پمپ پنتاکس | پمپ پنتاکس خانگی | الکتروپمپ پنتاکس صنعتی

  • Share it:

پمپ پنتاکس |مشخصات برند الکتروپمپ های مارک PENTAX خانگی

پمپ پنتاکس

پمپ پنتاکس یکی از باکیفیت ترین و پر مصرف ترین پمپ های داخل کشور بود و پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.این نوع پمپ ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد

پمپ پنتاکس

CAM

این سری پمپ پنتاکس برای تخیله آب استخرهای خانگی ، پمپاژ آب کاربرد دارد.

 

پمپ پنتاکس

 

 

در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

 

ویژگی های  الکتروپمپ پنتاکس خانگی

پمپ پنتاکس دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند. پمپ پنتاکس ایتالیایی به سادگی توانسته است در بازار های جهانی توانایی های خود را به نمایش در آورد و ویژگی های خاص آن دلیل مناسبی برای استفاده از این نوع پمپ می باشد . در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

 

لیست قیمت الکترو پمپهای مارک پنتاکس ساخت ایتالیا

مدل نوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
PM45پنتاکس کوچک تکفاز۰.۵۳۵۲.۴۱۱۱۹۶۹۰۰۰
PM80پمپ ۶۱ متری تکفاز۱۶۱۳۱۱۲۷۱۷۰۰۰
CAM100/00جتی تکفاز پروانه نوریل۱۴۷۳.۶۱۱۴۰۸۱۰۰۰
INOX 100جتی استیل یک اسب۱۴۳۳۱۱۴۹۲۸۰۰۰
CM 50/00بشقابی تکفاز پروانه نوریل۰.۵۲۱.۵۵.۴۱۱۲۷۱۷۰۰۰
CM 100/00بشقابی تکفاز پروانه نوریل۱۳۳۶.۳۱۱۳۷۱۸۰۰۰
CM 100/01بشقابی تکفاز پروانه برنجی۱۳۳۶.۳۱۱۴۰۸۱۰۰۰
CM 160/01بشقابی تکفاز۱.۵۴۰.۵۶.۳۱۱۷۳۴۸۰۰۰
CM 160/01بشقابی تکفاز۲.۲۵۰.۵۷.۲۱۱۷۴۶۹۰۰۰
CMT 100/00بشقابی – سه فاز۱۳۳۶.۳۱۱۴۲۰۲۰۰۰
CMT 160/01بشقابی – سه فاز۱.۵۴۰.۵۶.۳۱۱۶۹۹۶۰۰۰
CMT 210/01بشقابی – سه فاز۲.۲۵۰.۵۷.۲۱۱۷۳۹۲۰۰۰
CMT 310/01بشقابی – سه فاز۳۵۸.۵۸.۴۱۱۷۵۳۵۰۰۰
CMT 400بشقابی – سه فاز۴۴۶.۵۱۵۲¼ ۱۱۴۰۵۸۰۰۰
CMT 550بشقابی – سه فاز۵.۵۵۶.۱۱۸۲¼ ۱۱۴۶۱۹۰۰۰
AP100/00دو لول تکفاز۱۴۰۲.۱ ¼ ۱۱۴۹۲۸۰۰۰
AP200/00دو لول تکفاز۲.۲۵۰۳.۶¼ ۱۱۸۹۵۴۰۰۰
CAB150/00کله گلابی تکفاز۱.۵۶۰۵.۴ ½ ۱۱۸۹۹۸۰۰۰
CAB200/00کله گلابی تکفاز۲.۲۶۱۷.۲½ ۱۱۹۰۹۷۰۰۰
CAB300/01کله گلابی تکفاز۳۶۴۸.۴½ ۱۱۹۹۶۶۰۰۰
CABT200/00کله گلابی سه فاز۲.۲۶۱۷.۲½ ۱۱۸۹۹۸۰۰۰
CR100/00پنچ به چهار تکفاز۱۲۰۱۶.۸½ ۱ ¼ ۱۴۴۴۴۰۰۰
MD 100سوپاپ سرخود تکفاز۱۵۳۲.۷۱۱۴۵۷۶۰۰۰

