دیگر ما بر روی لینک زیر کلیک کنید

انواع موتور برق 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.