مشخصات الکتروموتور های STREAM صنعتی

  • Share it:

مشخصات الکتروموتور های STREAM صنعتی

, پمپ های استیرم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.در ادامه جدولی از موارد استفاده این نوع پمپ ایتالیایی را به نصبت مشخصات فنی آن آماده کرده ایم.

stream-electic-motors

لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز مارکStream ساخت چین(سریY)

pole 6Pole 4Pole 2توان HPتوان KW
۲۰۷۲۴۰۰۱۶۳۹۰۰۰۱۵۶۷۵۰۰۱۰.۷۵
۲۴۴۸۶۰۰۱۸۱۸۳۰۰۱۶۸۳۰۰۰۱.۵۱.۱
۲۹۵۹۰۰۰۲۳۳۲۰۰۰۲۱۷۴۷۰۰۲۱.۵
۳۶۵۴۲۰۰۳۰۳۹۳۰۰۲۳۳۹۷۰۰۳۲.۲
۵۰۱۴۹۰۰۳۳۹۹۰۰۰۳۲۳۴۰۰۰۴۳
۵۷۱۶۷۰۰۴۱۴۷۰۰۰۳۷۴۰۰۰۰۵.۵۴
۶۵۸۱۳۰۰۵۵۵۵۰۰۰۵۵۱۳۲۰۰۷.۵۵.۵
۹۲۲۹۰۰۰۶۴۲۹۰۰۰۶۰۲۱۴۰۰۱۰۷.۵
۱۰۹۰۵۴۰۰۱۰۱۹۷۰۰۰۹۸۸۹۰۰۰۱۵۱۱
۱۴۸۴۴۵۰۰۱۱۸۲۵۰۰۰۱۱۰۹۹۰۰۰۲۰۱۵
۱۷۹۰۱۴۰۰۱۴۴۸۷۰۰۰۱۲۴۰۸۰۰۰۲۵۱۸.۵
۲۰۶۸۰۰۰۰۱۶۰۶۰۰۰۰۱۵۶۷۵۰۰۰۳۰۲۲
۲۷۴۰۱۰۰۰۲۱۶۸۱۰۰۰۲۱۳۴۰۰۰۰۴۰۳۰
۳۳۸۸۰۰۰۰۲۶۵۶۵۰۰۰۲۳۳۴۲۰۰۰۵۰۳۷
۴۵۸۰۴۰۰۰۲۹۸۱۰۰۰۰۲۶۴۴۴۰۰۰۶۰۴۵
۴۹۲۴۷۰۰۰۳۶۸۵۰۰۰۰۳۵۴۲۰۰۰۰۷۵۵۵
۸۸۷۰۴۰۰۰۵۴۷۳۶۰۰۰۴۶۵۰۸۰۰۰۱۰۰۷۵
۱۰۰۶۶۱۰۰۰۵۵۶۶۰۰۰۰۵۱۱۵۰۰۰۰۱۲۵۹۰
۹۱۷۴۰۰۰۰۱۵۰۱۱۰
۱۰۱۵۳۰۰۰۰۱۷۵۱۳۲
۱۱۴۴۰۰۰۰۰۲۲۰۱۶۰
۱۲۳۳۲۱۰۰۰۲۷۵۲۰۰

لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز مارک ساخت چین(سریYCA)

Pole 4Pole 2توان HPتوان KW
۱۴۷۴۰۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰.۵۰.۳۷
۱۶۵۰۰۰۰۱۴۷۴۰۰۰۰.۷۵۰.۵۵
۱۸۹۲۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۰.۷۵
۲۴۳۱۰۰۰۱۸۹۲۰۰۰۱.۵۱.۱
۳۰۳۶۰۰۰۲۴۳۱۰۰۰۲۱.۵
۳۴۶۵۰۰۰۳۰۳۶۰۰۰۳۲.۲

لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز مارکStream ساخت چین(سریY2)