z200_1

لیست قیمت الکترو پمپهای دوپروانه پنتاکس ساخت ایتالیا

مدلنوع پمپقدرت (hp)حداکثر ارتفاع (m)حداکثر آبدهی
(m³/h)
دهانه ورودی (اینچ)دهانه خروجی (اینچ)قیمت (ریال)
MB 150/00دو پروانه تکفاز۱.۵۳۹.۵۹½ ۱¼ ۱۷۳۸۱۰۰۰
MB 200/00دو پروانه تکفاز۲.۲۴۳۹½ ۱¼ ۱۷۴۵۸۰۰۰
MBT 300/00دو پروانه سه فاز۳۴۹۱۲½ ۱¼ ۱۷۲۸۲۰۰۰
CB 100/00دو پروانه تکفاز۱۴۲۴.۵۱۱۵۳۵۷۰۰۰
CB 100/01دو پروانه (برنجی)- تکفاز۱۴۲۴.۵۱۱۵۸۷۴۰۰۰
CB 160/00دو پروانه- تکفاز۱.۵۵۳۶¼ ۱۱۷۳۰۴۰۰۰
CB 160/01دو پروانه (برنجی)- تکفاز۱.۵۵۳۶¼ ۱۱۸۱۰۷۰۰۰
CB 210/00دو پروانه- تکفاز۲۵۸۷.۵¼ ۱۱۸۱۵۱۰۰۰
CB 210/01دو پروانه (برنجی)- تکفاز۲۵۸۷.۵¼ ۱۱۸۹۵۴۰۰۰
CB 400/00دو پروانه- تکفاز۴۶۶.۹۱۲½ ۱¼ ۱۱۵۷۰۸۰۰۰
CB 400/01دو پروانه (برنجی)- تکفاز۴۶۶.۹۱۲½ ۱¼ ۱۱۷۰۹۴۰۰۰
CBT 100/00دو پروانه – سه فاز۱۴۲۴.۵۱۱۵۳۶۸۰۰۰
CBT 100/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۱۴۲۴.۵۱۱۵۸۹۶۰۰۰
CBT 160/00دو پروانه – سه فاز۱.۵۵۳۶¼ ۱۱۷۲۰۵۰۰۰
CBT 160/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۱.۵۵۳۶¼ ۱۱۷۷۹۹۰۰۰
CBT 210/00دو پروانه – سه فاز۲۵۸۷.۵¼ ۱۱۸۶۰۲۰۰۰
CBT 210/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۲۵۸۷.۵¼ ۱۱۸۶۰۲۰۰۰
CBT 310/00دو پروانه – سه فاز۳۶۴۹¼ ۱۱۷۹۵۳۰۰۰
CBT 310/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۳۶۴۹ ¼ ۱۱۸۷۵۶۰۰۰
CBT 400/00دو پروانه – سه فاز۴۶۶.۹۱۲ ½ ۱¼ ۱۱۴۷۲۹۰۰۰
CBT 400/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۴۶۶.۹۱۲ ½ ۱¼ ۱۱۶۰۷۱۰۰۰
CBT 600/00دو پروانه – سه فاز۵.۵۷۸.۷۱۲ ½ ۱¼ ۱۱۵۳۱۲۰۰۰
CBT 600/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۵.۵۷۸.۷۱۲ ½ ۱¼ ۱۱۶۶۵۴۰۰۰
CBT 751/00دو پروانه – سه فاز۷.۵۹۰۱۵ ½ ۱¼ ۱۱۹۹۸۷۰۰۰
CBT 751/01دو پروانه (برنجی)– سه فاز۷.۵۹۰۱۵ ½ ۱¼ ۱۲۱۲۴۱۰۰۰
CBT 800دو پروانه – سه فاز۷.۵۷۷۳۰۲¼ ۱۲۹۹۰۹۰۰۰
CBT 1000دو پروانه – سه فاز۱۰۸۶.۴۳۰۲¼ ۱۳۰۰۳۰۰۰۰
CBT 1250دو پروانه – سه فاز۱۲.۵۹۳.۶۳۰۲¼ ۱۳۳۵۹۴۰۰۰
CBT 1500دو پروانه– سه فاز۱۵۹۸.۷۳۶۲¼ ۱۳۵۱۰۱۰۰۰

Untitled-1

لیست قیمت بوسترست های دوپمپه دورثابت پنتاکس ساخت ایتالیا

مدلتوان
(HP)
حداکثر آبدهی
(m3/h)
حداکثر ارتفاع
(m)
قیمت واحد
(ریال)
۲CMT210/01۲x 2.2۱۴.۴۵۰۴۱۸۰۰۰۰۰
۲CMT310/01۲x 3۱۵.۶۵۵.۹۴۳۸۹۰۰۰۰
۲CBT160/01-No Panel۲x 15۱۴.۴۵۳۳۴۱۰۰۰۰۰
۲CBT160/01۲x 1.5۱۴.۴۵۳۴۰۷۰۰۰۰۰
۲CBT210/01-No Panel۲x 2 ۱۶.۸۵۷.۳۳۵۲۰۰۰۰۰
۲U 5SV-280/9T ۲x 2.8 ۱۶.۸۱۰۳.۴۶۱۶۰۰۰۰۰

bosterpump

لیست قیمت سیستم های دورثابت و دورمتغیر پنتاکس ساخت ایتالیا

مدلقدرت (KW)نوع ولتاژدامنه فشارقیمت (ریال)
HIDROMATIC-H1
ست کنترل دور ثابت
۱.۸ورودی :تکفاز
خروجی :تکفاز
۱-۱۰۸۶۹۰۰۰
FCP109۱.۱ورودی :تکفاز
خروجی :تکفاز
۰-۱۰۹۸۶۷۰۰۰
FCP111۱.۵ورودی :تکفاز
خروجی :تکفاز
۰-۱۰۱۳۷۵۰۰۰۰
IPFC114۳ورودی :تکفاز
خروجی :تکفاز و سه فاز
۰-۱۶۱۷۶۵۵۰۰۰
IPFC309۳ورودی :سه فاز
خروجی :سه فاز
۰-۱۶۲۰۳۲۰۰۰
SDP مبدل فشار۰-۲۵۲۳۹۸۰۰۰

P6-DMT-&-DCT&DTRT

لیست قیمت تیوپ منبع تحت فشار مارکSe.Fa ساخت ایتالیا

ظرفیت (لیتر)سایز دهنه (mm)قیمت (ریال)
۵.۸۴۶۵۸۳۰۰
۸.۱۲۴۶۵۸۳۰۰
۲۴۸۰۷۷۰۰۰
۲۴۹۰۷۷۰۰۰
۳۵.۵۰۸۰۲۳۶۵۰۰
۵۰.۸۰۸۰۴۰۳۷۰۰
۶۰.۸۰۱۰۰۴۳۱۲۰۰
۸۰.۱۰۰۸۰۴۵۶۱۰۰
۱۰۰.۱۵۰۸۰۵۳۲۴۰۰
۱۰۰.۱۵۰
S/F سوراخ دار
۸۰۵۳۲۴۰۰
۱۰۰۱۰۰۷۲۹۳۰۰
۲۰۰.۳۰۰۱۵۰۱۴۱۹۰۰۰
۵۰۰.۷۵۰۱۵۰۲۳۵۴۰۰۰

لیست قیمت منبع تحت فشار VAREMساخت ایتالیا

ظرفیت (لیتر)قیمت (ریال)
۵۵۸۷۴۰۰
۸۸۸۰۰۰۰
۸Flat۸۸۰۰۰۰
۱۲۷۴۱۴۰۰
۲۰۷۴۱۴۰۰
۲۴۸۶۹۰۰۰
۶۰۳۵۲۰۰۰۰
۸۰۴۵۱۰۰۰۰
۱۰۰۶۱۶۰۰۰۰
۲۰۰۱۰۸۹۰۰۰۰
۳۰۰۱۱۱۱۰۰۰۰
۵۰۰۲۲۸۰۷۴۰۰
۱۰۰(۱۶bar)۱۱۴۴۰۰۰۰
۳۰۰(۱۶bar) ۱۶۶۸۳۷۰۰
۵۰۰(۱۶bar)۲۸۶۰۰۰۰۰

لیست قیمت کلیدهای کنترلی پمپ آب مارکITALTECNICA ساخت ایتالیا

مدلدامنه فشار (bar)نوع ولتاژحداکثر آمپر کنترل شونده (A)عنوان کالاقیمت (ریال)
LP/3۰.۱-۰.۴ : Min
۰.۵-۰.۹ : Max
تکفاز۱۶کلید کنترل فشار پایین۱۴۵۲۰۰
PM/5IT۵ - ۱تکفاز۱۶کلید کنترل با مهره ثابت۱۶۶۱۰۰
PM/5GIT۵ - ۱تکفاز۱۶کلید کنترل با مهره چرخشی۱۷۰۵۰۰
PM/5-3W۵ - ۱تکفاز۱۶کلید کنترل با پنج راهی و مانومتر۲۶۷۳۰۰
PT/5IT۵ - ۱سه فاز۱۶کلید کنترل با مهره ثابت۲۰۰۲۰۰
PM/12IT۱۲ - ۳تکفاز۱۶کلید کنترل فشار بالا۲۱۱۲۰۰
PT/12IT۱۲ - ۳سه فاز۱۶کلید کنترل فشار بالا۲۳۳۲۰۰
Brio 2000IT۱۰ - ۱تکفاز۱۲سیستم کنترل پمپ اتوماتیک الکترونیکی۷۷۰۰۰۰
Brio 2000MIT۱۰ - ۱تکفاز۱۲سیستم کنترل پمپ اتوماتیک الکترونیکی با مانومتر۸۰۳۰۰۰

2014_10_1496578235_ilkhani_b_130419_130855_cma-b-c-d---cmr

برای مشاهده لیست محصولات پمپ پنتاکس صنعتی کلیک کنید

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.