Pole 6Pole 4Pole 2توان HPتوان KW
۲۰۷۲۴۰۰۱۶۳۷۰۰۰۱۵۶۷۵۰۰۱۰.۷۵
۲۴۴۸۶۰۰۱۸۱۸۳۰۰۱۶۸۳۰۰۰۱.۵۱.۱
۲۹۵۹۰۰۰۲۳۳۲۰۰۰۲۱۷۶۷۰۰۲۱.۵
۳۶۵۴۲۰۰۳۰۳۹۳۰۰۲۳۳۹۷۰۰۳۲.۲
۵۰۱۴۹۰۰۳۳۹۹۰۰۰۳۱۸۹۰۰۰۴۳
۵۷۱۶۷۰۰۴۱۴۷۰۰۰۳۷۴۰۰۰۰۵.۵۴
۶۵۱۸۳۰۰۵۵۵۵۰۰۰۵۵۱۳۲۰۰۷.۵۵.۵
۹۲۲۹۰۰۰۶۵۰۱۰۰۰۶۰۲۱۴۰۰۱۰۷.۵
۱۰۹۰۵۴۰۰۱۰۱۹۷۰۰۰۹۸۸۹۰۰۰۱۵۱۱
۱۴۸۴۴۵۰۰۱۱۸۲۵۰۰۰۱۱۰۹۹۰۰۰۲۰۱۵
۱۷۹۰۱۴۰۰۱۴۴۸۷۰۰۰۱۲۴۰۸۰۰۰۲۵۱۸.۵
۲۰۸۶۰۰۰۰۱۶۰۶۰۰۰۰۱۵۶۷۵۰۰۰۳۰۲۲
۲۷۴۰۱۰۰۰۲۱۶۸۱۰۰۰۲۱۳۴۰۰۰۰۴۰۳۰
۳۳۸۸۰۰۰۰۲۶۵۶۵۰۰۰۲۳۳۴۲۰۰۵۰۳۷
۴۵۸۰۴۰۰۰۲۹۸۱۰۰۰۰۲۶۴۴۴۰۰۰۶۰۴۵
۴۹۲۴۷۰۰۰۳۶۸۵۰۰۰۰۳۵۴۲۰۰۰۰۷۵۵۵
۸۸۸۷۰۴۰۰۰۵۴۷۳۶۰۰۰۴۶۵۰۸۰۰۰۱۰۰۷۵
۱۰۰۶۶۱۰۰۰۵۵۶۶۰۰۰۰۵۱۱۵۰۰۰۰۱۲۵۹۰
۹۱۷۴۰۰۰۰۱۵۰۱۱۰
۱۰۱۵۳۰۰۰۰۱۷۵۱۳۲
۱۱۴۴۰۰۰۰۰۲۲۰۱۶۰
۱۲۳۳۲۱۰۰۰۲۷۵۲۰۰

لیست قیمت الکتروموتورهای تکفاز مارک ساخت چین(سریYCA)

Pole 4Pole 2توان HPتوان KW
۱۴۷۴۰۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰.۵۰.۳۷
۱۶۵۰۰۰۰۱۴۷۴۰۰۰۰.۷۵۰.۵۵
۱۸۹۲۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۱۰.۷۵
۲۴۳۱۰۰۰۱۸۹۲۰۰۰۱.۵۱.۱
۳۰۳۶۰۰۰۲۴۳۱۰۰۰۲۱.۵
۳۴۶۵۰۰۰۳۰۳۶۰۰۰۳۲.۲

لیست قیمت الکتروموتورهای سه فاز مارکStream ساخت چین(سری Y3)

Pole 6Pole 4Pole 2توان HPتوان KW
۲۰۷۲۴۰۰۱۶۳۹۰۰۰۱۵۶۷۵۰۰۱۰.۷۵
۲۴۴۸۶۰۰۱۸۱۸۳۰۰۱۶۸۳۰۰۰۱.۵۱.۱
۲۹۵۹۰۰۰۲۳۳۲۰۰۰۲۱۷۴۷۰۰۲۱.۵
۳۶۵۴۲۰۰۳۰۳۹۳۰۰۲۳۳۹۷۰۰۳۲.۲
۵۰۱۴۹۰۰۳۳۹۹۰۰۰۳۱۸۹۰۰۰۴۳
۵۷۱۶۷۰۰۴۱۴۷۰۰۰۳۷۴۰۰۰۰۵.۵۴
۶۵۸۱۳۰۰۵۵۵۵۰۰۰۵۵۱۳۲۰۰۷.۵۵.۵
۹۲۲۹۰۰۰۶۵۰۱۰۰۰۶۰۲۱۴۰۰۱۰۷.۵
۱۰۹۰۵۴۰۰۱۰۱۹۷۰۰۰۹۸۸۹۰۰۰۱۵۱۱
۱۴۸۴۴۵۰۰۱۱۸۲۵۰۰۰۱۱۰۹۹۰۰۰۲۰۱۵
۱۷۹۰۱۴۰۰۱۴۴۸۷۰۰۰۱۲۴۰۸۰۰۰۲۵۱۸.۵
۲۰۶۸۰۰۰۱۶۰۶۰۰۰۰۱۵۶۷۵۰۰۰۳۰۲۲
۲۷۴۰۱۰۰۰۲۱۶۸۱۰۰۰۲۱۳۴۰۰۰۰۴۰۳۰
۳۳۸۸۰۰۰۰۲۶۵۶۵۰۰۰۲۳۳۴۲۰۰۰۵۰۳۷
۴۵۸۰۴۰۰۰۲۹۸۱۰۰۰۰۲۶۴۴۴۰۰۰۶۰۴۵
۴۹۲۴۷۰۰۰۳۶۸۵۰۰۰۰۳۵۴۲۰۰۰۰۷۵۵۵
۸۸۷۰۴۰۰۰۵۴۷۳۶۰۰۰۴۶۵۰۸۰۰۰۱۰۰۷۵
۱۰۰۶۶۱۰۰۰۵۵۶۶۰۰۰۰۵۱۱۵۰۰۰۱۲۵۹۰
۹۱۷۴۰۰۰۰۱۵۰۱۱۰
۱۰۱۵۳۰۰۰۰۱۷۵۱۳۲
۱۱۴۴۰۰۰۰۰۲۲۰۱۶۰
۱۲۳۳۲۱۰۰۰۲۷۵۲۰۰

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper – سه فاز – ۱۵۰۰ RPM

B35B34توان KWتوان HP
۱۱۵۰۰۰۰۰.۰۹۱.۸
۱۱۲۰۰۰۰۰.۱۲۱.۶
۱۲۵۰۰۰۰۰.۱۸۱.۴
۱۴۰۰۰۰۰۰.۲۵۱.۳
۱۶۰۰۰۰۰۱۵۵۰۰۰۰۰.۳۷۱.۲
۰.۵۵۳.۴
۲۰۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰.۷۵۱
۲۴۵۰۰۰۰۲۴۵۰۰۰۰۱.۱۱.۵
۲۷۵۰۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰۱.۵۲
۳۷۰۰۰۰۰۲.۲۳
۳۹۰۰۰۰۰۳۴
۴۸۰۰۰۰۰۴۵.۵
۶۸۰۰۰۰۰۵.۵۷.۵
۷۲۰۰۰۰۰۷.۵۱۰
۱۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۵

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper – سه فاز – ۳۰۰۰ RPM

B35B34توان KWتوان HP
۰.۰۹۱.۸
۰.۱۲۱.۶
۱۲۰۰۰۰۰۰.۱۸۱.۴
۰.۲۵۱.۳
۱۶۰۰۰۰۰۱۴۵۰۰۰۰۰.۳۷۱.۲
۰.۵۵۳.۴
۲۰۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰۰.۷۵۱
۲۴۵۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۰۱.۱۱.۵
۲۷۵۰۰۰۰۲۴۵۰۰۰۰۱.۵۲
۳۷۰۰۰۰۰۲۹۰۰۰۰۰۲.۲۳
۳۹۰۰۰۰۰۳۴
۴۸۰۰۰۰۰۴۵.۵
۵.۵۷.۵
۷.۵۱۰
۱۱۱۵

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper – تک فاز – ۱۵۰۰ RPM

B35B34توان KWتوان HP
۰.۰۹۱.۸
۰.۱۲۱.۶
۱۵۵۰۰۰۰۰.۱۸۱.۴
۰.۲۵۱.۳
۱۹۵۰۰۰۰۰.۳۷۱.۲
۰.۵۵۳.۴
۲۴۵۰۰۰۰۰.۷۵۱
۳۰۰۰۰۰۰۱.۱۱.۵
۳۷۰۰۰۰۰۳۶۵۰۰۰۰۱.۵۲
۴۳۰۰۰۰۰۲.۲۳
۳۴
۴۵.۵
۵.۵۷.۵
۷.۵۱۰
۱۱۱۵

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper – تک فاز – ۳۰۰۰ RPM

B35B34توان KWتوان HP
۰.۰۹۱.۸
۰.۱۲۱.۶
۰.۱۸۱.۴
۰.۲۵۱.۳
۱۸۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰.۳۷۱.۲
۱۹۵۰۰۰۰۰.۵۵۳.۴
۲۲۰۰۰۰۰۰.۷۵۱
۲۴۰۰۰۰۰۱.۱۱.۵
۲۸۰۰۰۰۰۱.۵۲
۳۲۰۰۰۰۰۲.۲۳
۳۴
۴۵.۵
۵.۵۷.۵
۷.۵۱۰
۱۱۱۵

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper – سه فاز – ۱۰۰۰ RPM

B35B34توان KWتوان HP
۰.۰۹۱.۸
۰.۱۲۱.۶
۰.۱۸۱.۴
۰.۲۵۱.۳
۱۸۰۰۰۰۰۱۸۰۰۰۰۰۰.۳۷۱.۲
۱۹۵۰۰۰۰۰.۵۵۳.۴
۲۲۰۰۰۰۰۰.۷۵۱
۲۴۰۰۰۰۰۱.۱۱.۵
۲۸۰۰۰۰۰۱.۵۲
۳۲۰۰۰۰۰۲.۲۳
۳۴
۴۵.۵
۵.۵۷.۵
۷.۵۱۰
۱۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

تفکیک محصولات آبادیزل

با استفاده از بخش زیر میتوانید محصولات آبادیزل را که بر اساس تفکیک محصولات مشخص شده مشاهده کنید.